Program 2023-2027

De store oppgavene løser vi best sammen

Bilde av Christian og Linda

Til deg som bor i Finnmark

Arbeiderpartiet tror på et samfunn hvor vi tar ansvar for hverandre og der man gjør sin plikt for å kunne kreve sin rett. Arbeiderpartiet tror at man løser de store oppgavene best i fellesskap. Derfor sier vi nei til privatisering i fylkeskommunen. Vi mener at vi løse de fylkeskommunale velferdstjenestene best i fellesskap. 

Arbeiderpartiet ønsker en sterk og robust fylkeskommune som yter gode tjenester til folk i Finnmark. En sterk offentlig sektor må finansieres. Vi må skape for å kunne dele. Sjømat, energi, mineraler og reiseliv gir store muligheter for å skape vekst og arbeid i Finnmark. 

Vi vil jobbe for at vi skal være 90 000 finnmarkinger i 2055. Våre kommuner, by og bygd, er gjensidig avhengig av hverandre. Livskraftige distrikter trenger sterke regionsenter, og omvendt. Et Finnmark med arbeidsplasser og bosetting over hele fylket er grunnlaget for sterke fellesskap og får våre felles identitet tuftet i tre stammers møte. 

Den største utfordringen i Finnmark er befolkningsnedgangen. Vi blir stadig færre finnmarkinger, samtidig som Arbeiderpartiet ønsker å bygge robuste lokalsamfunn i hele Finnmark for vekst og utvikling. Vi må utnytte ressursene vi har til å skape nye jobber og samtidig bidra til bolyst, men også ivareta naturressursene vi har på en bærekraftig måte. Folk trenger en jobb å gå til, men mennesker trenger også meningsfylte liv etter at arbeidsdagen er over. Vi må dermed skape nye arbeidsplasser og samtidig bidra til å lage attraktive lokalsamfunn slik at folk kan arbeide og leve sine liv i Finnmark. 

Skal vi sørge for at ungdom blir i Finnmark må vi sørge for en trygg og god fellesskole i den videregående opplæringen. Vi må arbeids for at enda flere gjennomfører og består. Alle som vil ha læreplass skal få en læreplass, og vi vil jobbe for at en kan tilby flere utdanningstilbud innenfor høyere utdanning. I tillegg må det desentraliserte tilbudet innenfor høyere utdanning styrkes slik at de som vil ta utdanning på hjemstedet eller i voksen alder skal ha mulighet til det. 

Det er i nord vi vil merke klimaendringene mest. Mange av løsningene på det grønne skiftet finnes også i nord. Arbeiderpartiet mener at vi må ta vår del av ansvaret for å løse vår tids største utfordring. Vi må derfor bidra til at fylkeskommunen kutter i klimautslipp og at vi gjennom å kutte klimagassutslipp skaper nye jobber. 

Finnmark har naturgitte fortrinn for å kunne være ledende i der grønne skiftet. Finnmark har mye vind, mineraler og andre naturressurser. Vi kan dermed bli ledende i det grønne skiftet og samtidig skape nye grønne jobber. Finnmark har potensialet til å bli et fyrtårn innenfor grønt og blått hydrogen. Dette forutsetter at vi har tilstrekkelig tilgang på kraft i framtiden, at viktig infrastruktur som linjenett må utbygger og at 420 Kv-linjen fra Skaidi til Varangerbotn realiseres. Utvikling av arealkrevende industri må gjøres i samspill med urfolksrettigheter i tråd med folkeretten. Finnmark kan bli ledende i å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye grønne jobber. 

Tre stammers møte er en styrke for Finnmark. Vår historiske kulturarv med det samiske, kvenske og norske kulturen gir oss som fylke en styrke. Vi skal bidra til å ivareta den kvenske og samiske kulturen som er en styrke for Finnmark. 

Finnmark er mulighetenes fylke. For å få utnyttet potensialet trengs det en sosialdemokratisk politikk. For å bygge sterkere fellesskap i Finnmark og ta Finnmark inn i det grønne skiftet. Vi skal skape nye jobber, bidra til befolkningsvekst, kutte klimautslipp og bidra til at vi blir 90 000 finnmarkinger i 2055. 

Her finner du hele vårt fylkestingsprogram for perioden 2023-2027:

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Program 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker