Klima, miljø og det grønne skifte

Skape framtidens Finnmark

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Innen 2030 må verdens klimagassutslipp halveres; det haster og med Arbeiderpartiet skal klimamålene nås og Norge skal være karbonnøytralt. Ingen steder i Norge kjenner man klimaendringene bedre på kroppen enn i Finnmark, men ingen steder er løsningene tydeligere heller. I Finnmark sitter man på ressursene og endeløse muligheter innenfor fornybare næringer for å ruste Norge for en klimavennlig fremtid. Finnmark er nødvendig for å nå klimamålene, men dette krever politikere som ser og benytter seg av disse mulighetene.

Fremtidens Finnmarkinger skal kunne høste av naturressursene på samme måte som i dag. Dette forutsettes av forsvarlig forvaltning og at Finnmark drar sitt lass av de nødvendige kuttene i klimagassutslipp; vi må tenke globalt og handle lokalt. Arbeiderpartiet er en garantist for å føre en klimavennlig politikk som kutter klimagassutslipp og skaper nye jobber innenfor spennende fremtidsrettede næringer. Klimamålene skal nås, og økonomien må innrettes mot å bli stadig mer fornybar, sirkulær og bærekraftig. Utslippskutt skal være kjernen i strategien for vekst, eksport og jobbskaping, og videre skal klimahensyn alltid vektlegges i forvaltningen av fylkeskommunen og tjenestene som den byr.

Arbeiderpartiet skal føre en rettferdig klimapolitikk hvor alle skal kunne delta i den fornybare fremtiden. Utslippene skal ned, nye fornybare næringer skal vokse frem og det skal være gunstig og rimelig å ta klimavennlige valg. For å vinne klimakampen må vi ha alle med på laget; da må alle gis muligheten til å bidra. De som må benytte seg av tilbud som ikke er klimavennlig skal ikke straffes, men heller gis et klimavennlig alternativ. Det skal være mulig å velge kollektivt, fornybart og bærekraftig også i distriktene.

Den mektige naturen og alt den har å tilby er unikt for Finnmark, og vi har et ansvar for å ta vare på den. Enten om det gjelder naturressurser eller naturens egenverdi, så skal hensyn til klima og natur gjennomsyre all politikk som føres av Arbeiderpartiet. Allemannsretten skal stå sterkt og naturen skal ivaretas som et verdifullt fellesgode som folket har rett til å benytte seg av. Naturen lar seg ikke forhandle med, og vi skal forvalte den med respekten som den fortjener.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for et hurtigspor for 420 kv linja fra Skaidi til varangerbotn
 • Ha en regional satsing på sirkulærøkonomien i Finnmark.
 • Arbeide for økt klimaomstilling i alle fylkeskommunale eierskap.
 • Utrede å vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlig anskaffelser, samt stille flere klima- og miljøkrav i anbudene.
 • Bidra til at Fylkeskommunen velger transportløsninger som kutter utslipp
 • Jobbe for null- og lavutslippsløsninger for kollektiv i Finnmark på både buss, båt og ferge.
 • Kutte utslipp ved bygging av vei og fylkeskommunale bygg.
 • Bidra til at fylkeskommunen kartlegger utslipp gjennom et klimaregnskap.
 • Arbeide for at det skapes nye grønne arbeidsplasser og at Finnmark blir et nasjonalt fyrtårn for hydrogen gjennom at Finnmark har alle ledd i verdikjeden.
 • Bygging av en ny 420 kv linje fra Balsfjord til Finnmark.
 • Sikre at fylket har nok kraft til å gjennomføre det grønne skiftet og til å utvikle grønne næringer og industri i Finnmark videre.
 • Legge til rette og være positiv økt fornybar energiproduksjon når det skjer på en miljømessig forsvarlig måte og lokalsamfunn sitter igjen med en merverdi og ikke bare ulemper.
 • Se på mulighetene for å energieffektivisering gjennom fornybare energiformer på fylkeskommunale bygg.
 • Bidra til å videreutvikle Nasjonalt villakssenter i Tana
 • Arbeide for å få i gang verdikjedene for nullutslippsløsninger.
 • Arbeide for gode nasjonale rammebetingelser for å få i gang det grønne skifte.

Finnmarkseiendommen

Finnmarkinger eier grunnen i Finnmark kollektivt sammen. Stortingsvedtaket om Finnmarksloven og opprettelsen av Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2005 kom som et kompromiss mellom Storting, Sameting og Fylkestinget i Finnmark. Finnmark Aps rolle i arbeidet med å skape dette kompromisset kan og må ikke undervurderes. 

Det ble i Finnmarksloven også slått fast at det opprettes en kommisjon (Finnmarkskommisjonen) som på grunnlag av gjeldende nasjonal rett skal utrede bruks- og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtar. Alle Finnmarkinger kan som medeiere i Finnmarkseiendommen høste av ressursene vi har på en bærekraftig måteten, i evighetens perspektiv. 

Det bidrar til å skape det gode liv at Finnmarkinger har de laveste jaktprisene og at fiskekort er gratis. Det bidrar til at de som vil kan utnytte naturen uavhengig av inntekt. Arbeiderpartiet sier dermed nei til oppsplitting av FeFo, med mindre domstolen sier noe annet i den rettskartleggingsprosess som nå gjennomføres. Arbeiderpartiet vil ikke motsette seg en anke og en endelig avgjørelse fra Høyesterett vil respekteres.

En oppsplitting vil føre til økt konflikter og bidra til å svekke FeFo som institusjon.  I tillegg vil det føre til en mindre helhetlig forvaltning av fellesskapets ressurser. Dette for å sikre fremtidige generasjoner rett til å utnytte seg av Finnmark sine evigvarende ressurser som ryper, bær, sopp mm. dersom vi forvalter ressursene riktig.

Arbeiderpartiet mener at den beste løsningen for Finnmark er at fellesskapet fortsetter å kollektivt eier grunnen i Finnmark sammen. Dette med hensyn til å bidra til bærekraftig forvaltning av Finnmark, verdiskapning og ivaretakelse av den samiske kulturen.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • At grunnen i Finnmark i fellesskap er eid av alle Finnmarkinger gjennom Finnmarkseiendommen.
 • Bidra til en bærekraftig forvaltning av grunnen i Finnmark til beste for innbyggerne i Finnmark og for å ivareta samisk kultur- og næringsutøvelse Si nei til oppsplitting av FeFo.
 • Beholde FeFos eierskap i Finnmark kraft
 • Arbeide for at FEFO i større grad kan bruke grunneierrollen til å fremme vekst, øke sitt overskudd og bruke det til å investere i tiltak som bidrar til økt sysselsetting og flere innbyggere i fylket

Motorisert ferdsel i utmark

For mange Finnmarkinger er motorisert ferdsel i utmark gjennom scooterkjøring bolyst. Det handler om å komme seg ut i natur, ta den i bruk og ha friluftsopplevelser. Det bidrar til at personer som ikke ville benyttet seg av naturen kommer seg ut på tur. Arbeiderpartiet vil at man skal styrke muligheten for å kunne bruke snøscooter gjennom å bidra til et helhetlig løypenett i Finnmark som er sammenkoblet. Dette vil bidra til å styrke bolyst og reiselivsnæringen. En slik sammenkobling må blant annet ta hensyn til fast bebyggelse, annen friluftsliv, reindrift og miljøhensyn. Det er viktig at områder også kan være uberørte og ikke er omfattet av et løypenett.

Det er kommunene selv som kjenner sine lokale forhold for å etablere snøscooterløyper best. Derfor ønsker Arbeiderpartiet at det er økt lokalt selvstyre rundt etableringer av nye løyper.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Ha et helhetlig løypenett i Finnmark.
 • Styrke reiseliv som benytter seg av motorisert ferdsel i utmark.
 • Oppheve forbudet for bruk av motorkjøretøy i utmark i perioden 5. mai til 30. juni i Nord-Troms og Finnmark, slik at det er samme regelverk i hele landet.
 • Sikre lokalt selvstyre for motorisert ferdsel i utmark.
 • Sikre bruk av motorisert ferdsel i utmark til ressurshøsting og næringsliv.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Klima, miljø og det grønne skifte?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker