Politikken

Fylkesvalgprogrammet

Framtidas Finnmark

Finnmark Arbeiderparti tror på sterke fellesskapsløsninger fordi det er sammen, og ikke hver for oss, vi får til det vi vil. Vårt mål er at fylkeskommunen og kommunene skal være sterke og solidariske fellesskap som igjen gir større frihet og trygghet for enkeltmennesket.

Finnmark Arbeiderparti vil forplikte seg til å arbeide for at ingen skal mobbes eller bli trakassert på grunn av sin funksjonsevne, sitt språk, sin kultur, etnisitet, kjønn, religion eller seksuelle legning.

Vi skal være stolt over vår kulturelle bakgrunn og vårt flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk kultur og identitet er svært viktig for Finnmark, og det skal gjenspeiles i språk, kultur og samfunnsliv.

Vi trenger alle hverandre i Finnmark. Tettsteder og distrikter er avhengige av hverandre. Kommunene og fylkeskommunen utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med ansvar for viktig oppgaver som skole, helse, eldreomsorg, arbeidsplasser og kultur. De er sentrale utviklingsaktører, med viktig ansvar for arealplanlegging, bidrag til næringsutvikling og livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kommunesammenslåing forutsetter frivillighet og fylkeskommunen må opprettholdes.

I motsetning til de andre politiske partiene i Norge, har arbeiderbevegelsen vokst frem i en internasjonal kontekst. Det gjelder også Finnmark Arbeiderparti. Verdiene vi representerer er internasjonalt forankret gjennom over 100 års demokratisk arbeid på tvers av internasjonale grenser.

Finnmark er hjertet i nordområdepolitikken og skal være premissleverandør for utviklingen. Vi skal jobbe for å synliggjøre Finnmarks posisjon. De store naturressursene som ligger i havet og på land skal gi bærekraftig vekst og utvikling til fylket og være en del av nasjonens økonomiske ryggrad. Ressursutviklingen skal skje lokalt og regionalt og gjøre Finnmark til en internasjonalt viktig kompetanseaktør og ikke bare råvareleverandør.

Finnmarks grense til Russland gjør oss spesiell i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette har Barentssamarbeidet vist og løftet frem i over tjue år. Vår fylkesgrense mot Finland gir grunnlag for bilateralt samarbeid og ressursforvaltning. Finnmark skal fortsette med sitt internasjonale engasjement.

Kommunen og fylkeskommunen er viktige demokratiske arenaer hvor finnmarkingene får innflytelse på egen samfunnsutvikling. Finnmark Aps program viser hvilke ambisjoner vi har for fylket vårt i perioden 2015 – 2019, hvilken retning og prinsipper vi legger til grunn og hvilke konkrete handlinger som skal ta oss nærmere det Finnmark vi ønsker oss for fremtiden.  

Fylkesvalgprogram 2015 - 2019