Om Finnmark Arbeiderparti

Finnmark Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

  • Kristina Hansen er 55 år gammel og kommer opprinnelig fra Færøyene, men har vært bosatt i Nordkapp kommune siden 1980-årene. Hun er utdannet som lærer. Kristina er per dags dato ordfører i Nordkapp kommune og leder i Finnmark Arbeiderparti. Hun er vår 2.kandidat til fylkestinget i Troms og Finnmark.

  • Bor i Båtsfjord.

  • Marianne Sivertsen Næss er født og oppvokst i Hammerfest. Hun er gift med Reidar, og har tre døtre på 8, 10 og 13 år. Hun er sittende varaordfører, noe hun har vært siden kommunevalget i 2011. Marianne vikarierte også som varaordfører i 9 måneder i 1009/2010. Marianne har en mastergrad i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, i tillegg til utdanning innen skoleledelse og prosjektledelse. Til daglig er hun å finne på Hammerfest videregående skole, hvor hun har vært rektor siden september 2011. Politisk og organisatorisk erfaring Marianne kom inn i kommunestyret høsten 2007, og har fra samme tidspunkt vært fast representant i formannskapet. I perioden 2007-2011 var hun fast medlem i hovedutvalget for kultur, omsorg og undervisning. Marianne har siden 2013, som eneste representant fra Finnmark, vært medlem av Arbeiderpartiets Organisasjons- og kampanjeutvalg. Utvalget har, under ledelse av Trond Giske, utarbeidet konkrete organisatoriske tiltak som skal styrke Arbeiderpartiet som kampanjeorganisasjon fram mot kommunevalget i 2015. Som varaordfører har Marianne representert kommunen utad i en rekke sammenhenger. Det siste året har Marianne engasjert seg spesielt i de negative konsekvensene endringene i arbeidsmiljøloven vil få for arbeidstakerne. Som et resultat av dette, har kommunestyret fattet et vedtak hvor kommunen sier nei til økt bruk av midlertidige ansettelser. Marianne har i dag flere styreverv. Hun er nestleder i Hammerfest energi, styremedlem i henholdsvis Finnmark ressursselskap og Hammerfest Industrifiske. Dette gir god innsikt og forståelse for mange av de utfordringer og muligheter som finnes i kommunen, utover den rene kommunale driften. Viktige saker i kommende periode: 1. Gode levekår for menneskene som bor i kommunen er det viktigste for Marianne. Hun ønsker at barn og unge skal få en trygg og aktiv oppvekst. Det betyr at vi skal ha barnehager, skoler og fritidstilbud av høy kvalitet. Turnhall, nye Baksalen skole og ny fotballhall er spennende prosjekter i kommende periode. For den voksne andelen av befolkningen ønsker hun å jobbe for trygge arbeidsplasser og utvikle kommunen videre som et godt sted å bo for alle. Sterke, levende nærmiljø og gode tilbud der folk bor er viktig. Realisering av Strandpromenaden og oppgradering av Rådhusplassen til torg vil være med på å skape et levende sentrum, med gode møteplasser for kommunens innbyggere. For eldre er det viktig å sikre en verdig og god eldreomsorg når man trenger det. 2. Sykehuset i Hammerfest må moderniseres, og renovering/nybygg er nødvendig. For Marianne er det viktig at det jobbes strategisk og målrettet for at investeringsplanene til Helse Nord fremskyndes og realiseres. 3. Viktigst for fremtiden er investering i kunnskap, helse og klima. Her vil Marianne følge opp spesielt: Arbeidet med Tidlig innsats i barnehage/skole, styrking av samarbeidet mellom skole og hjem, økt satsing på forebygging og folkehelse, og at klimaperspektivet er en del av all kommunal planlegging i Hammerfest. 4. Marianne vil arbeide for bedre kommunikasjonstilbud, styrking av kollektivtrafikken, og ny flyplass på Grøtnes. Marianne mener at et viktig utgangspunkt for alt som skal foregå i kommunen de kommende årene, er at kommunen fortsatt kan styres ut fra forutsigbare rammer. Dagens eiendomsskatteregime på verker og bruk må ikke rokkes ved, da vil kommunen tape inntekter på rundt 180 millioner kroner årlig.

  • Bor i Vadsø

  • Lærer, 46 år, bor i Kirkenes. Gjenvalg. Også kandidat til fylkestinget.

  • Bor i Tana og er bonde. Ulf er også vara til Stortinget.

  • Bor i Alta