Helse

God og tilgjengelig offentlig helsetjeneste for alle

En god og tilgjengelig felles offentlig helsetjeneste for alle, unge og gamle, uansett hvor du bor er viktig for alle i Finnmark. Det er et mål at vi skal bo i et fylke hvor alle får mulighet til å leve et godt liv uavhengig av bakgrunn og hvem du er. Vi vil være med på å utjevne sosiale helseforskjeller hvor inntekt og bosted bestemmer tilgangen på helsetjenester.

Finnmark Arbeiderparti vil ha et offentlig helsevesen som sikrer tilgang helsehjelp enten det gjelder tannbehandling, psykiske plager eller fysiske lidelser og sykdom. Videreutvikling av samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale med tilhørende distrikts medisinske sentra er en forutsetning for desentrale helsetjenester. Videre er styrking av sykestueplasser en grunnleggende forutsetning for gode tjenester der folk bor og lever. Vi vil satse på forebygging i stedet for reparasjon. Der moderne og fremtidsrettet teknologi, nye metoder og elektronisk kommunikasjon er formålstjenlig skal dette tas i bruk ved konsultasjon og behandling for å redusere belastningen, gi bedre behandling og å være tidsbesparende for både den enkelte pasient og behandler. Ved å ta i bruk mer velferdsteknologi kan det bedre mestringsevnen for den enkelte samt benytte de menneskelige ressursene bedre og gi god omsorg og pleie til flere.

Den samiske befolkningen skal møtes med likeverdige helsetjenester som hensyntar språket og kulturen. Videreutvikling, forbedring og tilgjengeliggjøring av samisk tolketjeneste er sentralt samt det å bygge kompetanse om det samiske samfunn og opparbeide kulturforståelse. Alle mennesker fortjener å bli møtt av et likeverdig helsevesen uansett hvor de kommer fra, hvor stor lommebok de har og bakgrunn. Derfor er det essensielt at helsevesenet besitter riktig og god kompetanse minoritetsgrupper, deriblant kompetanse på kultur og LHBT+.

Fokus og satsing på å gi et godt tilbud til våre elever i videregående skole for å bidra til god psykisk helse og ivaretakelse av borteboende er viktig. Tilgjengelighet på helsesykepleier og miljøarbeidere på skolene og ved fylkeskommunale botilbud må være til stede.

Øst-Finnmark har svært få spesialisttjenester rettet mot barn og unge sammenlignet med resten av fylket. Seidajok barne- og ungdomspsykiatriske behandlingshjem og ungdomshjemmet i Vadsø er lagt ned, samtidig som staten bruker store beløp på å kjøpe plasser til den samme gruppen med barn hos private aktører. Arbeiderpartiet mener det offentlige må ta et større ansvar for denne sårbare gruppen av barn i Finnmark.

Arbeiderpartiet mener at vi må satse på digital helsesykepleier i videregående skole. Målet må være at elevene skal få hjelp raskt, og ikke bare i skoletiden. 

Regelverket til pasientreise må mykes opp og tilpasses Finnmarks geografiske områder og utfordringer. Det samme gjelder ledsagertjenester. Ledsageren må få betalt, slik at det er mulig å finne ledsagere til pasienter som må reise lange avstander til sykehus for nødvendige helsetjenester. Pasientreiser skal være minst mulig belastende for den enkelte ved at reisetida er kortest mulig og akseptabelt transportmiddel ut ifra helsetilstand.  

Satsing på en god og tilpasset ambulansetjeneste og akuttberedskap med tilgjengelig kvalifisert mannskap ombord i bil, båt, helikopter eller fly i hele fylket er avgjørende for et fullverdig helsetilbud i en landsdel med lange avstander og spredt bosetting slik at den enkelte pasient kommer tidsnok til behandling. For Finnmark arbeiderparti er heltidsstillinger, bruk av egne fast ansatte og redusert bruk av vikarer en viktig forutsetning for effektiv bruk av fellesskapet ressurser og bedre kvalitet i helsetjenesten.

Arbeiderpartiet mener at vi må styrke samarbeidet mellom barne- og voksenpsykiatrien, slik at ungdom ikke blir uten hjelp i en mellomperiode. Vi må unngå å bytte behandler midt i en behandlingsperiode, bare fordi man fyller 18 år.

Finnmark Arbeiderparti vil videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta. Finnmark Arbeiderparti vil arbeide og påse at denne delen av Hurdalsplattformen følges opp. Det geriatriske i Alta må styrkes og det må utvikles løsninger som vil gi eldre, kronisk syke og pasienter med sammensatte tilstander et helhetlig tilbud i Alta som skal inkludere former for øyeblikkelig hjelp under spesialisthelsetjenestenes ansvar. Videre må bruk av telemedisin styrkes og Finnmark kan tjene på å ta i bruk ny velferdsteknologi i et fylke med lange avstander.

 • Jobbe for likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen ved å sikre videreutvikling av tilbudet i Sámi klinihkka i Karasjok.
 • Regelverket til pasientreiser mykes opp og tilpasses i Finnmark
 • Faste og heltidsansatte ved sykehusene.
 • Mer samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene
 • Sikre den at samiske pasienten får gode helsetjenester ved språk- og kulturforståelse.
 • Sikre at helsepersonell skal ha riktig opplæring i minoritetsstress i forhold til kultur, etnisitet, seksualitet og kjønnsidentitet.
 • Satse på bruk av helsesykepleiere og miljøarbeidere i de videregående skolene og fylkeskommunale botilbud.
 • At regjeringa følge opp tidligere vedtak om å styrke det geriatriske helsetilbudet i Alta som en del av prosessen med å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta. Her skal det inngå former for øyeblikkelig hjelp som forplikter spesialisthelsetjenesten, styrke og utvikle fødestua ved klinikk Alta
 • Bidra til at ny velferdsteknologi tas i bruk av Finnmarkssykehuset.
 • Bruk av ambulering og telemedisin for å sikre mindre reisebelastning.
 • Regjeringen må gjøre Finnmark til et pilotfylke innen utviklingen e-klinikker.
 • bevilger de nødvendige midler til forprosjektering Helipad ved nye Hammerfest sykehus, og sørge for tilstrekkelige midler til ferdigstilling av helikopterlandingsplassen ved Kirkenes sykehus.
 • Arbeide for at investeringsprosjekter i Finnmarkssykehuset sluttføres i henhold til plan.
 • Arbeide for å styrke og gjenoppbygge offentlige spesialisttjenestene til barn og unge i Øst-Finnmark innen helse og barnevern
 • Sikre Sengekategori 3 (Intensivseng med respiratorkapasitet) Ved Kirkenes Sykehus

Folkehelse

Grunnlaget for god helse legges i tidlig alder og der den enkelte lever og bor. Vi vil bidra til at alle sektorer er med på å forebygge og investere i god folkehelse. Forebyggende helsearbeid kan hindre psykiske plager, kroniske sykdommer, hindre utenforskap og at mennesker havner utenfor arbeidslivet.

 • Tilrettelegge for lavterskel infrastruktur i form av turstier og gang- og sykkelveier.
 • Tilby enkel og gratis frokost til alle elever i videregående skole.
 • Videreføre tildelingene til friluftsaktiviteter
 • Stimulere kommunene til økt innsats for folkehelse.
 • Utarbeide tiltak i etterkant av den gjennomførte folkehelseundersøkelsen.

Tannhelse

God tannhelse er god folkehelse. Finnmark arbeiderparti vil fortsatt satse på en god og desentralisert offentlig tannhelsetjeneste med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Flere grupper må omfattes av gratis tannlegetjenester, og dette må finansieres av staten. Tannhelse må sidestilles med andre helsetjenester. Finnmark Arbeiderparti ønsker et statlig finansiert prøveprosjekt i Finnmark med gratis tannhelse.

Tannhelse i Finnmark må bygges opp til et større spesialisthelsetilbud slik at flere finnmarkinger får tilbud i Finnmark. Anestesibehandling er et kompetansemiljø som må styrkes i Finnmark og utvides i Finnmark. Arbeiderpartiet vil bygge videre på allerede etablerte miljøer slik at Finnmarkinger slipper å reise ut av fylket for å få tannbehandling som krever økt spesialisering og kompetanse. 

Finnmark er det fylket med størst andel offentlig helsetjeneste, så Finnmark er i en særstilling til å styrke og utvikle det offentlige tannhelsetilbudet. Det må lages en egen tannhelseplan for eldre.

 • Satse og styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
 • Sikre et godt og desentralisert offentlig tannhelsetilbud.
 • Moderne tannklinikker i Finnmark.
 • Å utvide gratis tilbud innen tannhelse til flere grupper.
 • Jobbe for et “Ungt-voksen-løft” for tannhelsetjenesten i Finnmark, der målet er gratis tannlege inntil fylte 30 år.  
 • Utarbeide en tannhelsestrategi for eldre.
 • Jobbe for billigere tannhelsetjenester for alle.

Psykisk helse

I løpet av livet blir de aller fleste å møte på psykiske plager fra en tid til en annen, og noen vil utvikle en psykisk lidelse. Derfor er en satsing på forebygging og lavterskeltilbud essensielle. Slike tiltak vil være mer kostnadseffektive, samtidig som de bidrar til å skape lykkelige individer, noe som er en verdi i seg selv.

Dersom psykisk uhelse kan forebygges og det er mulig å forhindre at noen får psykiske helseproblemer, skal dette implementeres. Tiltak som innføres skal føre med seg en viss sikkerhet om at de kommer til å hjelpe de som trenger hjelp, før det er for sent. Likevel dersom psykisk uhelse først er bryggende, skal man ha rett til tidlig hjelp ved lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for befolkningen.

Lange reiseveier gjør at det er vanskelig for mange i distriktene å benytte seg av helsetilbudet. Derfor er digitale tilbud når det gjelder konsultasjoner og visse typer behandling, slik som samtaleterapi et viktig satsingsområde for å sikre menneskene i distriktene tilbud av høy kompetanse med minst mulig negativ påvirkning på deres hverdag.

 • Forsikre at tilbud innen psykisk helse synliggjøres og er tilgjengelig, fra barnehagen til eldrehjem.
 • Utvikle en plan for å jobbe mot psykisk uhelse i Finnmark og sikre at forebyggende tiltak skal være evidensbaserte fremfor kostnadseffektive.
 • Være pådriver for å utvide lavterskel tilbudet for unge, gjennom et samarbeid mellom flere faggrupper som lege, helsesykepleier og psykolog.
 • Jobbe for flere trygge og rusfrie møteplasser.
 • Sørge for at elever ved den videregående skolen i Finnmark får tverrfaglig undervisning i rus og psykisk helse, med særlig fokus på forebygging av psykisk uhelse og overdose.
 • Fortsette utviklingen av digital skolehelsetjeneste og sørge for at dette går over til varig ordning som er tilgjengelig på alle de videregående skolene.  
 • Jobbe for å gi skolehelsetjenesten i videregående skole mulighet til å henvise til psykisk helsehjelp.
 • Jobbe for utviklingen av mobile spesialisthelsetjenester i Finnmark.
 • Lage en handlingsplan for selvmordsforebygging i Finnmark.
 • Jobbe for et økt tilbud av på digitale konsultasjoner og samtaleterapi som et tillegg til dagens tilbud.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker