Samferdsel

de store oppgavene løser vi best sammen

Finnmark skal være et fylke som tørr å satse på et godt kollektivtilbud for unge, som gjør fylket til et attraktivt sted å bo. Ditt bosted skal ikke være et uoverkommelig hinder for å møte familie og venner, eller for å delta aktivt i samfunnet. Vi vil jobbe for lav makspris for alle under 20 år, og rabaterte priser for unge voksne mellom 20 – 29 år.Helhetlig og funksjonell infrastruktur er helt avgjørende for utvikling av samfunn og næringsliv i Finnmark for framtida. Trygg fremkommelighet er en nøkkel for å frakte folk og varer trygt og sikkert rundt i Finnmark, og eksportere varer ut av fylket. Infrastruktur tilrettelegger for vekst og utvikling i vår region. Gjennom båt- ferge- og vegnettet kan avstander kortes ned og bo- og arbeidsmarkedsregioner knyttes tettere sammen. Det gjør fylkeskommunens arbeid med fylkesvegnettet, skredsikring og kollektivtransport særlig viktig i årene som kommer.

Finnmark har i lang tid vært taperen når penger på store infrastrukturprosjekter skal fordeles. Dersom Finnmark skal vokse som region i framtiden er det avgjørende at staten bidrar til å løfte infrastrukturen i vårt fylke. Det vil Arbeiderpartiet være en pådriver for. Riksvegnettet må rustes opp til en standard som begrenser stenge døgn og sikrer forutsigbarhet for folk og næringsliv. Finnmark arbeiderparti krever at avstandsulempene ved drift og vedlikehold i nord må vektlegges større ved tildeling av samferdselsmidler i framtida.

Finnmark er et Norge i miniatyr. Folk i Finnmark lever livene sine i kyst- og fjordstrøk, så vel som i indre strøk. Infrastrukturen i Finnmark skal bidra til å skape bolyst og “lys i husan”, men også “lys mellom husan”. Kollektivtransporten sørger for å frakte folk rundt i fylket, og er for avgjørende for å knytte sammen veiløse samfunn med storsamfunnet.

Etterslep er mer enn dårlig asfalt. Det er også manglende skredsikring, fiskerihavner, dårlige bruer og manglende digital infrastruktur. Infrastruktur som skaper forutsigbarhet og nærhet mellom næring og markeder, herunder øst-vest og på tvers av landegrensene i nord er viktig. Fisken har dårlig tid når den er fersk og derfor må tiltak etter kyst til marked strategien prioriteres. Banak lufthavn i Porsanger gir unike muligheter med sin banelengde for å frakte fersk sjømat ut i verden.  

For at Finnmark skal bringes enda tettere sammen er kortbanenettet helt avgjørende. Da er god frekvens på rutenettet en nøkkel. Kortbanenettet er viktig for folk som bor og lever i Finnmark. Rutenettet er også viktig for arbeidslivet og for pasientreiser. Arbeiderpartiet vil arbeide for å styrke FOT-rutenettet gjennom å sikre en levelig pris på billetter og øke frekvensen på avganger herunder lørdager. Videre må det sees på tiltak for å styrke det kommersielle rutenettet og sikre mer konkurranse og lavere pris. Prisen på flybilletter i Finnmark er i dag en stor konkurranseulempe for næringslivet. Finnmark arbeiderparti har et mål om halvering av flyprisene på FOT-rutene.

Finnmark har tettest bosetting langs riksvei med god standard, og størst verdiskapning langs fylkesvei med dårlig standard. Det er derfor viktig å arbeide for at samfunnsnytte og verdiskapning og ikke bare folketall, må inn som faktorer når man vurderer behov for mye veier.

Finnmark er helt avhengig av de finske og svenske veinettet, da over 70% av næringstransporten til og fra Finnmark bruker dette veinettet. Dagens utfordrende sikkerhetssituasjon, sammen med finsk og svensk NATO medlemsskap fører til utfordringer med at vi må ha et ekstra fokus på beredskap og beredskapsveier. Vår nærhet til Russland, Finland, Sverige og Barentshavet gjør Finnmark svært relevant for dagens situasjon. Verdien av bosetting, forvaltning og suverenitetshevdelse øker og dette må vektlegges mer i både regionale- og nasjonale planverk.

 • Vi vil jobbe for lav makspris for alle under 20 år, og rabaterte priser for unge voksne mellom 20 – 29 år
 • Prioritere tiltak i henhold til kyst til markedsstrategien.
 • Jobbe for et nasjonalt etterslepsprogram på fylkesvegnettet.
 • Øke vegvedlikeholdet for å bremse dagens etterslep.
 • Ha et helhetlig kollektivtilbud som satser på framkommelighet og hensynet til næringsliv og lokalbefolkning.
 • Satse på null- og lavutslippsmateriell i kollektivtrafikken i Finnmark.
 • At Nord-Norgebanen skal utredes med en trasé til Finnmark.
 • Sikre at innbyggere i vegløse samfunn kan nå sitt kommunesenter minst én gang i uka.
 • Bruke aktiv skredkontroll for å sikre mest mulig av vegnettet.
 • Arbeide for god mobildekning langs vegnettet i Finnmark.
 • Være en pådriver for ferdigstilling av resterende strekninger langs RV94.
 • Jobbe for at tunnel gjennom Kløfta forseres i NTP og att veitraseen utenom Eiby sees på i denne sammenhengen, samt jobbe for å igangsette utbedring av E45 fra finskegrensen til Hammerfest og sørge for at den tilpasses modul-vogntog.
 • Jobbe for å styrke framkommeligheten på E6 over Sennalandet slik at veien blir mindre vinterstengt.
 • Arbeide for at den statlige tilskuddsordningen til fiskerihavner styrkes betraktelig i statsbudsjettet, og at havneprosjekter i Finnmark i NTP gjennomføres i første seksårsperiode og at kapasiteten hos kystverket styrkes slik at prosjekter også kan forseres.
 • Intensivere arbeidet for en snarlig bygging av ny lufthavn for Hammerfest.
 • Arbeide for å styrke Banak lufthavn som knutepunkt for frakt av sjømat.
 • Prioritere tiltak i henhold til kyst til markedsstrategien.
 • Arbeide for å få realisert flyplass i Kautokeino.
 • Arbeide for å ta i bruk ITS (Intelligente transportsystemer) i Finnmark.
 • Sørge for at kolonnetider i Finnmark koordineres og samordnes.
 • Arbeide for lavere flypriser i Finnmark, med mål om halvering av prisene.
 • Arbeide for at bilførende hurtigbåt sidestilles med ferger.
 • Utvikle båttilbudet i fylket for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner
 • Arbeide for å fjerne flypassasjeravgiften i Finnmark.
 • Arbeide for en Hydrogen fyllestruktur for bil, båt og fly i hele Finnmark
 • Styrke og videreutvikle stamflyplassene i Alta og Kirkenes
 • Vurdere forsøksordninger for forenklet standard på gang og sykkelveier, for å bygge mer og trygge skoleveier

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker