Kultur, idrett og frivillighet

Program 2023-2027

I dag har Troms og Finnmark et ordinært ungdommens fylkesråd. Dette er bygd på kommunale ungdomsråd som uten politisk tilknytning har muligheten å påvirke kommuner og fylkeskommunen. En satsning innen samepolitikk for unge er å bygge en arena hvor samiske ungdommers stemme blir hørt og ivaretatt rett. Vi ønsker å bidra til å løfte samiske ungdommer sin stemme, som ikke ønsker eller har en politisk tilknytting.

Finnmark skal bevare det samiske språket, kulturen og identiteten i alle våre kommuner. Vi skal se til prosjektet “Romssadál” for å belyse den samiske tilstedeværelsen i alle kommuner i Finnmark og løfte frem det samiske språket. Med et fokus rettet mot det lokale samiske samfunnet og bekjempelse av samehets. Gjennom et slikt fylkeskommunalt prosjekt vil man bevare det sjøsamiske, reindriften og andre samiske grupper.

Folk i Finnmark trenger arbeid for at vi skaper vekst i lokalsamfunn. Men folk i Finnmark trenger også noe meningsfylt i hverdagen, etter arbeidstid. Kultur og idrett kan bidra til bolyst, tilhørighet og god folkehelse. Det gjør at vi trives og føler mening i hverdagen.

Kultur og idrett er limet i samfunnet og gir oss røtter. Kulturen forteller noe om oss selv. Den gir livet vårt mening. Kultur gir oss noe å leve for samtidig som det gir rom for refleksjon og læring. Kultur gir samlingsplasser og møteplasser hvor Finnmarkinger kan treffe hverandre.

Samtidig er kultur også næring.  Kulturnæring gir verdiskapning og forskning viser at når man får kulturnæringsarbeidsplasser fører det til økt omsetning for annet næringsliv. Arbeiderpartiet vil at fylkeskommunen skal være en tilrettelegger for at finnmarkinger kan leve av kultur som næring.

Kultur og idrett skal være tilgjengelig for barn- og ungdom uavhengig av foreldrene sin lommebok. Finnmark Arbeiderparti ønsker derfor at den kulturelle skolesekken i Finnmark skal gi barn og ungdom gode kulturopplevelser. Samtidig som den skal fortelle historien om hvem vi Finnmarkinger er og hvor vi kommer fra. Videre ønsker Arbeiderpartiet og utrede et ungdomskulturkort, for barn- og unge. Dette i samarbeid med kommunene, slik at barn- og ungdom kan ta del i gode kulturopplevelser i Finnmark.

Videreføre støtten til idrettskretsen. For å styrke idrettsdemokratiet må kriteriene endres slik at også idretter uten egne regionkontor gis økonomiske støtte for å delta i møter i regi av idrettskretsen.

Arbeiderpartiet mener at den nord-norske kulturavtalen må vernes om. Finnmark Arbeiderparti ønsker å støtte opp om den nord-norske kulturavtalen. Samtidig er det viktig at de store nord-norske kulturinstitusjonene kommer ut til folket og skaper gode opplevelser også i Finnmark. Arbeiderpartiet ønsker å tilrettelegge for at kulturinstitusjonene tar kultur ut på turne til finnmarkingene.

Idrett gir livskvalitet og mestring for den enkelte. Å delta i organiserte idrettslag gir fellesskap og opplevelser, og både organisert og egenorganisert idrett gir verdifull fysisk aktivitet. Idrettsopplevelser er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Arbeiderpartiet ønsker å fortsatt gi støtte til idrettskretsen i Finnmark uavhengig av om idrettskretsen blir sammenslått eller deles. Fylkeskommunen eier videregående skoler som står tom på kveldstid. Arbeiderpartiet ønsker at skolebyggene skal være tilgjengelige og mulig å leie for lag, foreninger, idrettslag og andre frivillige organisasjoner på kveldstid.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre engasjement blant befolkningen og at fylkets ungdom skal ha tilbud. Dette kan være engasjement for kultur og idrett, men også for politikk. Det er da viktig å sikre at det de politisk engasjerte ungdommene får et tilbud. I et fylke med store avstander mellom bygder og folk kan de være utfordrende å drive med politisk arbeid. Det er derfor viktig å sikre at interesseorganisasjoner for ungdom og ungdomspartiene skal kunne ha de økonomiske rammene for å sikre at Finnmarksungdommen får et tilbud og talerør. Arbeiderpartiet vil at ungdom skal bli hørt og ha reell medvirkning på beslutninger som tas. Derfor vil Arbeiderpartiet etablere et ungdommens fylkesting i Finnmark og ungdommens fylkesråd.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for en egen kunstplan i Finnmark fylkeskommune.
 • Arbeide for desentralisert kulturtilbud slik at scenekunstnere kan turnere i Finnmark, særlig i de mindre kommunene
 • Arbeide for at scenekunsten har gode scener å spille på i kommunene.
 • Legge til rette for at alle fylkeskommunale skolebygg skal være tilgjengelig for leie for idrett og andre frivillige organisasjoner utenfor arbeidstid.
 • Opprette en kultur og idrettsmillion for å skape bo og bli-lyst i Finnmark
 • Arbeide for å styrke idrettsanlegg i Finnmark.
 • Arbeide for at det etableres en egen høyere teaterutdanning i Finnmark.
 • Videreføre og arbeide for å styrke den nord-norske kulturavtalen.
 • Arbeide for at det etableres et kulturkort ordning for ungdom i Finnmark.
 • Gi UKM gode rammevilkår og sikre det som en god arena for unge talenter.
 • Bidra til en fortsatt opptrapping av kulturnæringsarbeidsplasser i Finnmark.
 • Øke den fylkeskommunale partistøtten til ungdomspartiene.
 • Etablere et ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesråd i Finnmark samt en ungdomskoordinator som følger opp arbeidet.

Tre stammers møte

I Finnmark er tre stammers møte en del av DNAet til oss finnmarkinger. Det er en del av vår kultur. Det er en del av hvem vi er. Det norske, med det samiske og kvenske/norsk-finske kulturarven vår. Det er et gode. Finnmark Arbeiderparti ønsker å styrke samisk og kvensk språk og kultur.

Finnmark Arbeiderparti ønsker å styrke det samiske og kvenske språket og kulturen i den videregående skolen. Først og fremst gjennom at elever lærer om den samiske og kvenske kulturarven vår. Men også gjennom at samisk og kvensk/finsk språk er mulig å lære. Finnmarkinger som ønsker å lære samisk eller kvensk skal kunne få mulighet til det. Slik at språket kan overleveres til neste generasjon.   For å sikre dette må vi tilrettelegge for at det finnes samisk og kvensk kompetanse i den videregående skolen. Arbeiderpartiet vil sørge for at fylkeskommunen er i førersetet for å styrke samisk og kvensk/finsk-norsk språk, både i og utenfor kjerneområdene. Det skal være mulig å lære seg samisk enten du bor i Gamvik, Tana, Karasjok eller Havøysund.

Den samiske og kvenske/finsk-norske kulturen er en styrke for Finnmark. Kulturen kan også bidra til verdiskapning og å skape arbeidsplasser. En av de største truslene mot den samiske kulturen og språket er nettopp fraflyttingen fra Finnmark. Derfor må vi bidra til å skape nye jobber i samiske samfunn.

Det samiske språket og den kvenske kulturen har krav på et særskilt vern. Arbeiderpartiet vil arbeide og gjennomføre en ny samarbeidsavtale mellom sametinget og Finnmark fylkeskommune. Avtalen må bidra til å styrke det samiske i Finnmark.

Vi vet at mennesker med samisk og kvensk/finsk etnisitet er særdeles utsatt for hets, hatefulle ytringer og vold. Arbeiderpartiet ønsker et krafttak mot hatefulle ytringer særlig mot samer og kvener/norsk-finsk bakgrunn. Arbeiderpartiet vil ha en konkret handlingsplan i den nye fylkeskommunen mot hatytringer mot etniske minoriteter, seksuelle og religiøse minoriteter. Disse har krav på et særlig vern. Det er særlig viktig at fylkeskommunen bidrar til at alle elever av ulik religiøs tilhørighet og med samisk eller kvensk bakgrunn føler seg trygg i den videregående skolen. Finnmark arbeiderparti vil arbeide for at bekjempelse mot hatefulle ytringer og hets også må skje i den videregående skolen.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for at kommunenes merkostnader til tospråklighet kompenseres fullt ut, og bidra til å rekruttere flere samiskspråklige ansatte i skoler og barnehager.
 • Videreutvikle senter for fjernundervisning som et tilbud til kommuner og fylker som sliter med å få ta i samisklærere, samt styrke satsene for fjernundervisning slik at tilskuddet dekker de reelle kostnadene
 • Lage en egen handlingsplan mot hatytringer mot etniske og religiøse minoriteter, med særlig søkelys på hets mot samiske og kvenske minoriteter.
 • Styrke kompetansen innenfor samisk og kvensk innenfor den videregående skolen.
 • Etablere en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune.
 • Styrke samisk scenekunst, herunder inkludert Sámi mánáidteahter, det samiske barneteateret i Tana» og Beaivváš Sámi Našunála Teáhter
 • Styrke de samiske og kvenske festivalene i fylket.
 • Ha kvensk og samisk skilting der det er aktuelt.
 • Jobbe for flere samiske møteplasser i fylket.
 • Jobbe for at den samiske nasjonaldagen skal bli en offentlig fridag.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Kultur, idrett og frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker