Utdanning og kompetanse

Utdanning for framtiden!

Å utdanne våre egne fagfolk vil være den viktigste kilden til arbeidskraft for Finnmark i årene fremover.

Her spiller videregående utdanning en viktig rolle. Dette både for ungdom som kommer rett fra grunnskolen og for voksne som ikke har begynt på eller fullført fagutdanning.

Finnmark står overfor store oppgaver de neste årene. Å snu den demografiske utviklingen er en av de viktigste utfordringene i årene fremover. Vi har blitt færre folk, men vi opplever samtidig et økt behov for arbeidskraft.

Et velfungerende utdanningssystem er nøkkelen til å få nødvendig tilgang til fagfolk. Alle innbyggere i Finnmark skal få den kompetansen de ønsker, uavhengig av bosted. Læring og kompetanseutvikling skal skje i hele fylket.

Elever i videregående opplæring skal få opplæringstilbud av høy kvalitet, i moderne lokaler med gode digitale løsninger, og vi vil jobbe for gode ordninger for elev-PC. 

Finnmark fylkeskommune har ansvar for den videregående opplæringen, fagskolene og karriereveiledningen.

Finnmark Arbeiderparti mener våre innbyggere skal ha tilgang på et nærskoletilbud og vil satse på og styrke fellesskolen.

Gjennomføring av videregående opplæring

De videregående skolene må bidra til at elevene inkluderes, opplever mestring og blir kvalifisert. Alle som går inn i den videregående opplæringen må få muligheten til å fullføre med en sluttkompetanse som gjør en kvalifisert for utdanning og arbeid. Det er også viktig å snu fokus mot arbeidskraft vårt fylke trenger, og søke løsninger for å motivere til å ta disse utdanningene.

Det er i dag vanskelig å få jobb uten å ha en fullført utdanning. Noen havner utenfor arbeidslivet av denne grunn. Vi må søke å kvalifisere de som ønsker å fullføre sin utdanning, og dermed kan bidra med tiltrengt arbeidskraft i vår region. Spesielt mangler fylket vår yrkesfaglig arbeidskraft, og Finnmark Arbeiderparti vil derfor sette et særskilt søkelys på yrkesfag i årene fremover, spesielt innen helsefag. 

Dette krever at de yrkesfaglige utdanningene har relevant og oppgradert utstyr, slik at elevene får opplæring i utstyr som brukes i arbeidslivet. Oppgradering av utstyr på de videregående skolene er her viktig, men dette kan også søkes løst gjennom et tettere samarbeid med arbeidslivet, og økt grad av opplæring ute i bedriftene.

Det også viktig å satse på lærlingene, både gjennom å gi flere tilgang til læreplass og gjennom å styrke rettighetene til lærlingene. Finnmark Arbeiderparti ønsker derfor at det skal etableres et lærlingeombud i Finnmark.

Trepartssamarbeidet er viktig for å lykkes med fag – og yrkesopplæringen. Det er behov for et aktivt samarbeid og felles innsats over tid mellom partene.  

Samisk og kvensk

Finnmark har et særskilt ansvar for å styrke samisk språk og kultur i våre videregående skoler. Med samisk kompetanse har man større muligheter på arbeidsmarkedet, samtidig som man dekker et sårt tiltrengt behov for fagkompetanse. Flere elever må motiveres til å ta samisk, samtidig som vi sammen med samarbeidspartnere må legge til rette for utdanning av flere lærere til å undervise i samisk. Det må også legges til rette for kvensk språk og kultur. Her kan vi finne samarbeidspartnere i kompetansesentre i fylket.

Det er stor mangel på lærekrefter og læremidler i samisk og kvensk. Det bør etableres ressurssentre for samisk og kvensk, herunder også ressurssentre for digital undervisning. Med mer digital undervisning kan en nå ut til flere, og flere får muligheten til å lære seg samisk og kvensk.

Rammer rundt der videregående opplæringstilbudet

Det er et bærende prinsipp i skolen at alle elever skal føle seg trygg i sin skolehverdag. Finnmark Arbeiderparti vil ha fokus på at alle de videregående skolene skal ha tiltak for å fremme trivsel og inkludering på den enkelte skole. Derunder er anti-mobbearbeid og tiltak mot seksuell trakassering sentralt.

Innsatsen for å sørge for at flere gjennomfører må starte tidlig. Elever må få bedre oppfølging gjennom for eksempel ringing, leksehjelp og forsterket sommerskole. I tillegg må utdanningsløpet få en nærmere tilknytning til arbeidslivet gjennom hospiterings- og utplasseringsordninger, og vekstbedrifter kan brukes aktivt. Samarbeidet med kommuner og næringsliv må styrkes for å sikre praksisplasser og læreplasser. Yrkesutdanningen skal i sterkere grad enn tidligere rettes mot fag som er viktige i fremtiden og der regionen kan nytte våre fortrinn, eksempelvis opplevelser, reiseliv og sjømat.

For å få en god skole er det viktig at elevene undervises av lærere med godkjent lærerutdanning i alle fag og i alle timer. En må også se på tiltak for å sikre rekrutteringen av lærere til videregående skole. Her må en se på tiltak som sikrer lønnutviklingen og muligheter for relevant videreutdanning og sikre at alle nyutdannede lærere får kvalifisert veiledning de første årene de jobber i skolen. 

For å sikre elevene relevant og god yrkesrettet utdanning er det viktig at bygg og utstyr er oppdatert og i tråd med utstyr som brukes i næringslivet i dag. Her kan også økt samarbeid mellom skole og næringsliv være aktuelt, og en fin måte for næringslivet til å rekruttere lokal og stabil arbeidskraft.

Helsesykepleier skal være tilgjengelig på skolene hver dag, en bør også søke å ha en digital helsesykepleier for å kunne økte tilstedeværelsen ytterligere. I tillegg er det noen elever som føler seg mer bekvem med å ta kontakt digitalt, og det bør derfor legges til rette for dette. 

Vi vet at noen grupper er mer utsatt for stigma og en følelse av utenforskap; En av disse gruppene er LHBT+ samfunnet. Arbeiderpartiet ønsker å sikre LHBT+ kompetanse i skolen. Derfor skal vi sikre at lærerne ved den videregående skolen i Finnmark besitter denne kompetansen slik at skeive elever føler seg møtt på en trygg måte. I tillegg til at vi ønsker at elever ved den videregående skolen skal sikres undervisning i skeiv kompetanse for å minske eventuelle stigma.

Karriereveiledning

Fylkeskommunen skal ha et godt karriereveiledning tilbud både til unge elever og til voksne. Karriereveiledningen skal være ressursorientert, preget av tett samarbeid med videregående skoler, offentlig og private virksomheter, samt NAV. 

Stipend

Regjeringen har allerede gjennomført et løft for stipend og dette er Finnmark Arbeiderparti veldig fornøyd med. Likevel må se ser mer på reiseavstand mellom hjem og skole, og de elevene som bor langt fra skolen, må få muligheten til å reise hjem i helger og i ferier, uten at økonomien stopper dem. Ved å satse på yrkesfag, må en også øke utstyrsstipendet ytterligere. Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for en ytterligere økning av reise- og utstyrsstipend.

Fremtidens videre gående utdanning i Finnmark

Demografien og synkende folketall gjør det utfordrende å ha et bredt tilbud på alle videregående skoler og i alle skoleregioner. En inndeling i skoleregioner er viktig for å bevare skoletilbud i alle deler av Finnmark. Det er viktig at man evaluerer regioninndeling i løpet av valgperioden.

Mange av de videregående skolene i Finnmark er små, og en bør søke å samordne administrative og merkantile ressurser. Dette for å bruke mer av ressursene på undervisning og elevene.

Det må igangsettes et prosjekt for å identifisere hvilke tiltak som må til for å ha en desentralisert skolestruktur, samtidig må det kunne tilbys fleksible opplæringsmodeller. Målet med dette prosjektet må være å ivareta et bredt tilbud, ivareta fagmiljø, kvalitet og smart administrativ organisering innenfor utdanning. I dette arbeidet må en dra erfaringer fra den kompetansen skolene i Finnmark har fra digital læring og vurdere muligheten for opplæringssentre i kommunene for å gi elevene mulighet til sosial omgang med andre elever, og mulighet for et godt lærlingsmiljø.

Hovedmålet for den videregående skolen i Finnmark må være å ha utdanning tilpasset demografi og næringslivets behov, og jobbe for å motvirke økning i andelen borteboende elever. Her må en se på muligheter og insentiver, f.eks. gjennom stipendordninger for å motivere elever til å ta utdanning som næringslivet i Finnmark trenger. 

Det må lages en kartlegging av hybel og boforhold for vertskommunene til de videregående skole. Finnmark Arbeiderparti ønsker en videregående skole som er best mulig for eleven. Likevel vil man ikke komme helt bort fra at noen må bo på hybel. Vertskommunene må ansvarliggjøres, og det må samarbeides mellom kommune og fylke for å sikre tilgangen på hybler til alle som har behov for det. 

Kontaktlærerrollen er viktig for elevene i den videregående skolen. Det er viktig at kontaktlæreren sikres tilstrekkelig tid til å følge opp elevenes læring og utvikling på en god måte. 

For å styrke laget rundt eleven, må en se på behov og mulighet for å få andre relevante yrkesgrupper inn i skolen. Dette vil også kunne løse utfordringer med å gi lærere mulighet til økt fokus på selve opplæringen, og også kunne bidra til å både beholde og rekruttere lærere inn i skolen.

Inntaksordninger i videregående skoler i Finnmark

Det er viktig å ha en inntaksordning som sikrer nærskoleprinsippet, så langt dette er mulig. Her bør en også ta i bruk digitale, og halvdigitale løsninger som sikrer en slik mulighet. Det er viktig at inntaksordningen i videregående skole i størst mulig grad gir alle elever, uavhengig av karakterer, like muligheter til å velge utdanningsprogram utfra evner, interesser og næringslivets behov. Når en vurderer inntaktsordninger i videregående opplæring må en se på hvordan en kan bidra til å motvirke unødig sterk karakterpress i ungdomsskolen med tanke på å komme inn på videregående skole.

Voksne i utdanning

For å utdanne egen arbeidskraft og få tilgang til mer kvalifisert arbeidskraft, er de voksne også en viktig gruppe. I den nye opplæringsloven, får fylkeskommunen et klarere ansvar for voksnes læring, gjennom fullførings reformen i den nye opplæringsloven. Finnmark Arbeiderparti forutsetter at det følger midler til denne reformen. 

Flyktninger og innvandrere utgjør en viktig gruppe tilflyttere for Finnmark. Det er viktig med gode tilbud til minoritetsspråklige elever og voksne, slik at de kan ta utdanning og komme inn på arbeidsmarkedet i vår region.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolen i Troms og Finnmark har de siste årene opplevd en gledelig oppgang i antall studenter. Likevel er det noen deler av fagskolen som sliter med rekruttering av elever, selv om næringslivet har store behov. Det er derfor viktig at fagskolen legger mer til rette for at det er mulig å kombinere fagskoleutdanning og jobb, og gjør fagskolen mer digital og samlingsbasert.

Næringslivet i Finnmark har et stort behov for høyere yrkesfaglig kompetanse. En må i samarbeid med næringslivet i fylket sørge for å ha relevante opplæringstilbud på Fagskolen i Nord.

Høyere utdanning i Finnmark

Det er viktig å ha et bredt desentralisert tilbud om høyere utdanning. 

UiT Norges Arktisk Universitet må være et foregangsuniversitet på desentralisert høyere utdanning i vår region. Både med egne campussteder spredt i hele Nord-Norge, og i samarbeid med studiesentrene og ulike kompetansesentre i kommunene. Vi vil jobbe for å fortsette denne utviklingen, slik at det kan distribueres mer høyere utdanning til distriktene. En nærhet til de forskjellige arbeidsplassene i fylket vårt, og den høyere utdanningen er en styrke for alle involverte aktører, og samfunnet som helhet.  Mangelen på sykepleiere gjør at det bør etableres fast bachelor og master utdanning i Campus Finnmark, også høyere politiutdanning bør etableres i Finnmark

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Ha gratis sanitetsprodukter lett tilgjengelig på alle skoleområdet i Finnmark.
 • Ha en fortsatt desentralisert skolestruktur og videreutvikle LOSA med vekslingsmodellen og nettbaserte løsninger i den videregående skolen i Finnmark. Jobbe for og gå i dialog med utdanningsmyndighetene for å kunne gi fleksible skoleløp som f.eks. LOSA som ordinære tilbud.
 • Det må settes grenser for hvor mange elever som søker før ett videregående skoletilbud startes opp
 • Utvikle de videregående skolene og ha en attraktiv tilbudsstruktur som møter samfunnet og næringslivets behov.  
 • Arbeide for at alle elever undervises av lærere med godkjent lærerutdanning i alle fag, i alle timer.
 • Utarbeide en handlingsplan for hvordan rekruttere og ta vare på lærere.
 • Arbeide for å sikre kontaktlærere i skolen tilstrekkelig tid til å følge opp elevens læring og utvikling på en god måte.
 • Styrke det spesial- og sosialpedagogiske og helsefaglige tilbudet i skolen. Herunder jobbe for en digital skolehelsehelsetjeneste.
 • Lage en vekstplan for Fagskolen i Troms og Finnmark for å utdanne egne fagfolk.
 • Ha en helhetlig plan for oppfølging av borteboere.  
 • Styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet.  
 • Ta i bruk fleksible opplæringsmodeller for å gi flest mulig et nærskoletilbudHer vil utvikling av nettbasert undervisning være viktig. Herunder å se på muligheter for opplæringssentre i kommunene uten videregående tilbud.  
 • Styrke karriereveiledningen både til unge og voksne.  
 • Utvikle en læreplassgaranti tilpasset Finnmark.
 • Opprette en stilling som elev- og læringsombud.
 • Styrke samisk og kvens språk og kultur i den videregående skolen i Finnmark
 • Satse på entreprenørskap og samarbeid med næringsliv gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift.
 • Arbeide for at undervisning om arbeidslivet i skolen styrkes.
 • Jobbe for at alle elever ved videregående skoler i Finnmark skal få tilbud om et gratis måltid om dagen.
 • Lage en helhetlig plan på LHBT+ kompetanse i den videregående skolen i Finnmark.
 • Jobbe for videre utvikling av et desentralisert tilbud om høyere utdanning i nært samarbeid med UiT og næringslivet.
 • Arbeide for etablering av master i sykepleie i Hammerfest og ordinær 3 årlig bachelorgrad i sykepleie i Alta med oppstart hver høst i tillegg til dagens deltidsmodell.
 • Arbeide for att politihøyskolen etablerer seg i Finnmark
 • Styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen UiT tilbyr ved campus i Finnmark med oppgraderte utstyr, læringsarenaer og simuleringsrom.
 • Styrke samisk høyskole med flere utdanningstilbud
 • Finnmark Arbeiderparti ønsker at det også tilbys videreutdanning som helsesykepleier ved UiT studiested Alta, og anestesi/operasjon legges til UiT studiested Hammerfest
 • Det etableres flere studieplasser for helsesykepleier-utdanningen ved UiT med økte bevilgninger til å gjennomføre dette

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Utdanning og kompetanse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker