Forsvar

De store oppgavene løser vi best sammen

Målet for Arbeiderpartiets forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen og det militære og strategiske nærværet i Nord-Norge og i Finnmark. Heimevernet må moderniseres som en territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær. Nordområdene har store kyst- og havområder, og Sjøforsvaret og Luftforsvaret må fortsatt spille en viktig rolle i å overvåke våre områder. Når Regjeringen sier de vil styrke forsvarsevnen og det militære nærværet i Nord-Norge, vil vi i Finnmark Arbeiderparti være en garantist for at dette blir fulgt opp.

Russlands invasjon av Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, og for Norge. Et troverdig forsvar må sikres tyngre tilstedeværelse i landets nordligste fylke, for å sikre kampkraft og evne til å forsvare NATO’s yttergrense i nord.

Norge forsvares gjennom et troverdig forsvar av Finnmark. Det handler om avskrekking og tilstrekkelig kapasitet til å stoppe en mulig invasjon fra øst. Derfor mener vi det er riktig å etablere den nye manøverbataljonen/4. bataljon i Finnmark, som en del av Finnmark Landforsvar. Samtidig som det bygges opp som et samvirke mellom hær og heimevern blant annet gjennom Porsangerbataljonen. Bataljonen skal doble kapasiteten de nærmeste årene, med en styrking av HV-17. Det er også positivt at man oppgraderer styrkene ved grensa, med grensejegere som er mobile og har våpen med panserbrytende kapasitet.

Førstegangstjenesten for Finnmarks ungdom tilpasset heimevernets behov er en suksesshistorie, og må etableres som en fast utdanningskapasitet.

Det er på tide å etablere en maritim ISR - og bekjempnings-kapasitet i HV-17. Dette strukturelementet vil styrke forsvaret av Finnmark og Norge på en måte som både er smart og kostnadseffektiv. Det handler i korte trekk om å tilføre og benytte eksisterende styrkers lokalkunnskap og å tilføre nødvendig materiell for å få til et forsvar også av kysten vår. ISR er en fredsaktivitet som omfatter etterretning (Intelligence), områdesøk (Surveillance) og rekognisering (Reconnaissance).

En ny maritim ISR- og bekjempningskapasitet kan utdannes i forlengelsen av den allerede etablerte førstegangstjenesten i HV-17, og inngå som en del av de etablerte HV-styrkene i Finnmark.

Dette underbygger også at heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark må sikres fast og full finansiering, inkludert finansiering av tilhørende infrastruktur og støttefunksjoner. HV-17 må samtidig sikres finansiering for å kunne virke som et hovedkvarter i krise og krig. For å møte krav om reaksjonstid og sikker tilgang på materiell, er det også høyst nødvendig å etablere desentraliserte lagre for HV-områdene i Finnmark. I tillegg må alle heimevernstyrkene sikres flere treningsdager for egne styrker, samt muligheten til å øve og samvirke med Finnmark landforsvar og totalforsvaret i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti vil:

  • Arbeide for at det etableres en 4. manøverbataljon i Finnmark
  • Arbeide for at det etableres en maritim ISR- og bekjempnings-kapasitet i HV-17.
  • Arbeide for at forsvaret ved innkjøp, tjenester og anbudsprosesser bruker lokale og regionale aktører, slik at aktiviteten til forsvaret gir lokale ringvirkninger.
  • Arbeide for mer alliert trening i Finnmark.
  • Den militære og sivile Helikopterberedskapen i Finnmark må styrkes i samsvar med Politiets og forsvarets behov for nødvendig kapasitet.
  • Styrke luftvernet.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Forsvar?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker