Næring

Aktiv næringspolitikk

Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for en aktiv næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv og som styrker Finnmark sin konkurransekraft.

Det er Finnmark Arbeiderpartis grunnholdning at naturressursene tilhører fellesskapet. Vår ambisjon er en ytterligere vekst i de natur ressursbaserte næringene, og at utnyttelse av fellesskapets ressurser skal gi økte lokale og regionale ringvirkninger og at utnyttelse av ressursene skal bidra til å utvikle sterke lokalsamfunn. Finnmarks kulturelle særtrekk er vår styrke og må brukes positivt i næringsvirksomhet.

Finnmark er et stort energifylke, og skal være en pådriver for hvordan framtidens energiproduksjon og framtidens arbeidsplasser skal se ut. For å nå 2-gradersmålet trenger næringen en omstilling og oljearbeiderne er i en kritisk del i utviklingen av grønne fremtidsrettede næringer. Innenfor energimiksen fremover er olje- og gass fortsatt en del av 2-gradersmålet. Finnmark og Norge skal fortsatt være en trygg leverandør for Europa. Finnmark Arbeiderparti vil utvikle ikke avvikle olje- og gassnæringen. Finnmark Arbeiderparti ønsker fortsatt olje og gassutvinning i Barentshavet, at det fortsatt letes etter petroleum, og at dette gir landbaserte ringvirkninger.  Klima og arbeidsplasser skal gå hånd i hånd, og der det er eksisterende olje-og gassproduksjon skal dette ilandføres og produksjonen skal gi lokale ringvirkninger. For Arbeiderpartiet er det selvfølgelig at fellesskapets ressurser og muligheter skal komme fellesskapet til gode. Vi må skape nye fornybare industriarbeidsplasser for fremtiden. Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur-og klimavennlige. Dersom fornybar industri skal bli konkurransedyktig trengs kompetanse og kapital. Med de riktige grepene kan vi bygge morgendagens industri på skuldrene til dagens olje og gassnæring. Finnmark har de beste forutsetningene for å lykkes med dette.

Finnmark Arbeiderparti vil:

 • Bruke trepartssamarbeidet til å skape et veikart for fremtiden for næringene tilknyttet olje- og gassindustrien.
 • Finnmark skal være ledende i utviklingen av grønne fremtidsrettede næringer og legge til rette for fornybare industriarbeidsplasser for fremtiden
 • Ha et sysselsettingsprogram som skal styre kompetansen i oljenæringa over mot fornybare næringer.
 • Finnmark Arbeiderparti ønsker fortsatt olje og gassutvinning i Barentshavet, at det fortsatt letes etter petroleum, og at dette gir landbaserte ringvirkninger.

Finnmark Arbeiderparti ser hvilken betydning Norge har som en stabil og forutsigbar leverandør av gass til et Europa i krise. Produksjonen på Melkøya står her sentralt. Samtidig har Norge forpliktelser i forhold til å innfri våre klimamål. 

Finnmark er i en vanskelig situasjon i forhold tilgangen på energi. Nettutbygging av 420kV linjer internt i fylket, og dobbel 420kV linje Balsfjord-Skaidi inn til Finnmark, er avgjørende for økt kraftforbruk, økt produksjon, og for å unngå stor økning i kraftpriser. Behandling av konsesjonssøknader og utbygging av nettkapasitet i Finnmark og inn til Finnmark må skje parallelt, og med prioritering av økt kapasitet til Øst-Finnmark. Det er behov for mer effektiv konsesjonsbehandling, samtidig som hensyn til natur og samenes urfolksrettigheter ivaretas.

Finnmark Arbeiderparti mener derfor at elektrifisering av Melkøya krever at utbyggingen av nettet utbygges raskt, slik at samfunns- og næringsutvikling i Finnmark ikke rammes av redusert tilgang på nødvendig kraft. Melkøyas viktige rolle i forhold til energitilførselen til Europa må ikke risikeres redusert i diskusjonen om elektrifisering. Elektrifisering kan derfor kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og i produksjon av energi til å dekke framtidig etterspørsel i Finnmark. 

Finnmark Arbeiderparti vil peke på nødvendigheten av å utrede fornybare energikilder og karbonfangst og lagring (CCS). Vi er helt klare på viktigheten av å opprettholde produksjonen på Melkøya fram til det er framkommet løsninger som ikke reduserer kapasitet og utviklingsmuligheter i Finnmark. Vi understreker betydningen av at tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark må løses, uavhengig av løsninger knyttet til elektrifisering av Melkøya. Løsningene som velges må ivareta både behovet for å opprettholde produksjonen på Melkøya og sikre Finnmark vesentlig større nettkapasitet og tilgang til energi. 

Reservert kapasitet av strøm må omdeles etter nye kriterier med politiske prioriteringer som ivaretar næringsliv og grønne arbeidsplasser. Vi må bort fra «først til mølla» prinsippet.

Finnmark skal være ledende på det grønne skifte. Vi må skape nye jobber, samtidig som vi kutter klimautslipp. Finnmark kan bli et fyrtårn for produksjon og hydrogen. For å bidra til dette er det viktig at vi bidrar til at det skapes et marked lokalt og at Finnmark er en del av hele verdikjeden for produksjon av hydrogen. Eksempelvis produksjon av grønn hydrogen i Berlevåg gjennom bruk av vind og produksjon av blå hydrogen ved bruk av gass ved Barents Blue i Kvalsund i Hammerfest.

For at Finnmark skal ta i bruk ny industri er det viktig med ny kraft og kraftledninger. For at vi skal løse klimaproblemene må noe natur berøres. Ved utvikling av ny kraft og industri er det viktig at dette gjøres i samspill med den samiske kulturen og reindrift og ønsker en forhåndskonsultasjon med Sametinget for å kartlegge områder som det ikke er konflikt rundt. Med god dialog og langsiktige planer kan noe av areal konfliktene unngås til det beste for samiske rettigheter og fylkets arealbehov til næringsutvikling. Finnmark Arbeiderparti ønsker også vind til havs. Ved konflikt med fiskeri vil Arbeiderpartiet gi fiskefeltet prioritet. 

Utvinning av mineraler kan bidra til økt industriaktivitet i Finnmark. Arbeiderpartiet ønsker å utvinne nye mineraler som kan bidra til å kutte utslipp og skape nye jobber. Finnmark Arbeiderparti krever at mineralene i størst mulig grad må foredles i Finnmark. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å arbeide for at det etableres anlegg for videreforedling av mineraler Dette er svært kraftkrevende industri og vil kreve at vi legger til rette for bruk og at vi øker kapasiteten på egenprodusert kraft og energi. Arbeiderpartiet ønsker å styrke reiselivsnæringen i Finnmark. Vi har fantastiske naturgitte fortrinn i særklasse; nordlyset, midnattssola, den samiske og kvenske kulturen, rike fiskeressurser, naturen, kulturminner og et rikt kulturliv. veksten skal være bærekraftig, og vi ønsker å tilrettelegge for opplevelser basert på kvalitet og gode opplevelser som er bærekraftig for framtiden.

 • Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya må ikke gå på bekostning av samfunns- og næringsutvikling i hele Finnmark.
 • Arbeide for at det skapes nye grønne arbeidsplasser og at Finnmark blir et nasjonalt fyrtårn for hydrogen gjennom at Finnmark har alle ledd i verdikjeden.
 • Iverksettelse ett hurtigspor av bygging av 420 kV linjen mellom Varangerbotn og Skaidi samt at det bygges en ny 420 Kv linje fra Balsfjord til Finnmark.
 • Arbeide for å utvikle, ikke avvikle oljenæringen og legge til rette for fortsatt leteaktivitet i Barentshavet.
 • Finnmarks kraftoverskudd skal bygge arbeidsplasser og utvikling i Nord-Norge.
 • Arbeide for at mineraler utvinnes i Finnmark, samt undersøke havbasert mineralutvinning. Mineralutvinning må utføres i samspill med lokalbefolkningen og samiske interesser.
 • Arbeide for størst lokale ringvirkninger av næringsvirksomhet som båndlegger og bruker areal.
 • Styrke arbeidet med leverandørutvikling mot petroleumsindustrien og bidra til at leverandørindustrien i Finnmark er konkurransedyktig og får ringvirkninger av oljeselskaper.
 • Arbeide for at konsesjonsprosessen for mineraler kortes inn
 • Kreve at mineraler i størst grad foredles i Finnmark, arbeide for at det skapes foredlingsindustri for mineraler i fylket og sikre at gruvedrift gir lokale ringvirkninger.
 • Arbeide for at flest mulig som arbeider i Finnmark lever og bor i Finnmark.
 • At driftsorganisasjoner for felt i Barentshavet skal legges til Finnmark og ressursene på Johan Castberg og andre framtidige felt i Barentshavet skal ilandføres i Finnmark.
 • Arbeide for økt fiberdekning i Finnmark. Mål om stabilt mobilnett i hele Finnmark
 • Sikre og øke kjøttproduksjonen og arbeide for mer melkekyr i Finnmark.
 • Sikre gode rammebetingelser for det arktiske landbruket og ha stimuleringsordninger for at unge kan satse i jordbruksnæringen
 • Arbeide for å tette inntektsgapet mellom bøndene/reindriftsutøvere og andre grupper
 • Bruke regionalpolitiske virkemidler for å støtte opp under klimaomstillingen i finnmarkslandbruket, dette må finansieres av midler over statsbudsjettet
 • Kreve at oppdrettsaktører som nyter av fellesskapets ressurser skal bidra tilbake til fellesskapet, samt bidra til lokale ringvirkninger og minimere miljøavtrykk
 • Styrke Finnmark som mat og opplevelsesregion og bidra til at Finnmark får økt bærekraftig reiseliv og turisme.
 • Arbeide for å styrke ringvirkningene av en utslippsfri, bærekraftig og miljøvennlig cruisenæring i den nye regionen.
 • Finnmark Arbeiderparti vil i samarbeid med nasjonale myndigheter jobbe for å sikre nødvendig infrastruktur som grunnlag for næringsutvikling.
 • Finnmark Arbeiderparti mener at all næringsvirksomhet og det offentlige må ta inn lærlinger for å sikre fagutdanningen i fylket.
 • Arbeide for å få Finnmarksløpet tilbake på statsbudsjettet

Fiskeri

Finnmark Arbeiderparti ønsker å utnytte ressursene våre i havet på en måte som kommer felleskapet til gode. Fiskeri og havbruk skaper verdier og arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtidig må det skapes arbeidsplasser på land. Arbeiderpartiet mener at fisken i størst grad må bearbeides på land. Fiskeriressursene er fellesskapets eiendom og må bidra til verdiskapning på land i Finnmark. 

Finnmark Arbeiderparti fremhever viktigheten av det internasjonale fiskerisamarbeidet i Barentshavet, som utøves gjennom Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen for å bevare fiskebestandene og bosettingsgrunnlaget for fiskeriavhengige samfunn i Finnmark. Finnmark Arbeiderparti påpeker også viktigheten for lokal sysselsetting av at utenlandske båter fra alle nasjoner fritt kan levere fisk, kjøpe tjenester og utstyr i havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø.

 • Arbeide for stimuleringsordninger for flåten som leverer fersk fisk til anlegg langs hele kysten i Finnmark, som videreforedler råstoff lokalt.
 • Vi ønsker å beholde en differensiert flåtestruktur.
 • Vi ønsker ikke at det åpnes for strukturering av kystflåten under 11 meter.
 • Finnmarksmodellen skal bestå, og lengdegrensen på 21 meter beholdes.
 • Kvotesystemet skal bidra til økt grad av nasjonal videreforedling av sjømat på kysten.
 • Vi mener at dagens adgang til å flytte kvoter mellom lengdegruppene må opphøre, da dette viser seg å utfordre målsettingen om en differensiert flåte.
 • Når tidsbegrensende kvoter går ut må disse brukes til å styrke kvotegrunnlaget i flåten under 11 meter
 • Ferskfiskordninga må videreføres, og må sikres regulert slik at den bidrar til økt verdiskaping og helårs aktivitet i hele fylket.
 • Opprettholde en variert og framtidsrettet fiskeflåte som gir fleksibilitet for både fangst- og fiskeindustriledde.
 • Jobbe for et leveringspliktsystem som fungerer etter sin hensikt, at det kvantum som ligger i trålkonsesjoner med leveringsplikt i det nye fylket blir landet ved anleggene i fylket slik at vi sikrer sysselsetting og verdiskaping i de tilgodesette kystsamfunnene.
 • Fjerne aldersgrensen for kvinnelige fiskere i rekrutteringsfondet for fiskere
 • Sikre et godt kvotegrunnlag for åpen gruppe
 • Arbeide for meget nøkterne uttak i fisket etter åte, lodde, krill og reke nasjonalt for å sørge for at fiskearter, som det tradisjonelt beskattes på lokalt og regionalt, har god mattilgang.
 • Styrke arbeidet mot fiskerikriminalitet
 • Fortsette fiskerisamarbeidet i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen, og opprettholde ilandføring av fisk for russiske fartøyer i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø.
 • Redusere CO2 utslippene fra næringen, med å støtte opp under utslippsfrie fiskefartøyer og legge til rette for nullutslipps fylle- / ladeinfrastruktur i alle fiskerihavner i Finnmark.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker