Arbeid

Et anstendig og trygt arbeidsliv

At Finnmarkinger skal ha en trygg og anstendig jobb å gå til er vårt viktigste svar for å bidra til befolkningsvekst og mot at finnmarkinger flytter ut av fylket. For Finnmark Arbeiderparti er arbeid til alle Finnmarkinger alltid jobb nummer en! 

For Arbeiderpartiet er det viktig med et seriøst og organisert arbeidsliv, med en sterk fagbevegelse. Finnmark Arbeiderparti vil styrke trepartssamarbeidet og videreføre den norske modellen med et sterkt og forpliktende innhold.

Arbeiderpartiet skal sørge for at fylkeskommunen fortsetter å være en trygg, seriøs og god arbeidsgiver. Verdiene åpenhet og tillit skal ligge til grunn, og våre ansatte skal bli hørt og tatt på alvor. Vi aksepterer ikke ulovlig eller urimelig forskjellsbehandling på bakgrunn av religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering.

Som offentlig innkjøper har fylkeskommunen en nøkkelrolle i å bekjempe sosial dumping og svart arbeid. Vi vil bruke innkjøpsmakta og stille krav til leverandører og underleverandører om tariffavtaler, skatteattest, gode og sikre arbeidsforhold og at man har lærlinger. Arbeiderpartiet vil ikke akseptere at leverandører og underleverandører til fylkeskommunen, benytter arbeidskraft på vilkår som er i strid med norske verdier om et ryddig og anstendig arbeidsliv.

Finnmark Arbeiderparti vil sikre at tillitsvalgte har innsynsrett hos leverandører og bemanningsforetak ved inngåtte anbud med Finnmark fylkeskommune.

Vi vil arbeide for at kommuner og offentlige selskaper vedtar en antikontraktørklausul med bestemmelser som begrenser bruk av underentreprenører i forbindelse med utlysing av offentlige anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter og innenfor kjøp av varer og tjenester. 

Dersom vi skal bygge det nye grønne Finnmark er vi avhengig av fagarbeideren. Finnmark er det fylket som har størst vekst i utdannelse av fagarbeidere. Finnmark Arbeiderparti vil fortsette å satse på yrkesfag og bidra til flere læreplasser i lag med andre offentlige aktører og privat næringsliv. Vi skal arbeide for at undervisning om arbeidslivet i skolen styrkes og satse på yrkesmesser og yrkesfaglige retninger etter næringslivets behov. 

Fylkeskommunen som en offentlig aktør skal bidra til at alle som kan får bidra i arbeidslivet. Både gjennom fylkeskommunen, men også andre offentlige aktører og næringsliv. De som kan arbeide skal og bør arbeide. Derfor ønsker vi varige offentlige tilrettelagte arbeidsplasser og vil jobbe for at kommunene har arbeidsbygg og ikt-systemer som er universelt utformede. Fylkeskommunen må ha en rekrutteringsstrategi for mennesker med funksjonsnedsettelse i samarbeid med lokalt næringsliv og samarbeide tettere med Nav om tilrettelegging. 

Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. 

Vi skal sikre helårlige arbeidsplasser i Finnmark. Finnmark Arbeiderparti vil at færrest mulig skal pendle inn til fylket og bo borte i både offentlig og privat regi. For å bygge lokalsamfunn trenger vi folk som bor her hele året, og har arbeid eller utdanning hele året.

 • Arbeide for at tillitsvalgte og ansatte sikres en reell medbestemmelse og innflytelse i saker.
 • Arbeide for å sikre tillitsvalgte i alle tariffområder rett til permisjon med lønn for å ivareta sine verv.
 • Arbeide for å styrke arbeidsplassbaserte tilbud innen fagopplæring og fagskole.
 • Fortsatt styrke og heve statusen til fagarbeideren.
 • Arbeide for at det finnes offentlige tilgjengelige kontorfellesskap i distriktene.
 • Arbeide for at det etableres statlige arbeidsplasser i Finnmark.
 • Sikre alle som vil det læreplass.
 • Arbeide for å styrke de boligsosiale virkemidlene fra stat til kommune og bidra til at det blir lettere å få egenkapital gjennom husbanken slik at folk i Finnmark får bygd nye boliger i distriktene.
 • Forsvare normalarbeidsdagen, og jobbe for at søn- og helligdager og offentlige høytidsdager bevares som fridager.
 • Sikre dagens sykelønnsordning.
 • Ha en ansvarlig boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig.
 • Si nei til utvidelse av ordningen med midlertidig ansettelser, søndagsåpne butikker og økt arbeidstid og arbeide aktivt for en heltidskultur.
 • Arbeide for at det innføres en sjette ferieuke som en del av tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.
 • Finnmark skal være ledende i landet med seriøsitetskrav i anbudsprosesser
 • Gi flere yrkesgrupper som vi har behov for å rekruttere ekstra nedskriving av studielån som en del av styrking av tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Arbeid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker