Fylkesvalgprogam 2019-2023

Valgprogram Troms og Finnmark Arbeiderparti

Sterkere fellesskap i nord Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. Det er sammen vi når våre mål for en samfunnsutvikling som bygger på solidaritet og gir trygghet for alle. Våre grunnverdier forplikter oss til å arbeide for at ingen skal mobbes eller bli trakassert på grunn av sin funksjonsevne, sitt språk, sin kultur, etnisitet, kjønn, religion eller seksuelle legning.

I en ny region er det viktigere enn noen gang å utvikle politikk basert på vår historie og vårt flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk kultur og identitet skal gjenspeiles i de livene vi lever her nord.

I en stor region vil det mer enn noen gang kreves forståelse for at alle trenger hverandre. Utvikling av byer, tettsteder og distrikter er avhengig av gjensidig forståelse og oppgavefordeling. Vi vil arbeide for å sikre at prinsippet om desentralisert struktur ivaretas.

Kommunene og regionen utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med ansvar for viktig oppgaver som skole, helse, eldreomsorg, arbeidsplasser og kultur. Vi er også de sentrale utviklingsaktørene med ansvar for arealplanlegging, infrastruktur og næringsutvikling som skal skape livskraftige lokalsamfunn som kan vokse.

Vi er hjertet i nordområdene og skal være pådriver for en positiv utvikling i vår del av verden gjennom Barents- og Nordkalottsamarbeidet. Vi må synliggjøre vår unike strategiske posisjon i nord og i Arktis. De store naturressursene som ligger i havet og på land skal gi bærekraftig vekst og utvikling til fylket og være en del av nasjonens økonomiske ryggrad. Utnyttelsen av naturressursene nært oss skal gi lokale ringvirkninger gjennom nye arbeidsplasser i hele regionen.

Miljø, klima og særlig bærekraft er viktig for å imøtekomme framtidens utfordringer i samfunnet. Fellesskapet må ta ansvar for kommende generasjoner og deres muligheter for å skape gode liv. Arbeiderpartiet vil jobbe for at vi i politikken og alle samfunnsområder alltid legger til grunn «Brundtland rapporten» fra FN i 1987 sin overordnede definisjon av bærekraft, «Utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Arbeiderpartiets regionale politikk skal på alle samfunnsområder ta utgangspunkt i FNs bærekraftmål i forhold til miljø, sosiale dimensjoner og økonomi. Dette programmet viser våre mål og ambisjoner på vegne av befolkningen i Troms og Finnmark for perioden 2020 til 2024.

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Fylkesvalgprogam 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker