Utdanning

Utdanning for framtida

Fremtidas arbeidsliv vil kreve høyere omstillingsevne, flere med relevant utdanning og flere fagarbeidere. Målet vårt er at ungdommen i Troms og 26 Finnmark skal være rustet til fremtidas arbeidsliv. Elever i videregående opplæring skal få opplæringstilbud av høy kvalitet, i moderne lokaler med gode digitale løsninger, og vi vil også samordne og opprettholde dagens ordninger for elev-PC på dagens nivå. 

Arbeiderpartiet vil ta kampen mot frafall på alvor, og vil prioritere arbeidet med mental helse blant elever og mobbing. Arbeiderpartiet vil legge inn ekstra innsats for å forebygge psykiske helseplager og sørge for at unge kan få hjelp raskt. Vi vil kjempe mot mobbing gjennom vårt elev- og lærlingeombud. Gjennom forebyggende elevtjenester vil vi gi hjelp for unges hverdagsutfordringer og bidra til at flere gjennomfører. Arbeiderpartiet mener god næring er god læring, og vi vil derfor innføre skolefrokost på de videregående skolene. 

27 Lærerne ved de videregående skolene i Troms og Finnmark har rett på en trygg arbeidshverdag. Derfor vil Arbeiderpartiet gå foran for å gi lærerne den tilliten de behøver, uten å true med tiltak som avskilting. Likevel ser vi at det behøves flere lærere for å kunne både sikre lærertetthet og fremtidig elevvekst. Arbeiderpartiet vil arbeide for gode vilkår for etter- og videreutdanning av lærere i videregående skole. Arbeiderpartiet vil ansette flere spesialpedagoger i skolen, for å bedre kunne se og forstå den enkelte eleven. 

Innsatsen for å sørge for at flere gjennomfører må starte tidlig. Elever må få bedre oppfølging gjennom for eksempel ringing, leksehjelp og forsterket sommerskole. I tillegg må utdanningsløpet få en nærmere tilknytning til arbeidslivet gjennom hospiterings- og utplasseringsordninger, og vekstbedrifter kan brukes aktivt. Samarbeidet med kommuner og næringsliv må styrkes for å sikre praksisplasser og læreplasser. Yrkesutdanningen skal i sterkere grad enn tidligere rettes mot fag som er viktige i fremtiden og der regionen kan nytte våre fortrinn, eksempelvis opplevelser, reiseliv og sjømat. 

Arbeiderpartiet mener at demokratiforståelse må starte tidlig, både i form av elevråd på den enkelte skole men også gjennom lokale ungdomsråd. Ungdom i Troms og Finnmark skal ha gode rammevilkår for å delta i samfunnsdebatten og å påvirke utviklingen i samfunnet rundt seg. Vi vil derfor sørge for at alle kommuner i det nye fylket har egne ungdomsråd, og at de folkevalgte legger til rette for at ungdom blir tatt med på beslutningsprosessene. 

For å kunne ivareta et godt tilbud i hele regionen må vi slå ring om våre offentlige skoler, og unngå både privatisering og større sentralisering av den videregående skolen. Arbeiderpartiet ønsker å sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og linjestrukturen i fylket, og vil derfor ikke legge ned noen videregående opplæringstilbud i perioden 2019-2022, med unntak av tilbud som ikke benyttes. 

Arbeiderpartiets mål er at alle elever på yrkesfag skal få tilbud om læreplass. Vi vil invitere til en storstilt dugnad mellom fylkeskommunen, kommuner og næringsliv slik at Troms og Finnmark kan bli det første fylket hvor alle 28 yrkesfagelever får læreplass. Vi vil vurdere nye stimuleringstiltak og øke andelen fylkeskommunale læringer. 

Arbeiderpartiet vil:

• Styrke høyere utdanning for å sikre kompetent arbeidskraft i regionen 

• Jobbe for at universitetet skal tilby mer distribuert utdanning til distriktene 

• Få til samarbeid med UiT og næringslivet for opprettelse av forskningsprosjekter ved flere videregående skoler i regionen 

• At elever i Troms og Finnmark skal få et opplæringstilbud av høy kvalitet, i moderne lokaler med gode digitale løsninger 

• Motvirke privatisering av skoletilbudet 

• Sørge for at hver kommune i det nye fylket har et eget ungdomsråd 

• Jobbe for å motvirke økning i andelen borteboende elever 

• Samarbeide med kommuner og næringslivet for å sikre alle yrkesfagelever læreplasser 

• Vurdere å innføre mentor-ordning for borteboende elever 

• Arbeide for å forbedre boforholdene for borteboende elever 

• Tilby frokost til alle elever i den videregående skolen 

• Bygge ny, sentrumsnær videregående skole i Harstad 

• Fullføre tiltakene ved Hammerfest videregående skole 

• Sørge for utvikling og forbedring av den nyopprettede landslinje for sjømat i Vardø 

• Ansette flere spesialpedagoger i den videregående skolen 

• Arbeide opp mot staten for å sikre forsvarlig lærertetthet også i videregående skole 

• Sikre det psykososiale læremiljøet både for elever, lærlinger og lærere 

• Øke helsesøsterandelen på skolene 

• Videreføre regionalt mobbeombud, samt elev- og lærlingeombud 

• Se på mulighetene for å innføre vekslingsmodell på alle yrkesfaglige utdanningsløp 

• Arbeide mot seksualisert vold i hele skoleløpet 29 

• Opprettholde tilbudet med LOSA og videreutvikle nettbaserte læringstilbud 

• Samarbeide med vekstbedrifter for å sikre ungdom og unge voksne som faller fra i utdanningsløpet 

• Ingen videregående opplæringstilbud legges ned i perioden 2019-2022 – unntak fra dette skal være tilbud som ikke benyttes • Beholde de offentlige karrieresentrene i Finnmark og Troms

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker