Forsvaret i nord

Styrke forsvarets beredskap, tilstedeværelse og kapasitet i Troms og Finnmark

Forsvarssjefen, og senere sjefen for Hæren har vært tydelig: Forsvaret må styrkes for vår egen, og for våre allierte sin sikkerhet. I særlig grad gjelder det nå sjø og landmakt. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier økt militær, og også styrket sivil og offentlig tilstedeværelse i Troms og Finnmark. De to fylkene har lange tradisjoner som vertsfylker for den norske landmakten, og har en svært sentral posisjon både politisk, geografisk og strategisk i Nordområdene. Vi vil derfor jobbe for å flytte større deler av Forvarets virksomhet til det nye fylket, styrke sjø og landmakt spesielt, og gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte i forsvaret å bli fastboende. 

Som grensefylke mot stormakten Russland skal vi fortsette vår linje med forutsigbarhet, dialog og folk-til-folk samarbeid. Vi skal skjøtte vårt ansvar som NATO-alliert på en god måte, og videreføre det gode samarbeidet med våre 11 allierte. Vi vil videreføre selvpålagte restriksjoner samtidig som vi legger til rette for flere øvelser og trening i det nye fylket. 

Rollen som Norges viktigste forsvarsfylke krever et velfungerende samarbeid mellom det militære og sivilsamfunnene. Derfor vil vi videreføre og forsterke samarbeidet mellom fylkeskommunen og forsvarskommunene, med henblikk på styrket beredskap, informasjonsdeling og koordinering. 

I Troms og Finnmark har militært personell fra allierte nasjoner i mange år fått øve, teste utstyr og materiell under særdeles krevende forhold i samarbeid med norske styrker. Dette har dagens to fylker løst på en svært god måte. Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for økt alliert trening, og styrking av Forsvaret i det nye fylket. Vi vil også legge til rette for at flere selskaper som leverer til forsvarsindustrien kan etablere seg i fylket vårt, slik at de kan teste produkter og legge større deler av sine utviklingsenheter hit. 

Arbeiderpartiet vil:

• Jobbe for at forsvarsbudsjettet styrkes gjennom årlig opptrapping, og 

• oppfylle kravet om 2% av BNP innen 2024 • Anskaffe materiell, øke antall personell og vernepliktige, og oppfylle NATO styrkemål for Norge innen 2024 

• Arbeide for å styrke forsvarets beredskap, tilstedeværelse og kapasitet i Troms og Finnmark. Herunder blant annet opprettholde 2. bataljonen med høy oppsettingsgrad, og opprette en ny mekanisert bataljon i Hæren som lokaliseres i det nye fylket 

• Anskaffe nye stridsvogner til hæren snarest, og senest innen 2024 

• Sikre dedikert helikopterstøtte til hæren med base på Bardufoss • Legge til rette for flere fastboende forsvarsansatte i fylket 

• Ta initiativ til en dialog med Russland som kan bidra til at sanksjonene mot Russland kan heves 

• Ivareta vårt naboskap med Russland gjennom dialog og forutsigbarhet 12 

• Styrke sivilmilitært samarbeid mellom sivilsamfunnene forsvaret og forsvarskommunene 

• Jobbe for å legge mer alliert trening til Troms og Finnmark, men uten at det går på bekostning av nødvendig oppbygging av Hæren 

• Jobbe for å flytte mer utprøving av forsvarsmateriell og utstyr til fylket 

• Jobbe for at større deler av leverandørindustrien til Forsvaret etableres i Troms og Finnmark 

• Utarbeide næringsstrategier knyttet mot Forsvaret tilstedeværelse i regionen

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Forsvaret i nord?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker