Arbeidsliv

Et trygt og anstendig arbeidsliv

Kjernen i den norske samfunnsmodellen ligger i et velorganisert arbeidsliv der trepartssamarbeidet er det mest grunnleggende særtrekket. Arbeiderpartiet vil videreføre den norske modellen med et sterkt og forpliktende innhold. Vi vil fortsette den nasjonale dugnaden for at flere skal stå i jobb gjennom et trygt og anstendig arbeidsliv for alle.

Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres og dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom skal bevares. Dagens arbeidsmiljølov må sikres og prinsippet om at alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse står fast. Deltidsansattes fortrinnsrett til hel stilling etter arbeidsmiljøloven må styrkes.

Arbeiderpartiet mener at fylkeskommunen skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver for sine ansatte. Vi skal være et foregangsfylke i IA arbeidet.

Fylkeskommunen skal tilby faste og hele stillinger som hovedregel, praktisere likelønn og jobbe for reell likestilling i organisasjonen. Norske lønns og arbeidsvilkår skal ligge til grunn i all anbudskonkurranse i fylket. Arbeidstilsynet må styrkes.

Verdiene åpenhet og tillit skal ligge til grunn, og våre ansatte skal bli hørt og tatt på alvor. Vi aksepterer ikke ulovlig eller urimelig forskjellsbehandling på bakgrunn av religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering.

Som offentlig innkjøper har fylkeskommunen en nøkkelrolle i å bekjempe sosial dumping og svart arbeid. Vi vil bruke innkjøpsmakta og stille krav til leverandører og underleverandører om tariffavtaler, skatteattest, gode og sikre arbeidsforhold og at man har lærlinger.

Arbeiderpartiet vil:

• Styrke trepartssamarbeidet i fylket og jobbe for å øke andelen fagorganiserte i fylket

• Si nei til utvidelse av ordningen med midlertidig ansettelser, søndagsåpne butikker og økt arbeidstid

• Jobbe for likelønn for sammenlignbare stillinger og mellom kjønn i fylkeskommunen og for et bedre regelverk på permitteringer.

• Jobbe for likestilling i arbeidslivet ved å bekjempe svekkelse av fedrekvoten

• Bekjempe enhver form for sosial dumping

• Arbeide for at kommuner og offentlige selskaper vedtar en antikontraktørklausul med bestemmelser som begrenser bruk av underentreprenører i forbindelse med utlysing av offentlige anbud innenfor bygg- og anleggskontrakter og innenfor kjøp av varer og tjenester

• At tillitsvalgte skal ha innsynsrett hos leverandører og bemanningsforetak ved inngåtte anbud med fylkeskommunen

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker