Næringspolitikk

Et nyskapende, kunnskapsbasert, bærekraftig og klimavennlig næringsliv

Arbeiderpartiet vil gjennom en aktiv næringspolitikk legge til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert, bærekraftig og klimavennlig næringsliv. Det nye fylket er rikt på naturressurser. Disse tilhører fellesskapet og utnyttelse av ressursene skal bidra til å utvikle sterke lokalsamfunn, og lokale og regionale ringvirkninger. Vi vil arbeide for bedre samhandling mellom næringsliv, virkemiddelapparat, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner. Vi skal særlig satse på næringer hvor vi har naturgitte eller kompetansemessige fortrinn.

En aktiv næringspolitikk forutsetter satsing på forskning og at vi bygger kompetanse. En større del av virkemiddelapparatet for næringslivet må regionaliseres for å kunne bidra til utvikling i hele fylket, og vil jobbe for at den nye fylkeskommunen får et større ansvar for disse midlene.

Arbeiderpartiet mener at det har helt avgjørende betydning at både privat og offentlig sektor tar inn lærlinger for å sikre fagutdanningen i fylket og fremtidig rekruttering til regionens arbeidsliv. Primærnæringene skal styrkes gjennom modernisering og fokus på kvalitetsprodukter og markedsarbeid.

Arbeiderpartiet vil:

• Prioritere næringstiltak som reduserer forurensning og klimagassutslipp 13

• Jobbe for økt FOU-virksomhet i Troms og Finnmark

• Jobbe for økt tilgang til risikovillig kapital ved å styrke bruken av nasjonale fond

• At Innovasjon Norge/Arktis skal ta en større andel av toppfinansiering innenfor prioriterte næringer

• Opprette regionalt investeringsfond for prioriterte næringer

• Jobbe for å øke andelen regionale utviklingsmidler

• Bidra til kommunale næringsfond

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Næringspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker