Helse

Gode helsetjenester i hele fylket

Arbeiderpartiet ønsker en god offentlig helsetjeneste med likeverdig tilgang på spesialisthelsetjenester over hele landet. Vi vil ha et offentlig helsevesen tilgjengelig for alle, hvor alle innbyggerne har et likeverdig helse- og omsorgstilbud, uavhengig personlig økonomi, bosted, språk og kultur. Vi sier nei til privatisering av helsetjenesten. 

I en landsdel med store avstander og spredt bebyggelse byr det på noen særskilte utfordringer. Utfordringene er store fordi sykehusene har vært underfinansierte over tid. Fylkeskommunenes rolle er å påvirke mot nasjonale myndigheter og tale innbyggernes sak overfor helseforetakene. 

Arbeiderpartiet godtar ikke at mangel på midler skal medføre et dårligere helsetilbud for innbyggerne i Finnmark og Troms. Vi er bekymret for at underfinansieringen har konsekvenser for behandlingstilbudet og akuttberedskapen. Kravene til responstid må sikre et forsvarlig akutt-tilbud. 

Arbeiderpartiet ønsker klarhet og bedre samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Vi vil ivareta Universitetssykehuset i Nord-Norge sin nøkkelrolle i å tilby likeverdig helsehjelp, forskning og utdanning. Arbeiderpartiet er mot sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset. 

Arbeiderpartiet vil sikre den offentlige tannhelsetjenesten og et likeverdig og desentralisert tannhelsetilbud. God tannhelse er god folkehelse, og det er bedre å forebygge enn å reparere. Vi vil at en større del av folks tannlegeutgifter skal dekkes av folketrygden. 

 Arbeiderpartiet vil: 

• Ha en sterk offentlig helsetjeneste med fokus på rekruttering og stabilisering av fagpersonell 

• Si nei til ytterligere privatisering av spesialisthelsetjenesten 

• Arbeide for en styrking av sykehusøkonomien 

• Få på plass bedre rutiner for samarbeid/prosess mot det regionale og de lokale helseforetakene for endringer som påvirker innbyggernes helsetilbud 

• Følge opp og forbedre samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og de nordnorske fylkeskommunene 

• Støtte opp om arbeidet for at UNN skal kunne tilby tjenester på linje med andre universitetssykehus, og ivareta deres særskilte rolle innenfor Helseregion Nord 

• Jobbe aktivt for å opprettholde «Finnmarksykehuset» som eget helseforetak 

• Sikre og styrke akutt- og ambulanseberedskapen i by og distrikt slik at man er innenfor de nasjonale normene 

• Beholde lokaliseringen av ambulansehelikoptrene, også på Evenes. 

• At samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten styrkes gjennom økt bruk at IKT-løsninger 

• At kompetansemiljøene ved sykehus/klinikkene i regionen beholdes, styrkes og synliggjøres 

• At sykestueplassenes funksjon må ytterligere synliggjøres og styrkes. 

• Tilrettelegge helsetjenesten for den samiskspråklige befolkningen, herunder jobbe for å realisere samisk tolkeprosjekt 

• At behandlingstilbudet for rusmiddelavhengige må integreres i det psykiske helsevernet og utbygges samtidig 

• Styrke det forebyggende arbeidet med psykisk helse, tilføre tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til psykiatrien og beholde et desentralisert psykisk helsetilbud 

• Jobbe for at helsetilbudet til kriminalitetsofre styrkes 

• Videreutvikle helsetilbudet ved helsesentrene og de distrikts medisinske sentrene, herunder spesialisthelsetilbudet ved klinikk Alta 

• At finansieringen av utbyggingsprosjektet ved Hammerfest sykehus forseres 

• Sikre et godt og desentralisert tannhelsetilbud i hele fylket 

• At tannhelse skal innarbeides i den totale helsetjenesten og finansieres av det offentlige 

• Ikke øke tannlegesatsene utover den generelle lønns- og prisstigningen 

• Bidra til å styrke samhandlingen mellom tannlegeutdanningen og UNN 

• Arbeide for å bedre kvalitet og reisetid på pasientreisene ved å benytte den mest effektive kommunikasjonsløsningen tilgjengelig, og ved behov for hotellovernatting ved sykehusbesøk skal reell kostnad ved hotellovernatting dekkes

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker