Kultur, frivillighet og idrett

Landets mest spennende kulturfylke

Troms og Finnmark blir landets aller mest spennende kulturfylke, med et mangfold av festivaler, arrangementer og kulturaktører. Fra Márkomeannu i sør til Varangerfestivalen i nord-øst, får innbyggere og tilreisende oppleve kunst og kultur i verdensklasse. Arbeiderpartiet vil opprettholde mangfoldet av festivaler og kulturopplevelser, samt legge til rette for at nye aktører, prosjekter og arrangementer kan få spire og gro. 

For Arbeiderpartiet er kultur identitet og røtter. Opplevelser gjør at vi kjenner vi lever. Kultur er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, er lim mellom mennesker og et viktig verktøy når det nye fylket skal bygges. 

Vi mener både unge og gamle skal få rom til å utfolde seg og få tilbud om gode kulturopplevelser, og vi vil derfor bevare viktige institusjoner som Ungdommens Kulturmønstring (UKM), den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, i tillegg til å sørge for at alle i fylket kan benytte seg av moderne og tilgjengelige museumstjenester. 

Kultur gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt. Kultur i seg selv skaper bolyst og skapertrang, og for noen også en arbeidsplass og grunnlag for næringsutvikling. Derfor vil vi satse på kulturnæringene i Troms og Finnmark, og legge til rette for mer samarbeid mellom nye aktører innenfor kulturfeltet, næringsliv og det offentlige. 

Frivillige og organisasjonslivet er bærebjelken i det norske kulturlivet. Uten dugnadstimer, vaffelstekere, dotømmere og artistverter stopper kulturscenen opp. Derfor mener Arbeiderpartiet at vi må jobbe for å sikre økt støtte til frivillige lag og organisasjoner, og si nei til ordninger som vil ta vekk fordeler fra de som melder seg som frivillige til festivaler og andre arrangementer. 

Både Finnmark og Troms har lange, stolte tradisjoner innenfor en rekke ulike idrettsgrener; alt fra fotball og langrenn til bryting og volleyball. Vi vil løfte idretten styrke det profesjonelle, bygge opp om frivilligheten, styrke rekrutteringen og gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle, og som synliggjør det kulturelle mangfoldet i fylket. 

Arbeiderpartiet vil:

• Sikre UKM, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken 

• Jobbe for å øke statens rammetilskudd til den Kulturelle spaserstokken 

• Arbeide for å få etablert et nasjonalt senter for Outsiders art i Kvæfjord og Harstad 38 

• Utvikle og utvide Gigant til å bli et årlig arrangement for Troms og Finnmark 

• Styrke og videreutvikle de store kulturelle motorene i regionen som blant annet Hålogaland Teater, Arktisk Filharmoni, Dansearena Nord og Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš 

• At Troms og Finnmark fylkeskommune skal videreføre eksisterende avtale med Arctic Race of Norway 

• Støtte Finnmarksløpet og jobbe for å få det inn i Statsbudsjettet 

• Sikre forutsigbar finansiering til festivaler og kulturarrangementer, og støtte opp om festivalmangfoldet i hele fylket 

• Sikre moderne og tilgjengelig museumstjenester i dialog med befolkningen 

• Jobbe for økt støtte til friville lag og organisasjoner 

• At idrettsanlegg og kulturanlegg skal være for alle. Aktiviteter og anlegg som har fokus på å få alle med prioriteres 

• Utvikle bibliotektjenester tilpasset den nye mediehverdagen 

• Styrke museenes økonomiske rammebetingelser 

• Sikre den Nord Norske kulturavtalen 

• Jobbe for å innføre incentivordning med 25 % refusjon for filmproduksjon i tiltakssonen 

• Støtte og utvikle verdensarvsentrene i fylket 

• Vurdere å innføre et kulturkort for ungdom i hele fylket 

• Arbeide for en økning av spillemidler øremerket til anlegg som kan sikre at Troms og Finnmark kan søke og få arrangere nasjonale og internasjonale mesterskap, herunder ishaller i for eksempel Kirkenes og Alta. Finnmark er av de siste fylker i Norge uten ishall 

• Arbeide for at idretten tilføres særskilte ressurser til integrerings- og inkluderingsarbeid 

• Videreføre eksisterende bevilgninger til idrettskretsene 

• Påse spesielt at idrettssamarbeidet i Barentsregionen tilføres søkbare ressurser

Er du enig med Finnmark Arbeiderparti om Kultur, frivillighet og idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker