Videregående opplæring i Finnmark

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti er svært opptatt av å gi et godt og framtidsrettet videregående tilbud til nåværende og framtidige elever i Finnmarksskolen. En Finnmarksskole som består av store, mellomstore videregående skoler og et bredt digitalt LOSA tilbud i mindre kommuner. LOSA tilbudet kan også være et alternativ for linjer med få søkere, slik at elever fra hele fylket kan få et tilbud via LOSA. Et godt LOSA tilbud fordrer stedlig oppfølgning.

Befolkningsutvikling og elevtallsutvikling må tas hensyn til ved dimensjonering av tilbudet. Dette, samt de økonomiske realitetene i Troms og Finnmark fylkeskommune må vektlegges når tilbud planlegges i perioden 22-25. Overnevnte utfordringer må tas på alvor, og målet om at flest mulig skal fullføre videregående utdanning må være styrende.

Det må tenkes nytt i forhold til videregående utdanning i Finnmark. De demografiske utfordringene med synkende elevtall og lange avstander gjør at mange må flytte for å gå på videregående skole, og for å gå på den linja de vil.

LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) har en unik erfaring gjennom å gi digital undervisning kombinert med god stedlig oppfølgning, i et nært samarbeid med lokalt næringsliv. Her må vi dra nytte av de erfaringer og kompetanse Nordkapp vgs. innehar.

For at elever skal få et fullverdig videregående skoletilbud, så må dette være et tilbud med mulighet for samhandling og samarbeid med andre elever som tar samme fag. Det må derfor fremover også settes grenser for hvor mange elever som søker før et videregående skoletilbud startes opp.

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti vil i utdanningssammenheng vektlegge følgende videre:

-En videregående skolestruktur som er bærekraftig og tar hensyn til elev og folketallsutvikling. 

-Færrest mulig borteboerelever og et utdanningsløp som gir flest mulig anledning til å bo hjemme.

-Det er vedtatt 3 skoleregioner i Finnmark for å gi forutsigbarhet for en positiv utvikling i hele det nye fylket. Finnmarksutvalget/ Nye Finnmark bes samtidig om å se på løsninger mellom regionene for å sikre den enkelte elev som må reise bort best mulig tilbud.

-Utvikle digital undervisning/ LOSA modellen gjennom søknad til Kunnskapsdepartementet om ekstraordinære midler til et framtidsprosjekt. Gode desentraliserte tilbud på mindre steder er avgjørende for framtidig bosetting i Finnmark.

Årsmøtet i Finnmark AP mener derfor at fylket må søke Utdanningsdepartementet om midler til et prosjekt der man kan utrede om det er mulig innlemme flere steder og skoler med i ulike varianter av LOSA modellen. Noen prinsipp må likevel ligge helt fast, og det er elevens beste og god stedlig oppfølgning av elevene.

Målet med prosjektet skal være å se på hvordan flere kan ta videregående utdanning hjemmefra, og hvordan vi kan finne en egnet måte for samarbeid mellom de videregående skolene og et nytt LOSA tilbud.