Vi må skape før vi kan dele

Leserinnlegg av Bjørn Johansen, fylkestingskandidat for Troms og finnmark AP

Landsdelen vår er velsignet med rike naturressurser. Det er derfor vi har klort oss fast her oppe, langt mot nord. Vi har masse av det verden trenger, fisk, mineraler, petroleum. Dette gir oss en unik mulighet til å skape gode, helårige arbeidsplasser. Skal vi klare det må vi sørge for at disse ressursene gir ringvirkninger i lokalsamfunn og regionen, at vi får en næringsutvikling som bygger lokalsamfunn.

Utnyttelsen av våre naturgitte fortrinn må komme næringslivet i landsdelen til gode. Den skal øke sysselsettingen, aktivitet og verdiskaping. Dette må vi stille harde krav om. Det handler om legitimiteten til f.eks. petroleumsnæringen, fiskerinæringen og mineralnæringen. Hvorfor skal vi som nasjon, gi aktører, ofte store internasjonale selskaper tillatelse og tilgang på våre rikdommer uten at vi får noe igjen for det?

Derfor er Ap i Troms og Finnmark krystallklar på at utnyttelse av disse ressursene skal styrke vår landsdel, arbeide for rekruttering av lokal og regional arbeidskraft og at bedrifter og selskaper forplikter seg til å ta inn lærlinger. Videre skal vi arbeide for at oljeselskapene splitter opp kontraktene slik at lokalt / regionalt næringsliv har mulighet til å kunne delta. Det er sånn vi bygger lokalsamfunn, det er løsningen på å beholde vår aller viktigste ressurs, ungdommen.

Arbeiderpartiet vil at arbeidet med petroleumsutvinning utenfor Øst-Finnmark forseres, gjennom å bidra aktivt til planlegging og tilrettelegging. Utvinning av disse ressursene skal styrke den delen av fylket. Vi ønsker samme utvikling som har skjedd i Vest-Finnmark med Hammerfest som det beste eksemplet. Derfor er vi i Troms og Finnmark Ap overtydelige på at ressursene fra Johan Castberg-feltet skal ilandføres på Veidnes i Nordkapp.

 Vi trenger flere bein å stå på. Mineralnæringen er et slikt bein. Arbeiderpartiet vil utnytte mineralressursene, den skal gi bærekraftig vekst i hele fylket. Her som innen petroleumsnæringen gjelder føre var prinsippet og vi skal stille de strengeste krav til miljø og sikkerhet. 

Det er nå slik at skal vi ha en sterk og god offentlig sektor, som leverer bolyst og trygghet hver dag, da må vi skape før vi kan dele. Den muligheten har vi i nord med våre ressurser. Jeg er stolt av at Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark sier så klart fra: Vi ønsker utvinning av petroleum og mineraler i nord, men vi skal ha ringvirkningene og de langsiktige arbeidsplassene.