Velferdsprofitører

Svar fra 3. kandidat Steinar Karlstrøm til Utdanningsforbundets spørsmål om velferdsprofitører

Steinar Karlstrøm

Utdanningsforbundet har i et leserinnlegg utfordret listetoppene fra ulike partier hvordan begrense mulighetene for bedrifter til å profitere på salg av velferdstjenester.

Arbeiderpartiet er tydelig på at de fleste velferdstjenestene skal leveres av det offentlige. Arbeiderpartiet er opptatt av en sterk offentlig sektor som skal gi alle velferd og like tjenester. Men noen tjenester egner seg for offentlige anbud. Anbudene må utformes slik av vi sikrer et seriøst arbeidsliv og krav om ryddige arbeidsvilkår.

Leverandører av offentlige tjenester må ha mulighet til å tjene penger på leveransene, men når en ser den enorme avkastningen noen bedrifter har, må en stille spørsmål om dette er riktig måte å organisere velferdstjenestene på.

Utdanningsforbundet kan være sikre på at Arbeiderpartiet vil ha spesielt fokus på dette. Vi mener alle store offentlige anbud nøye må evalueres for å se om tjenesten som blir levert holder mål.

Et av argumentene for anbud er mer mangfold og flere leverandører. Internasjonal forskning viser det motsatte, det blir få og mindre mangfold der internasjonale selskap vinner anbudene og har tildels stor fortjeneste.

Ulike lønns- og arbeidsvilkår er ofte årsak til at private bedrifter leverer tjenester til lavere priser enn det offentlige. Arbeiderpartiet vil stille krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår og maksimalt antall kontraktsledd  ved offentlig anbud.

Arbeiderpartiet har i 2017 fremmet 31 forslag i Stortinget for et seriøst og organisert arbeidsliv. 30 av disse er blitt nedstemt. Flere av forslagene vil fremmes på nytt etter valget.

For Finnmark Arbeiderparti

Steinar Karlstrøm, 3. kandidat