Veien videre i tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms

Årskonferansen i Finnmark AP beklager at stortingsflertallet har overkjørt befolkningen i Finnmark ved å vedta at Finnmark og Troms skal slås sammen fra 2020. Finnmark AP frykter at sammenslåingen vil føre til økt sentralisering, større avstander mellom politikere og folk flest, og at styringen av det nye fylket vil bli dyrere og mer tungvint. Finnmark AP vil derfor arbeide for at Finnmark blir eget fylket igjen etter stortingsvalget i 2021.

Finnmark må være egen valgkrets til Stortinget, og Finnmark AP må bestå som eget organisasjonsledd i Arbeiderpartiet.

Stortinget har vedtatt denne sammenslåingen tre ganger. I påvente av at tvangssammenslåingen blir oppløst vil Finnmark AP jobbe aktivt for å ivareta finnmarkingenes interesser i det nye storfylket. Finnmark AP skal være en god og forutsigbar partner for Troms AP. For å lykkes med dette må de politiske veivalgene forankres blant medlemmene i Finnmark Arbeiderparti.

Årskonferansen slutter seg til fremforhandlet avtale mellom Finnmark og Troms AP og ber styret gå i dialog med Troms Arbeiderparti om følgende:

-         Arbeide for at tvangssammenslåingen blir opphevet etter stortingsvalget i 2021

-         At Finnmark og Troms møtes som to likeverdige fylker

-         Utnevningen av styremedlemmer til Finnmarkseiendommen skal fortsatt foretas av finnmarkingene.

-         Vadsø og Tromsø skal formelt og reelt dele på å ha rollen som fylkeshovedstad/hovedsete i det nye fylket. Politisk og administrativ toppledelse og funksjoner skal deles likt mellom de to byene.

-         Støtte fellesnemdas allerede igangsatte arbeid med å utrede framtidig styringsmodell

-         Fellesnemda skal gjøre alle nødvendige vedtak knyttet til organisering av det nye fylket

-         Dagens struktur for videregående opplæring, herunder LOSA, er viktig for Finnmark og søkes videreført

-         Medlemmene i fellesnemda må i størst mulig grad søke enighet uten at de respektive fylkespartistyrene må involveres

Styret gis fullmakt til å gjøre justeringer i avtalen med Troms Arbeiderparti for å ivareta dette.

Årskonferansen viser til regjeringens løfte om at Vadsø skal særskilt ivaretas i regionreformen. Årskonferansen ber regjeringen ta ansvar og følge opp egne løfter ved å prioritere Vadsø ved etablering av nye statlige arbeidsplasser.