Uttalelse om konkurransevilkårene i meierisektoren

En meieristruktur som gjør at bøndene får levert den melka de produserer uansett hvor i landet de holder til er en grunnleggende forutsetning for å sikre målet om bosetting og landbruksproduksjon i hele landet.

Finnmark AP ser det som svært viktig at konkurransekraften for norsk melkeproduksjon styrkes, og at det må være like konkurransevilkår i meierisektoren nasjonalt.

Offentlige subsidier og konkurransepolitiske virkemidler må ha som formål å sikre produksjon, mottak og videreforedling i de områdene av landet der markedet ikke legger til rette for det. Distribusjonstilskuddet i prisutjevningsordningen funger stikk motsatt, det vil si at det bidrar til sentralisering av meieristrukturen. Tilskuddet er utformet på en måte som favoriserer store meierier som henter melk fra de billigste bøndene nærmest de mest befolkningstette markedene. Tines meierier i Tana og Alta må på sin sine bidra med penger inn i ordningen.

Dette kan ikke være riktig anvendelse av prisutjevningsordningen, noe Finnmark Arbeiderparti oppfatter også Landbruksdirektoratet har konkludert med. Finnmark AP er kjent med at departementet har en klagesak til behandling.

Finnmark AP ber om at regjeringen snarlig konkluderer i saka, slik at det kan gis forutsigbarhet for meieriene i Finnmark om konkurransepolitiske betingelser som reelt styrker utviklingsmulighetene for distriktene.

HP, UB og NKS