Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya må ikke gå på bekostning av samfunns- og næringsutvikling i Finnmark!

Tidligere var det utenkelig at vann og strøm skulle bli faktorer som kunne påvirke næringsutviklingen i nord. I dag er dette de harde fakta. Vi har ikke nok strøm til å møte alle behov og ønsker.

Finnmark Arbeiderparti stiller seg bak regjeringens klimamål. Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Innen 2030 må verden halvere utslippene av klimagasser og det haster med tiltak for å unngå en global oppvarming på over 1,5 grader.

Elektrifisering av norsk sokkel er nødvendig for at vi skal nå våre klimamål. Samtidig kan ikke dette gå på bekostning av annen samfunns- og næringsutvikling i Finnmark. Finnmark Arbeiderparti krever et hurtigløp for bygging av 420 kV linje fra Skaidi til Varangerbotn.  Planlagt økt kraftproduksjon i Øst-Finnmark bidrar til inntekter og utviklingsmuligheter i de kommunene som legger til rette for dette, samtidig som det gir mer kraft i region. Dette må skje parallelt med videre planlegging av elektrifiseringen, slik at annen planlagt kraftkrevende industri i Finnmark kan realiseres og ikke forsinkes i tid. Næringsutvikling må prioriteres!

Vi trenger mer kraft og bedre overføringsnett for å ivareta det etablerte næringslivet, til nye grønne næringer, til å elektrifisere samfunnet og til å nå klimamålene.

Det haster med å få i gang produksjon av mer kraft for å dekke de nødvendige behovene denne landsdelen trenger for å møte fremtiden. Vi er allerede i en situasjon der overskuddsstrøm ikke er tilgjengelig for næringslivet. Den er reservert aktører som har vært først ute med å melde inn forventede behov.

Forslag som fremmes i NOU «Nett i tide», ved at reservering vil koste for aktørene er et av flere tiltak som må komme.

Ettersom utbygging av nett og kraft tar mange år, er det nødvendig med nasjonale grep NÅ. Det må sikres næringsutvikling og arbeidsplasser frem til mer nett og kraft er sikret med linjer som transporterer kraften dit forbruket er og når forbruket skjer. Det må samtidig jobbes for en ny 420 kv linje Balsfjord- Alta – Skaidi, for å sikre forsyningssikkerheten i Finnmark.

Vi må få en nasjonal plan for fordeling av eksisterende kraft og ny produksjon raskt, for å sikre vekst og utvikling i hele nord når det grønne skiftet skal rulles ut både på land og til havs.

Å sikre næringsutviklingen på land, samtidig med elektrifisering, vil følge opp de nasjonale ambisjonene for nord, både i et nordområdeperspektiv, geopolitisk og i tråd med Hurdalspattformen.

Regjeringsplattformen er tydelig på at elektrifiseringen av sokkelen ikke skal gå ut over ny eller eksisterende aktivitet på land, og at det fortrinnsvis skal løses med havvind eller andre installasjoner til havs. Dette må følges opp i praktisk politikk, med tydelig forventinger om at Equinor som operatør på Melkøya, skal bidra til mer fornybar kraftproduksjon i Finnmark.

FAP krever derfor:

-Iverksettelse og hurtigspor av bygging av 420 kV linjen mellom Varangerbotn og Skaidi.

-Bygging av ny 420 kV linje inn til Finnmark, her må gode demokratiske prosesser ligge til grunn. 

-Konsesjoner må behandles raskere.

-Det må gjøres nye vurderinger om elektrifisering av sokkelen er det rett med tanke på energisituasjonen i Europa og de globale utslippene samlet. Om elektrifisering blir vedtatt, må kraftoverskudd inn til Øst-Finnmark garanteres slik at nærings- og samfunnsutviklingen der ikke stopper opp. Om dette ikke sikres, må elektrifisering utsettes til dette er på plass.

- Finnmark Arbeiderparti krever at Equinor bidrar til økt fornybar kraftproduksjon, for å bedre kraftbalansen i Finnmark. Elektrifisering krever ny økt kraftproduksjon og/eller økt import av kraft til Finnmark.

- Finnmarks kraftoverskudd skal bygge arbeidsplasser og utvikling i Nord-Norge.

-Vi må bort fra «først til mølla» prinsippet i reservasjon på strøm, det må vurderes opp mot samfunnsøkonomi/arbeidsplasser og målsetningen om klimamål.

- Det må koste å stå i kø og låse strøm.

-   Erklæringen i Hurdalsplattformen om likere nettleie må iverksettes.

KSH