Trygg helse til hele Finnmark

Når vi blir syke eller er utsatt for en ulykke, skal vi ha trygghet for at vi får riktig og god helsehjelp, uansett hvor vi bor.

Helse handler også om trygghet! Vi har alle behov for å føle trygghet knyttet til vår egen eller helsen til våre nærmeste. Når sykdom eller ulykker rammer, blir vi alle avhengig av profesjonell hjelp.

Norge har ett av verdens beste helsevesen, men vi har allikevel utfordringer.

Målet til Arbeiderpartiet er å ha et mest mulig likeverdig helsetilbud til alle innbyggere, uavhengig av om de har tynn eller tykk lommebok og hvor de bor i landet. Det er ikke enkelt i et stort fylke som vårt med spredt bosetning, få innbyggere og store størrelsesforskjeller mellom kommunene.

Det skal føles trygt å bo i Mehamn og Berlevåg, i Alta, Kirkenes og i Karasjok. Og det skal føles trygt å operere til havs for de som driver innen fiskeri, olje og gass, samt turisme. Da må ressursene fordeles, ikke bare ut fra hvor befolkningstettheten er størst, men på en slik måte at alle innbyggerne får et tilfredsstillende tilbud. Da må ressursene fordeles slik at det gir best mulig trygghet for befolkningen i hele Finnmark.

Det viktigste leddet er primærhelsetjenesten, med leger, helsesøstre, fysioterapeuter og annet helsepersonell i hjemkommunen. Det er i kommunene vi kan drive forebygging, sette i gang folkehelseprosjekt, tidlige tiltak og gripe inn hvis man ser at noe uheldig utvikler seg.

Dersom det kreves innleggelse på sykehus er det kommunelegene som vurderer og avgjør det. De fleste kommunene har sykestueplasser som fungerer som en forlengelse av spesialisthelsetjenesten på sykehusene. Ambulansetjenesten bringer pasientene til sykehus med ambulansebil, båt, fly eller helikopter.

I Finnmark har vi 3 fly til disposisjon for ambulanseoppdrag med akuttsykepleiere på vakt, ett i Kirkenes og to i Alta. Kirkenes vil etter hvert også få anestesilege på vakt. Disse opererer over hele Finnmark, mens helikopter brukes dersom det er behov for lege under transport og der det ikke er flyplass. I tillegg kan ambulansefly og -helikopter stasjonert i Tromsø bistå med lege, ved behov.

Kirkenes nye sykehus bygges nå og står ferdig i løpet av året. Hammerfest sykehus er under planlegging, med enten nybygg eller renovering. Både Kirkenes og Hammerfest sykehus er i en elendig forfatning og behovet for oppgradering er enormt! Det er gledelig og nødvendig at vi får en ny og moderne bygningsmasse og oppdatert teknologisk utstyr.

Alta Nærsykehus skal bygges ut for 400 millioner kroner, og det anslås at ca 80 % av alle behandlinger for Altaværingene vil bli gjort hjemme, uten behov for å reise til et annet sykehus. Det er om lag like mange spesialiteter i Kirkenes, Hammerfest og Alta, gjennom faste eller ambulerende spesialister.

Det har pågått en heftig sykehusdebatt i Vest-Finnmark over mange år. Finnmark har to sykehus, befolkning bare til ett og areal til mange. I dette utsagnet ligger hele sykehusstrukturens dilemma. Vi er få, på et svært område, og ethvert sykehus må kunne rekruttere fagfolk og tilby gode fagmiljø. Gode fagmiljø er fagmiljø som utfører et visst omfang av behandlingsformer de er eksperter på å behandle. Da må den aktuelle pasientgruppen reise til det aktuelle fagmiljøet. Derfor er for eksempel Haukeland sykehus i Bergen eksperter på brannskader.

Noen mener at det er behov for tre sykehus i Finnmark. Alle ønsker seg et så godt tilbud så nært seg som mulig. Samtidig må det være lov å mene at det ikke er realistisk å bygge opp sterke og kompetente fagmiljøer på begge sider av Sennalandet i løpet av de nærmeste årene. Den medisinske teknologien utvikler seg svært raskt og ingen kan i dag si hva som vil være nasjonale standarder om 10 -15 år. Arbeiderpartiet er et utviklingsorientert parti – vi tror på vitenskap, forskning og utvikling og det er ingen områder hvor utviklingen går raskere enn innenfor medisin.

Sykehusstrukturen i Finnmark ble vedtatt av Stortinget 17.mars 2017 med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, og med støtte fra Venstre. Arbeiderpartiet har sluttet seg til. Det ble aldri stilt spørsmål ved sykehusstrukturen i Finnmark under behandlingen av planen. Det ble tvert imot slått fast at strukturen for dagens sykehus i Norge ligger fast, og at nåværende struktur er den mest bærekraftige løsningen for befolkningen i Finnmark.

At FRP og Venstre nå sier de vil støtte forslag om krever ny utredning er et kynisk valgkamputspill. Høyre og FRP har styrt landet de fire siste årene, sammen med støttepartiene Venstre og KRF. De kunne, helt på egen kjøl sørget for å utrede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark som deler av beslutningsgrunnlaget for nasjonal helse- og sykehusplan. Det valgte de å ikke gjøre. Tvert imot stemte de for at sykehusstrukturen i Finnmark skulle bestå av to sykehus, ett i øst og ett i vest. Det eneste som er nytt nå, er at det er valgkamp.

Finnmark har en stor samisk befolkning, og ett av de områder som nå er under utbygging i Finnmark er SANKS (Samisk helsepark), for 80 millioner kroner. Første byggetrinn gjelder rus og psykiatri, neste byggetrinn er somatikk. Det er også satt i gang et tolkeprosjekt knyttet til samisk i Finnmarkssykehuset og i ambulansetjenesten.

Når det gjelder rus og psykiatri vet vi at det er en lang vei å gå. Finnmark trenger flere akuttsenger og Finnmark Arbeiderparti mener at dette feltet må styrkes og forbedres. Vi må få et godt tilbud til disse pasientene i vårt eget fylke, noe annet er ikke akseptabelt.

Fordi vi har så lange avstander så reiser vi mye om vi er pasienter fra Finnmark. Mange klager over at Pasientreiser er rigid og har liten forståelse for Finnmarks behov. Finnmark Arbeiderparti mener at pasientreiser må bli mer fleksible og ta hensyn til individuelle behov. Helseminister Bent Høyes svar til Kåre Simensen om at befolkningen i Finnmark egentlig skulle benyttet buss, er så urimelig at det er uforståelig at en helseminister overhodet vil bruke et slikt argument. Indirekte sier han at Finnmarks befolkning skal være takknemlig for et vanskelig og rigid flytilbud. Og hva sier Frp og Venstre i denne saken? Øredøvende taushet!

Finnmark Arbeiderparti har alltid jobbet for et best mulig helsetilbud til befolkningen i hele Finnmark. Det skal vi fortsette å gjøre også i fremtiden. Det er vårt politiske ansvar å se til helhet og forsvarlige prioriteringer som sikrer gode akutt-tjenester, gode spesialisthelsetjenester og gode kommunehelsetjenester som gir finnmarkingene trygghet for liv og helse på linje med resten av landet. Det er et prosjekt som aldri blir ferdig – vi skal alltid bli bedre.

Finnmark Arbeiderpartis mål er et enda bedre helsetilbud i hele Finnmark og for alle finnmarkingene!

Godt Valg!

Runar Sjåstad, Ingalill Olsen og Steinar Karlstrøm, Finnmark arbeiderpartis stortingskandidater

Runar, Ingalill og Steinar