Tre stammers møte

Tre språk og tre kulturer møtes

Arbeiderpartiet er opptatt av å synliggjøre det samiske og det kvenske som identitetsbygger i fylket vårt. Vi vil at fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke både samisk og kvensk språk og kultur, både i og utenfor kjerneområdene. Vi skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få flere verktøy og midler til dette arbeidet. Arbeiderpartiet vil styrke fylkeskommunens samarbeid med den samiske og den kvenske befolkningen, deres organisasjoner og Sametinget.

Vi vil anerkjenne samisk, kvensk og norsk språk og kultur som likeverdige i fylket vårt. Vi vil løfte det samiske og det kvenske inn som naturlige deler av samfunns - og næringsutviklingen. Eksempelvis kan bruk av urfolksdimensjonen utløse ny verdiskaping ved merkevarebygging innen kultur, fiske, landbruk og reindrift.

Arbeiderpartiet vil få på plass en Regional plan for reindrift med mål om et framtidig godt samarbeid mellom reindriften og øvrige samfunnsinteresser. Herunder vil vi arbeide for et info- og servicesenter som yter bistand til reindriftsnæringen i arealsaker.

Arbeiderpartiet vil:

• Styrke samisk og kvensk språk og kultur

• Bidra økonomisk og politisk til å utvikle Sámi Mánáid Teahter (Samisk barneteater) til å bli en nasjonal institusjon

• Innføre forsøk med samiskspråklig sommerskole for elevene i den videregående skolen

• Anerkjenne samisk, kvensk og norsk språk og kultur som likeverdige i fylket

• Følge opp handlingsplaner for kvensk språk og kultur

• Arbeide for at elever kan velge bort sidemål til fordel for samisk

• Arbeide for at elever som fullfører videregående med samisk språk skal få tilleggspoeng ved søknad til høyere utdanning

• Vurdere en prøveordning hvor flere elever med samisk som språk kan samles fysisk til samisk språkopplæring

• Arbeide for å beholde bokbussene

• Sikre økonomiske vilkår for lærlinger innenfor tradisjonelle næringer og duodji

• Videreutvikle samarbeidet med den samiske og den kvenske befolkningen, og Sametinget

• Styrke de samiske og kvenske festivalene i fylket

• Støtte etablering av et statlig finansiert kventeater

• Arbeiderpartiet vil at alle ungdomsskoler og videregående skoler i både Troms og Finnmark skal tilby samisk som andrespråk på lik linje med andre fremmedspråk som tilbys

bjørn inge mo