Tiltakssonen og befolkningsgrunnlaget i Finnmark og Nord-Troms

Kristina Hansen, leder av Finnmark Arbeiderparti

Den økende fraflyttingen fra Nord-Troms og Finnmark må motvirkes gjennom ekstraordinære tiltak. I første rekke må de personrettede tiltakene styrkes utover det som allerede er gjennomført av regjeringen. 

Befolkningsutviklingen i Finnmark har vært synkende iver tid, en trend som er bekymringsfull, spesielt i urolige tider som vi har nå i Europa. Nasjonen Norge er tjent med at det bor folk i Finnmark som skaper et levende samfunn og innehar kompetanse og erfaring med å bo her. Når Finland nå blir medlem av NATO vil grensen mot NATO flyttes langt østover, og grensen i Finnmark mot Russland vil bli en naturlig forlengelse av den nye grensen mot NATO. Om trenden fortsetter vil vi i framtiden ha soldater som pendler opp til et "dødt" fylke for å vokte grensen. 

I Finnmark bor ca 1,4 % av Norges befolkning og i nasjonalt perspektiv er det billig å innføre tiltak som kan snu utviklingen. Vi er avhengig av at vår unge befolkning blir boende i Finnmark etter utdanning. Ved å øke kuttene i studielån fra 30 000 til 50 000 kroner for fastleger, sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere, psykologi og mange andre viktige yrker i helse- og skolesektoren vil man sikre tilbakeflytting av unge. Slike tiltak vil sikre et godt tjenestetilbud for befolkningen som skaper bolyst i Finnmark. På statsbudsjettet kan kraftfulle tiltak innføres uten at budsjettet blir særlig påvirket. Om man i framtiden ser at det må gjøres tiltak så er det mye dyrere å få inn ny befolkning enn å beholde de vi har. 

Dette betyr at de personrettede tiltakene må styrkes: 

  • Avskrivningen av studielån må økes med 20 000 kroner per år. Flere yrkesgrupper med rekrutteringsutfordringer må gir ytterligere nedskrivning, slik lærere har fått
  • Vurdere tiltak om skattemessige fordeler
  • Barnetrygden i tiltakssonen må økes

Kortbanenettet er en essensiell del av kollektivtilbudet i nord. Myndighetene må inn å regulere billettprisene slik at befolkningen sikres lave billettpriser. Tilsvarende viljestyrke som ble vist for å gi gratis fergebilletter må nå vises når det kommer til FOT-rutene. 

Kommuneøkonomien i tiltakssonen må styrkes slik at kommuner får en reell mulighet til å utvikle og skape vekst i lokalsamfunnene. Dette er særskilt viktig for å sikre at unge blir og etablerer seg i distriktene. Dette er særlig viktig med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

KSH