Tiltakssonen må forsterkes.

Finnmark Arbeiderparti ønsker å videreutvikle de personrettede virkemidlene i tiltakssonen. Vi ønsker å forsterke både de personrettete- og næringsrettede tiltakene. Evaluering av tiltakssonen viser at tiltakene er effektive. Vi er svært  kritisk til alle forslag om å utvide tiltakssonen, da det vil svekke effekten for kommunene som er i området i dag.

Høyres tre toppkandidater i nord: Langedahlfra Finnmark, Svardal Bøe fra Troms og Thorheim fra Nordland lanserte i sin plan for et sterkere Nord Norge at tiltakssonen skal utvides til å gjelde hele Nord Norge.   Det er mulig at forslaget ble lansert i beste mening, men en utvidelse av dagens tiltakssone vil vanne ut hele ordningen og redusere effekten for de kommuner som i dag omfattes av ordningen. Det er innlysende at en utvidelse av ordningen til å gjelde hele Nord-Norge vil medføre svekkelse av Nord-Troms og Finnmark som periferi i periferien.

Tiltakssonen ble opprettet tidlig på 1990-tallet for å sikre kompetanse og bosetting i Nord-Troms og Finnmark. Kommunene hadde vansker med å rekruttere kompetent arbeidskraft i flere næringer, og det var vansker med å skaffe lærere og personer til helse- og sosialområdet. Disse utfordringene kom i tillegg til en generell nedgang i befolkningstall.  

Da tiltakssonen ble etablert ble følgende hovedutfordringer identifisert:

Å utnytte fortrinnene med naturressursene, Rekruttere personer med kompetanse til regionen og Utvikle næringslivet. 

Utfordringsbildet er i stor grad fortsatt gyldig.

Finnmark og Nord-Troms har permanente ulemper knyttet til perifer beliggenhet, lav befolkningskonsentrasjon og små næringsmiljø. Det er fortsatt behov for ekstraordinær innsats både overfor personer og næringsliv i tiltakssonen. Den seinere tids sentralisering og forsterket fraflytting gjør at virkemidlene i tiltakssonen må forsterkes, ikke svekkes.

Finnmark Arbeiderparti vil:

Videreføre og videreutvikle dagens innretning av innsatsen i tiltakssonen. Vi vil bidra til forutsigbare og stabile rammevilkår for næringsliv og befolkning. 

Ha flere tiltak for å bidra til nyskapning og lønnsom næringsvirksomhet som grunnlag for sysselsetting og bosetting i regionen. 

Tiltakssonen må bidra til økt vekstkraft og verdiskaping i det private næringslivet.

Vi vil videreføre fritaket for arbeidsgiveravgift i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette er et viktig tiltak for å skape og beholde arbeidsplasser.

Vi vil etablere et såkornfond for næringslivet som kan bidra til innovasjon, nye produkter og nye bedrifter.

Vi vil sikre statlige tilskudd til læreplasser til bedrifter i tiltakssonen. Flere læreplasser vil styrke kompetansen i regionen.

Vi vil videreføre de personrettede tiltak i form av skattelette og nedskriving av studielån. Tiltakene skal bl.a. kompensere for kostnader til personer og familier som følger av lange avstander og hardt klima, og stimulere til rekruttering av personer med kompetanse det er behov for i tiltakssonen. 

Vi ønsker å øke nedskrivingsbeløpet for studielån til maks kr 40.000 pr år. 

Vi vil videreføre ordningen med momsfritak på elavgift til forbruk.

Vi vil sikre at der er økonomiske virkemidlene som kan bidra til nyetablering og kompetanseutvikling i næringslivet. Her må vi vektlegge mulighetene naturressursene og nærheten til Nordvest-Russland gir.

Finnmark Arbeiderparti vil forsterke og videreutvikle virkemidlene i tiltakssonen. Vi mener at også steder med befolkningsnedgang og arbeidsledighet skal være trygge og gode samfunn å bo i. Befolkningen skal føle trygghet for grunnleggende tjenester innen utdanning, helse, omsorg osv.

Tiltakssonen bidrar til å kunne skape en slik trygghet.

Økt fraflytting og lave fødselstall gjør at våre områder er særlig sårbare. Årsakene til befolkningsnedgangen i distrikts Norge er samspill mellom demografiske, teknologiske og økonomiske utviklingstrekk. Finnmark Arbeiderparti mener dette er en situasjon vi må forholde oss til på generelt grunnlag for hele landet. Finnmark Arbeiderparti mener at disse utviklingstrekkene understreker behovet for å fortsette og forsterke en spesiell innsats i tiltakssonen.

Finnmark Arbeiderparti oppfordrer alle partier i Finnmark til å slå ring rundt tiltakssonen og arbeide for å forsterke virkemidlene. Målet for den samlede innsatsen er å stimulere positive og å motvirke negative utviklingstrekk i nærings- og arbeidslivet. 

Kristina Hansen
Sigurd Rafaelsen