Terje Wickstrøm - Nussir og beredskap i Finnmark

Kartleggingen av mineralressurser må styrkes. Det er anslått at det ligger verdier for 1000 milliarder i den norske fjellheimen, og dette er et meget konservativt og forsiktig anslag.

Kjære landsmøte.

Jeg vil begynne med å følge opp noe som min gode kollega fra Finnmark, Bjørn Johansen, tok opp i går. Mineraler og gruvedrift. Jeg er ordfører i Kvalsund kommune, og noen av dere har kanskje hørt om Nussir forekomsten i kommunen min. En enstemmig kommunestyre vedtok i juni 2012 og godkjenne tiltaket og utslippstillatelsen. Dette må kunne kalles en solid lokaldemokratisk forankring.

Først på tampen av 2016 kom den endelige godkjenningen fra miljødepartementet. Nesten 5 år. Sånn kan vi ikke ha det. Ikke hvis vi ønsker næringsaktivitet i Finnmark og sikre en viss form for forutsigbarhet for de som vil skape næring i Finnmark.

Kartleggingen av mineralressurser må styrkes. Det er anslått at det ligger verdier for 1000 milliarder i den norske fjellheimen, og dette er et meget konservativt og forsiktig anslag. Hvorfor er utvinningen og nye gruver så viktige for Norge?

Mest av alt fordi de aller fleste forekomstene av mineraler ligger i befolkningsfattige eller grisgrendte strøk, som min kjære kommune Kvalsund.

Kvalsund kommune har i dag ca 20 arbeidsplasser i privatsektor. En Nussir etablering vil gi 200, minimum! Derfor vil Kvalsund kommune ha gruvedrift!

Saken er konsekvensutredet i hodet og ræva, for å bruke et litt kraftfullt Finnmarksuttrykk, og konklusjonen: Det er miljømessig forsvarlig å gjenåpne gruva og deponere avfallet i sjøen.

Derfor vil Kvalsund kommune ha gruvedrift!

Norge snakker ofte om å ta miljøansvar globalt. Det må vi også gjøre innen bergverksindustrien. Fordi vi har de mest miljøvennlige måtene å utvinne dette på. Verden skriker etter våre mineraler, så som kobber, men vi skal ikke utvinne dette selv. Men det er samtidig greit at arbeidere på tilnærmet slavelønn, dårlige arbeidsvilkår og med svært lite miljøkrav i Chile, New guinea eller andre plasser gjør det? Norge er storforbruker på kobber og må ta sitt utvinningsansvar.

Så over til sikkerhet og beredskap.

Nordområdene og Finnmark har de senere år utviklet seg til å bli et av de mest ettertraktede områdene når det kommer til utvinning og forvaltning av naturressursene som finnes i området. I dag foregår om lag 80% av den maritime aktiviteten i nordområdene i norsk sektor.

I tillegg gir lengre perioder med isfrie havområder nye muligheter for transportindustrien via sjøveien.

Med dette kan det sies at Finnmark er i ferd med å bli et energipolitisk senter og et globalt logistikk knutepunkt mellom Europa og Asia.

Sikkerhet og beredskap er grunnleggende prinsipper for en videre utvikling av mulighetene i nordområdene. Det er bred politisk enighet om at Norge i nordområdene skal være verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningstjeneste til havs. Med dagens regjering oppfattes det ikke slik.

Finnmark Arbeiderparti er bekymret for utviklingen innenfor sikkerhet og beredskapsområdet i nordområdene. Hvorfor ?

H/FRP har besluttet å legge ned Vardø radio. Vardø Radio har siden 1923 vært en svært viktig sikkerhet for fiskebåter og annen skipstrafikk i Barentshavet.

Forsvaret har over lang tid bygd ned sin aktivitet og sine lokaliteter i Finnmark.

Den digitale motorveien- Utbyggingen av bredbånd og mobildekning må forseres kraftig. Finnmark har spredd bosetning og utbygging av bredbånd og mobildekning gir ikke nødvendigvis en økonomisk avkastning. Arbeiderpartiet må gå foran og sikre en slik utbygging. Slik at arbeidsplasser skapes i hele landet, også i Finnmark. Dagens manglende bredbånds og mobildekning gir også store utfordringer innen sikkerhet, beredskap og oppdragsløsninger innen søk- og redningsoppdrag.

Derfor vil vi ha en beredskap med nærhet og kompetanse der folk bor. Rekruttering til Forsvaret og Heimevernets beredskapstroppen er avgjørende for å sikre en nær og tilgjengelig beredskap der folk bor og næringsliv virker. Heimevernet må tilby utdanning og muligheten for å tjenestegjøre i Finnmark til ungdom som sokner til fylket vårt.

At nærpoliti reformen må bli noe annet enn retorikk, og må avstedkomme en styrkning av politiet i Finnmark. På den måten sikrer vi befolkningen i Finnmark en større trygghet for at politiet kan utføre alt fra ordinære politioppgaver, ha en god nok beredskap og være en god og ledende aktør innen søk- og redningsoppdrag.

At sivil og militær beredskap samordnes gjennom etableringen av et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene.

Takk for meg.

Terje Wickstrøm

Mobil: 904 75 987

Terje Wickstrøm på talerstolen