Styrk hele tiltakssonen!

Det er positivt at kommuner i Øst-Finnmark har løftet debatten om tiltak som kan styrke tiltakssonen, men vi kan hoppe over piloten. Det trengs kraftige tiltak i hele tiltakssonen før det er for seint.

Tiltakssonen omfatter alle kommunene i Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord) Det er en utfordring at det har vært nærmest null utvikling av virkemidlene i tiltakssonen i mange år. Tvert imot så kuttet den borgerlige regjeringen i f.eks den ekstra barnetrygden. Og rett skal være rett; sittende regjering økte inntektsfradraget noe i inneværende års budsjett.

De fem kommunene i Øst-Finnmark; Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Vardø og Vadsø gjorde en meget viktig jobb, når de i samarbeid med Menon Economics og Bedriftskompetanse dokumenterte befolkningsutviklingens katastrofale konsekvenser, hvis ikke noe gjøres. Det er lite som tilsier at ikke samme resultat ville fremkommet om analysen hadde vært gjort for alle kommunene i tiltakssonen.

Ser man hen til SSBs befolkningsstatistikk og befolkningsprognoser bør varselklokkene gå. Det er stort sett bare Alta som kommer i pluss når de kvartalsvise befolkningstallene legges frem og nå siste kvartal var det faktisk også befolkningsnedgang i Alta.

Det er variasjoner fra kommune til kommune, fra kvartal til kvartal og fra år til år, men i det store bilde, er det en alarmerende utvikling i alle deler av tiltakssonen. Derfor må hele tiltakssonen styrkes.

Regjeringa har varslet at de vil gå gjennom tiltakssonen. Vi er klar med våre innspill.

Virkemidlene, særlig de personrettede tiltakene, virker. Det er godt dokumentert fra før. I oppsummeringen fra rapport 2012:2 fra NORUT står det bl.a.:

De personrettede virkemidlene; skattelette, nedskriving av studielån og økt barnetrygd virker både rekrutterende og bostabiliserende for aldersgruppen 18-40 år, og særlig for de med høyere utdanning.

Det er disse vi både må beholde og rekruttere for å snu befolkningsutviklingen, og det må skje raskt, vi har ingen tid å miste.

Øst-Finnmarkrådet har gode innspill til personrettede tiltak:

-dobling av nedskrivingssatsene for ettergivelse av studielån

-inkludere EØS-borgere og Ukrainere i ordning for ettergivelse av studielån

-økt barnetrygd til det dobbelte av dagen nivå

-Gratis barnehage og SFO.

I tillegg vil vi ha følgende vurdert:  

-høyere borteboerstipend i tiltakssonen

-ekstra ordninger for sletting av studielån for faggrupper det er mangel på

-ekstra lovfestet ferieuke

-egne Nord - Troms og Finnmark tarifftillegg

Så må det skje et realt løft for Finnmark og Nord-Troms også på andre områder:

-Mer av regionens naturressurser må på land i regionen for å danne grunnlag for arbeidsplasser,

-Nettkapasitet må oppgraderes for å legge til rette for industrietableringer, 

-Det må legges til rette for et kompetanseløft gjennom en ekstraordinær satsing på videregående opplæring, fagskoler og desentraliserte løsninger.

-Boligpolitikk som gir reelt flere mulighet til å bygge og bo i tiltakssonen.

-Et kultur- og idrettsløft, samt andre tiltak for bo- og blilyst for å skape attraktive samfunn for unge folk.

-Ekstra kollektivmidler som sikrer et fleksibelt kollektivtilbud både til sjøs, i lufta og til lands.

-Stimulering av kommunale næringsfond for å støtte opp om små- og mellomstore bedrifter

Tiltakssonen er et meget viktig geopolitisk område for Norge og det er viktig at det er livskraftige sivile samfunn i området. Befolkningsutviklingen er dramatisk negativ nu og det er tid for en kraftig satsing i området.

Kristina