Statsbudsjettet 2018 og Finnmarkskommunene

Regjeringens nedprioritering av distriktskommuner i statsbudsjettet for 2018 er uakseptabel.

Stortinget må ta grep og rette opp den ubalanse som skapes mellom distrikt og sentrum i forslaget til statsbudsjett. Finnmark Arbeiderparti krever et kommuneopplegg der de distriktspolitiske elementene så som småkommunetilskuddet, regionaltilskuddet og Nord-Norges tilskuddet prisjusteres og der skjønnsrammen oppjusteres.

18 av 19 Finnmarkskommuner får realnedgang i overføringene fra staten.

I tillegg får flere kommuner inntektstap som følge av forslagene på eiendomsskatt. De viktigste årsakene til at distriktskommuner og i særdeleshet Finnmarkskommunene ligger an til å få så mye mindre enn kommuner i sentrale strøk, er at de regionalpolitiske tilskuddene ikke er prisjustert fra 2017 til 2018. I tillegg kommer skjønnsrammen til Finnmark som er redusert med 5,2 millioner kroner. Å unnlate å prisjustere de regionalpolitiske elementene i inntektssystemet er det samme som å omfordele midler innenfor kommuneramma fra distrikt til sentrum.

Dette vil måtte føre til kutt i distriktskommuner.

Innbyggerne i Finnmark vil få betydelig reduksjon i tjenestetilbudet dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 blir vedtatt. Og verst vil det være for de minste kommunene, de får trolig store utfordringer med å få budsjettene i balanse.

Finnmark Arbeiderparti krever at også de regionalpolitiske virkemidlene i inntektssystemet prisjusteres i kommuneopplegget for 2018. Viser til forslag om reduksjon av RUP midler på over 17 millioner. Om dette blir stående vil det ramme utviklingen, infrastruktur og kommunale næringsfond i Finnmark. Regjeringens nedprioritering av distriktene, Nord-Norge og i særdeleshet Finnmark er uakseptabel.