Spørsmål til Samferdselsministeren

Stortingsrepresentant Steinar Karlstrøm har stilt to spørsmål til Samferdelseministeren Knut Arild Hareide

Om Hurtigrutens anløp: 

Kystruten opereres nå bare av to skip på strekningen Bodø-Kirkenes tur/retur. Et så begrenset tilbud har medført utfordringer for næringslivet, blant annet for fiskerinæringen som er avhengig av å få transportert sine produkter. Vurderer departementet det som aktuelt å utvide tilbudet, både Bodø-Kirkenes og på hele strekningen Bergen-Kirkenes?

Om flytilbudet: 

Flere steder er det vanskelig å få flybilletter fordi flytilbudet er kraftig redusert, eksempelvis til/fra Alta.Er departementet kjent med dette, og hva kan gjøres for å bedre flytilbudet? 

Svar fra Samferdselsminister Knut Arild Hareide på spørsmål om flytilbud: 

Luftfartsnæringen er svært hardt rammet av koronakrisen. Regjeringen har derfor satt i verk en rekke tiltak for å bidra til at næringen skal kunne komme gjennom krisen, og for å opprettholde en akseptabel tilgjengelighet for flypassasjerer og næringsliv. På viktige innenriksruter der det ikke lenger er grunnlag for et kommersielt tilbud, har staten gått inn og sikret et minstetilbud gjennom offentlig kjøp. Dette inkluderer bl.a. strekningen Alta-Tromsø der rutetilbudet senere har blitt utvidet grunnet behovet for pasientreiser. For flyrutene der staten kjøpte tjenester allerede før krisen – FOT-rutene -  kompenserer staten for differansen mellom bortfall av inntekter og reduserte kostnader. Det er også etablert en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner til flyselskap med norsk driftstillatelse.  Det er innført fritak fra flypassasjeravgiften og lufthavnavgiftene, og merverdiavgiften og arbeidsgiveravgiften er redusert.Den gradvis gjenåpningen av samfunnet som allerede er i gang, vil trolig føre til økt etterspørsel etter flyreiser og bedre lønnsomhet for flyselskapene i å tilby flyruter på rent kommersielt grunnlag. Samtidig må hensynet til smittevernsrestriksjonene ivaretas, noe som legger begrensninger på antall tilgjengelige seter i flyene. Vi er kjent med utfordringene representanten viser til for reisende fra Alta, og får lignende tilbakemeldinger fra andre steder i landet. Samferdselsdepartementet overvåker derfor utviklingen nøye, og vurderer fortløpende behovet for tiltak for å sikre et samfunnskritisk minimumstilbud av flytransport i hele landet.

Steinar