Skolestruktur i Finnmark

Uttalelse om skolesturktur i Finnmark

willy

Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar. Finnmark Arbeiderparti ønsker å utvikle den videregående skolen i Finnmark for å bygge et lag rundt elevene som kan bidra til at alle kan lykkes i videregående skole. Vi må styrke skolehelsetjenesten, sikre gratis skolemat, gratis sanitærprodukter i videregående skole og gi skolene verktøy til å satse på å utvikle skolen til et godt sted å være for unge i Finnmark.

Det er viktig for Finnmark å ha en inntaksordning som sikrer nærskoleprinsippet, så langt dette er mulig. Her bør en også ta i bruk digitale og halvdigitale løsninger som sikrer en slik mulighet. Inntaksordningen i videregående skole må i størst mulig grad gi alle elever, uavhengig av karakterer, like muligheter til å velge utdanningsprogram ut fra evner, interesser og næringslivets behov. Ved vurdering av inntaksordninger i videregående opplæring må det kartlegges hvordan man motvirker unødig sterk karakterpress i ungdomsskolen med tanke på å komme inn på videregående skole. Finnmark Arbeiderparti forventer at inntaksregionene evalueres. Det er viktig at evalueringene innebærer bred involvering av ansatte og elever.

Hovedmålet for den videregående skolen i Finnmark må være å ha utdanningstilbud tilpasset demografi og næringslivets behov, og jobbe for å motvirke økning i andelen borteboende elever.  Finnmark Arbeiderparti skal være garantisten for en fortsatt desentralisert skolestruktur og videreutvikle LOSA med vekslingsmodellen og nettbaserte løsninger i den videregående skolen i Finnmark. Finnmark fylkeskommune må gå i dialog med utdanningsmyndighetene for at LOSA skal kunne tilbys som et ordinært desentralisert videregående opplæringstilbud med vg1 og vg2.kunne gi fleksible skoleløp som f.eks. LOSA som et ordinært tilbud.

VG2 vekslingsmodellen har vært en suksess og en viktig rekrutteringsarena for næringslivet og kommunene i den tiden tilbudet har vært gitt. Dette vil være et viktig steg i riktig retning for å utvikle desentralisert videregående opplæring i Finnmark fylke. Nåværende LOSA modell har forhindret frafall, forhindret at ungdom må flytte hjemmefra og styrket samarbeidet mellom skole, næringsliv og kommune.

Det må igangsettes et prosjekt for å identifisere hvilke tiltak som må til for å ha en

desentralisert skolestruktur, samtidig må det kunne tilbys fleksible opplæringsmodeller.  Målet med dette prosjektet må være å ivareta et bredt tilbud, ivareta fagmiljø, kvalitet og smart administrativ organisering innenfor utdanning. Økonomi er et viktig moment, men det kan ikke være førende for prosjektet, og det er en forutsetning at hensynet til elever, færrest mulig borteboere og styrking av fagmiljøene vektes høyt

Videregående opplæring skal i Norge være gratis for elever og foreldre. Det betyr at elever skal få opplæring, uten å måtte betale for den. Alle skal ha samme tilbud, uansett bakgrunn. Det er ikke realiteten på grunn av store kostnader for familier som må sende sine barn bort, da det ikke er andre alternativer. Ikke alle har samme forutsetninger for det. Finnmark Arbeiderparti mener det er et politisk ansvar å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring.