Skoleløft av Tarjei Jensen Bech, Stortingskandidat Arbeiderpartiett

Arbeiderpartiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulans, slik at alle barn og unge får en mulighet til å lykkes. Derfor lanserer Arbeiderpartiet 18 konkrete tiltak for en bedre skole.

Vi trenger flere lærere med nok tid til å se alle og nok kompetanse til å gi den hjelpen som trengs. Vi må sette inn hjelpen tidligere og styrke elevenes trygghet og helsehjelp. Vi må styrke kvaliteten i skolen, og vi må særlig løfte yrkesfagene slik at flere ender opp med et fagbrev.

I dag slutter én av fire elever før de har bestått videregående opplæring. Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse. Andelen har vært konstant i 20 år. Dersom vi fortsetter å gjøre omtrent det samme som i dag, vil vi få resultater som er omtrent som i dag. Derfor må vi både ha ny politikk og ny innsats for å gi alle barn og unge muligheten til å lykkes i skolen.

Konkret innebærer dette blant annet en skal Lese-, skrive-, regnegaranti. Dette skal sikre alle elever tidlig hjelp og gi intensivundervisning til de som sliter, slik at alle kommer på et godt nivå i lesing, skriving og regning. Skolene skal ha egne spesialister og tilgang på spesialteam som bidrar til at garantien innfris. Spesialundervisning må settes inn tidligere, og byråkratiet må reduseres. God overgang mellom barnehage og skole skal bidra til at elevene får riktig hjelp fra første skoledag. Arbeiderpartiet vil sette av 1 milliard til denne innsatsen, som ett krafttak for tidlig innsats.

Vi må også ha kvalitet og kompetanse i barnehagen. Innføre en bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere. Utvide retten til barnehageplass og stille like krav til private og kommunale barnehager. Fjerne kontantstøtten og stimulere til barnehage blant innvandrerbarn med lav deltakelse.

I tillegg ønsker vi 3000 flere lærere. Dette for å gjennomføre en norm for lærertetthet, i første omgang for 1. til 4.klasse. Ordningen skal sikre mest hjelp til de som trenger det mest, og at alle opplever lærere med tid til alle.

Disse konkrete forslagene skal være med på å løfte norsk skole og bidra til økt gjennomføring og økt kvalitet. Vi trenger en Arbeiderpartiledet regjering som prioriterer skole, foran skattekutt til de aller rikeste. Fordi vi vil satse på de viktige tingene i livet.

Tarjei J B