Samferdsel i Finnmark

Uttalelse fra årsmøte 2020

Finnmarkinger bebor det tynnest befolkede området i Norge. Det betyr at vi har behov for gode kommunikasjoner på grunn av de lange avstandene. Dette for å styrke våre muligheter til vekst og utvikling og gi folk en trygghet for at myndighetene ønsker bosetting i Norges mest strategiske område.

Regjeringa har ikke prioritert investeringsprosjekt i Finnmark de siste 7 årene. Pr i dag er det kun ett prosjekt i gang, ny Skarvbergtunell i Porsanger kommune.

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti krever at det satses på korridoren fra finskegrensen, via Alta, og over til Hammerfest. Det er en viktig næringsveg som må fungere hele året! På disse strekningene går det svært mye tungtrafikk knyttet til petroleumsnæringa i Hammerfest og oppdrettsfisk som skal ut fra Finnmark til markedet. De viktigste prosjektene her er skredprosjektet RV 93 Kløfta og RV94 inn mot Hammerfest. Årsmøtet i Finnmark AP krever at disse 2 prosjektene snarest kommer i gang og blir prioritert i NTP 2021. Disse prosjektene har vært nedprioritert av regjeringen, til fordel for prosjekt i sør.

Store deler av fylkesvegnettet er i svært dårlig forfatning med et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Bare i Finnmark alene utgjør etterslepet over 2 milliarder kr. Samlet i Troms og Finnmark er etterslepet over 10 milliarder. Årsmøtet krever at dette etterslepet på fylkesvegnettet fjernes de nærmeste 4-5 årene og har høyeste prioritet.

Regjeringa har overført ansvaret for fiskerihavnene fra det statlige Kystverket til fylkeskommunene. Fylkene, fra Møre og Romsdal og nordover, har alle nektet å overta ansvaret på bakgrunn av manglende overføringer til dette området. Manglende finansiering av fiskerihavner er tragisk for kyst-Norge og utbygging/planlegging av fiskerihavner har stoppet fullstendig opp. Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti er tydelig; regjeringa må tilføre midler til fiskerihavneutbygging i statsbudsjettet for 2021 og sørge for at planleggingen straks kommer i gang.

Finnmark Arbeiderparti støtter Vardø kommunes forslag om en skjermingsmolo i farleden, og ber regjeringen og Kystverket om å prioritere dette snarest.

Finnmark har en del bosetting på øyer og andre vegløse områder, som er helt avhengig av båt og fergetransport. For disse menneskene fins det ikke andre alternativ. Tilbudene må opprettholdes på et forsvarlig nivå, både for fastboende, hyttefolk, for godstransport og som pasienttransport til våre sykehus. I tillegg drives det næringsvirksomhet også i båt og ferge avhengige områder, samt turistsatsing/øyhopping som har et potensiale, og det fordrer at båtruter må korrespondere seg mellom.

Troms Finnmark fylkeskommune er i dag i en svært alvorlig økonomisk situasjon og mangler 100 mill til drift innenfor kollektivområdet. Rammebevilgningene til samferdsel innenfor båt og ferge dekker overhodet ikke folks forventninger til et tjenestetilbud som skal ivareta bosetting og næringsvirksomhet. Årsmøtet i Finnmark AP krever økte rammebevilgninger til fylkeskommunene for å ivareta et framtidsrettet båt og fergetilbud.

Covid-19 har betydd en kraftig reduksjon i flytilbudet i landet. I Finnmark har vi merket at flytilbudet er dårligere og at fly kanselleres, avganger flyttes både fram og tilbake, med all den uforutsigbarhet og økonomiske usikkerhet dette fører til. Årsmøtet i Finnmark AP ber om at vårt kollektivtilbud i lufta ivaretas på en slik måte, at når Covid 19 avtar, så har vi et forsvarlig flytilbud å se fram til. Nytt fotruteanbud fra 2022 hvor ansvaret er overført fra stat til fylker, må gis rammer fra staten som sikrer flytilbudet i den nordlige landsdelen.

Finnmark Arbeiderparti mener at hvis distriktsnæringene skal styrkes og avstandsulempene skal minskes må fiber bygges ut i enda større grad til å nå hele vårt område. Arbeiderpartiet har i alle sine alternative budsjett denne perioden avsatt 500 millioner kr pr år til utbygging av fibertilgang i Norge.

Årsmøtet i Finnmark AP ber om at 420 kv-linjen som er bygd ut til Vest-Finnmark, planlegges og fullføres helt fram til Varangerbotn. Dette vil sikre rammebetingelser for næringsliv og bosetting de nærmeste 100 årene og er av den største betydning.