Et viktig landsmøte for Finnmark, av Runar Sjåstad, stortingskandidat Finnmark AP

Jeg har tilbragt helgen på Arbeiderpartiets landsmøte. Det har vært inspirerende dager, men aller viktigst: landets største parti har vedtatt et program og flere uttalelser som tar sterkt avstand fra den sentraliseringslinja og passive tilnærminga til næringsutvikling som Høyre og Frp står for. Arbeiderpartiet har slått fast at arbeid til alle i hele landet er jobb nr 1. La meg peke på noen sentrale krav fra Finnmark AP som er innfridd av landsmøtet:

1. AP vil legge til rette for nye arbeidsplasser på Finnmarks premisser

Norge kan ikke være best på alt. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere strategisk viktige næringer med vekstpotensial. Vi vil vektlegge tre kriterier: at vekst- og verdiskapingspotensialet er stort; kompetansemessige eller naturgitte fortrinn og at man kan utvikle teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Naturressursene våre er fordelt ut over hele landet og for å få maksimalt ut av disse er det viktig å legge til rette for at folk kan bo og jobbe i nærheten av der naturressursene er. Ikke minst har god forvaltning og næringsutvikling knyttet til havet blitt løftet fram som en hovedsatsing fra Arbeiderpartiet. Det er viktig for oss finnmarkinger. Vi er selvsagt også fornøyd med at landsmøtet så utvetydig har slått fast at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og at vi har fått innfridd våre krav om at pliktsystemet skal beholdes og fornyes.

Jeg er glad for at landsmøtet sluttet seg til kompromisset om konsekvensutredning for havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Like viktig er det imidlertid at landsmøtet vil øke lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsindustrien i nord.

Arbedeiderpartiet har også stadfestet sine ambisjoner for mineralnæringa og reiselivsnæringa.

Høyre og Frp i regjering har kuttet kraftig i de regionale utviklingsmidlene. For Finnmark har det betydd mindre penger til Innovasjon Norge, de kommunale næringsfondene og nye satsinger på de områdene der Finnmark har særskilte fortrinn. Med andre ord: de pengene som brukes til å investere i framtidas arbeidsplasser blir i større grad sentralisert, og blir i mindre grad brukt på Finnmarks egne premisser og mulighetene som finnes her. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. I vårt nye partiprogram slås det fast at AP vil styrke de regionale virkemidlene for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet. Vi vil også bidra mer i en tidlig fase av nye bedrifter og ideer, ved at virkemiddelapparatet kan ta større risiko enn i dag.

2. AP vil digitalisere for å skape nye arbeidsplasser

Finnmark trenger flere, og mer varierte arbeidsplasser. Digitalisering skaper nye, store muligheter for bedriftene våre. Her kan Finnmark være i front, ikke minst fordi digitaliseringen kan fjerne avstander som i en del andre sammenhenger er en ulempe for Finnmark. Med ny teknologi kan vi sette Finnmark i sentrum. Dette krever imidlertid en aktiv politikk for å ta i bruk mulighetene. Gjør vi det, kan dette virkelig bli et bidrag til å skape nye arbeidsplasser i Finnmark.

Arbeiderpartiets landsmøtet har slått fast at alle skal ha tilgang til grunnleggende digital infrastruktur, at vi vil skape nye statlige arbeidsplasser over hele landet ved hjelp av mulighetene i digital kommunikasjon og vi vil ha ha en digital infrastrukturplan for å sikre høykapasitets internettilgang der det ikke er grunnlag for kommersiell utvikling. Vi vil også legge til rette for investeringer i grønne datasentra.

3. AP slår ring rundt landbruket

Finnmark AP har i sitt fylkesvalgprogram en ambisjon om 500 nye melkekyr i fylket. Dette er en ambisiøs målsetting, og vi får drahjelp i det nye partiprogrammet. Jeg er også fornøyd med at vi har fått inn tydeligere formuleringer om rovdyrpolitikken. Partiprogrammet slår fast at vi skal sikre god oppfølging av fastsatte bestandsmål og effektiv uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd. Vi vil sikre raskt og effektiv uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes, og ikke minst: vi vil sikre at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon

4. Ny aktivitetsreform for unge

Finnmark har høyt frafall fra videregående, og den laveste sysselsettingsandelen på 10 år. På landsbasis ser vi at andelen unge utenfor arbeidslivet øker; og antallet unge uføre øker også. Derfor foreslår AP en aktivitetsreform for unge, der flere unge skal ut i arbeid og få en egen inntekt å leve av.

5. Infrastruktur

Økt fremkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt fram og klimautslippene reduseres. Landsmøtet har slått fast at investeringer i og vedlikehold av fiskerihavner fortsatt skal være et statlig ansvar. Ap vil gjennomføre et løft for rassikring, og god kommuneøkonomi slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som veiholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. AP vil kartlegge behovet for tiltak på lufthavner for eksport av spesielt sjømat.

6. Kulturløft

Finnmark har en rekke kunstnere og kulturutøvere av nasjonalt og internasjonalt format. Vår satsing på kulturnæring har skapt resultater. Finnmark fylkeskommune og mange av kommunene har prioritert kultur. Dessverre har det ikke kommet noen nye større kulturprosjekter av betydning med denne regjeringen, og dessverre sentraliseres også kulturpengene. Vi var pådriver for at kvenmuseet i Vadsø fikk en påplusning i årets statsbudsjett, men dessverre fikk ikke Dansearena nord og Beaivvas samiske teater nødvendige penger, slik vi foreslo. Forutsetningen for å få i gang nye viktige kulturprosjekter for Finnmark, er at bevilgningene til kultur øker. Derfor er jeg svært glad for at landsmøtet vårt har vedtatt et nytt kulturløft. Arbeiderpariet vil at kulturens andel av statsbudsjettet igjen gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode.