Ronny Wilhelmsens - Samiske lokalsamfunn

Høstens valg er et verdivalg. Arbeiderpartiet velger lokalsamfunn hvor vi kan bruke de samiske språkene, ha arbeid og føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap fremfor skattekutt til de rikeste.

Kjære landsmøte,

Det er gode sosialdemokratiske verdier å ivareta alle.  Det preger Arbeiderpartiet også i Sametingsvalget. Vi har nettopp feiret 100 års jubileet for det store samiske allmøtet i Trondheim, Tråante 2017.

Vi ønsker et samfunn som tar vare på og utvikler samisk kultur og samfunn, et samfunn som styrker mangfoldet, et samfunn hvor vi satser i lag! Sosialdemokratiske verdier kjennetegnes ved at vi tror på fellesskapet, på at fellesskapet ivaretar minoriteter og den enkeltes rettigheter best. Høyrekreftene i samfunnet gjør ikke slike valg.

Tenk bare – hvor langt ville vårt samiske språk, vår kultur og vårt samfunn nådd hvis markedet alene skulle styrt, tilbud, etterspørsel og utviklingen? Og naboen min som er kven, og ønsker et tilbud til sine barn – hvor langt ville de kommet? Arbeiderpartiet mener at samepolitikken de neste årene må handle om folks hverdag om språk, om kultur og om arbeid. 

For oss er det avgjørende at flere må få muligheten til å bruke de samiske språkene aktivt. Det er viktig å gjøre en ekstra innsats for barna – for framtiden vår. Vi må ha tidlig innsats ved å       tilby flere samiske barnehageplasser. Skolene skal være viktige arenaer for samiske språk og kultur. 

Derfor må vi ha et godt tilbud i og på samisk i hele landet, ved å utvikle pedagogisk materiell, flere samiske læremidler – spesielt digitalt -flere undervisningstimer i samisk og så må vi sørge for at vi har nok samisktalende pedagoger. 

De voksne samene med sin identitet er kulturbærere, og forbilder for de unge. De må også få muligheten til å utvikle sitt språk og sin kultur, dette skal vi gjøre gjennom å styrke språksentrene.  I tillegg må vi gi våre syke og eldre mulighet til å bruke sitt eget språk når de trenger det mest. 

Gjennom historien har den samiske kulturen vært under et stort press. Heldigvis har det skjedd mye positivt, men nå trenger vi et nytt løft.

Arbeiderpartiet går til valg på å støtte opp om våre samiske institusjoner og kulturbygg. Vårt mål er at samisk kulturliv skal være variert og tilgjengelig for alle. Vi vil sikre livskraftig samisk kultur og levende uttrykk for identitet inn i fremtiden.

Arbeiderpartiets ambisjon er klar: Et trygt, mangfoldig og godt arbeidsliv. Arbeid til alle er jobb nr. 1.

I samiske samfunn er primærnæringene fiskeri, reindrift og jordbruk viktige for arbeid og bosetting.  Samtidig har nye næringer kommet til – reiseliv, mat, kultur – og bidratt til å sikre bosetting, språk og kultur.  Samisk næringsliv er altså både moderne, nyskapende og tradisjonell. 

Derfor er det viktig å satse på kombinasjoner av næringer, slik at folk skal kunne bo spredt i hele Sápmi.

Vi går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal kunne snakke ett av de samiske språkene, føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap, og kunne bo der de vil, og forsørge sin familie selv.

For å lykkes må vi føre en politikk som prioriterer fellesskap og mangfold. Som ser minoriteter som en verdi i samfunnet, ikke som en trussel. Dette er en politikk som arbeiderbevegelsen alltid har stått for gjennom vår ideologiske arv.

I bunn og grunn er det Stortinget som avgjør hvilke muligheter våre samiske barn og barnebarn får, derfor er Arbeiderpartiet viktig for oss samer. Vi må sikre det samiske gjennom økte overføringer til kommuner og Sameting.

Høstens Sametingsvalg er et verdivalg. Og samtidig et veivalg. Arbeiderpartiet står opp for lokalsamfunn hvor vi kan bruke de samiske språkene, ha arbeid og føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap. Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken.

 Alle skal med- Buohkat farrui- Gaajhkesh meatan

 Ronny Wilhelmsen 

Mobil: 900 20 789

Ronny Wilhelmsen på talerstolen.