Ren og rimelig kraft for grønn omstilling i Nord

Leserinnlegg av Mona Nilsen, Finanskomiteen (Ap), Karianne B Bråthen, Næringskomiteen (Ap) og Marianne Sivertsen Næss, Energi- og miljøkomiteen (Ap)

Strømkrisen har vist oss hvor avhengige både folk og bedrifter er av at vi har nok ren norsk kraft. Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Kraftoverskudd bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Og la det ikke være noen tvil: fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri også i fremtiden.

Årsaken til den pågående energikrisen i Europa er sammensatt. En viktig årsak til de høye norske kraftprisene er rekordhøy pris på CO2-kvoter, og svært høye gass- og kullpriser i Europa. Vår kraftforsyning er samtidig svært væravhengig, og tørt vær har gitt lave tilsig til vannkraftsystemet utover sensommeren og høsten.

Skal vi nå vårt mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft, er det nødvendig med flere grep. Vi skal blant annet legge til rette for produksjon av mer fornybar kraft, få på plass tiltak som reduserer energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. I statsbudsjettet for 2022 har vi lagt opp til å styrke Enova betydelig, og vi vil vurdere hvordan ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene kan overføres til Husbanken.

Regjeringen er videre i gang med å lage en samlet plan for økt kraftproduksjon, som kommer både industrien og samfunnet til gode, og tar hensyn til miljø og lokalsamfunn. Regjeringen setter også ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene. I tillegg vil regjeringen sikre at tariffmodellene for overføring av kraft ivaretar norsk industri på en bedre måte enn i dag, og at rimelig og ren norsk kraft gjør det attraktivt å etablere ny kraftforedlende industri i hele Norge. Dette er den langsiktige løsningen på strømkrisen. Den langsiktige løsningen for strømkrisen sør for Dovre, er ikke å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør, hvor nord tappes for overskuddskraft, slik Thorheim og andre advarer mot i sine leserinnlegg.

Det kan se ut til at Høyre og Bård Ludvig Thorheim har glemt at Høyre har hatt regjeringsansvar de siste åtte årene. Dagens situasjon er nemlig ikke noe som har oppstått siden oktober. Og selv om Thorheim er ny på Stortinget, forventer vi at han kjenner energipolitikken til sitt eget parti, som i sommer mente at det ikke var behov for noen tiltak.

Det har lenge vært kjent at vannmagasinene hadde lav fyllingsgrad, og advarsler om høye strømpriser var det mange av allerede fra sommeren og tidlig høst i fjor. Til tross for dette klarte ikke Solbergregjeringen å sette inn tiltak som ville gjøre oss bedre forberedt på den varslede krisen.

Et spill om svarteper er uansett uinteressant og gir ingen løsning for veien videre.

Som folkevalgte fra den nordnorske landsdelen, kan vi forsikre om at den gunstige kraftsituasjonen i nord også i fremtiden skal komme industri, næringsliv og innbyggere i nord til gode. Fra Stortingets talerstol og i leserinnlegg har vi tatt til orde for at nettopp konkurransefortrinnet Nord-Norge har, skal legge til rette for etablering av industri og arbeidsplasser i nord.

Vi skal være i front i utvikling av nye grønne arbeidsplasser, og vi har noen helt klare fortrinn. Som produksjon av hydrogen, hvor vi har god tilgang på fornybar energi, lavere pris på strøm, tilgang på naturgass, kaldt klima med dertil kaldt sjøvann til nedkjøling, tilgang på lagringsfelt for CO2 (CCS), og en etablert energibransje.

Nordområdene har alle forutsetninger for å bli et senter for grønn omstilling. Vi har naturressursene, vi har areal, og vi har ikke minst en gunstig kraftsituasjon som gir gode vilkår for industrietableringer. Aldri før har vi hatt en regjering som så tydelig legger til rette for å gjøre Nord-Norge til sentrum for nasjonal politikk. Som valgte stortingsrepresentanter fra nord, har vi store ambisjoner for utvikling av landsdelen vi kommer fra. Verdier skal skapes, infrastruktur forbedres og den negative befolkningsutviklingen skal snus. Til fordel for hele nasjonen.