Regionreformen - uttalelse fra representantskapet i Karasjok 10. og 11. november

Representantskapet vil gjenta Finnmark Arbeiderpartis kraftige motstand mot Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre og Krf som vil tvinge gjennom sammenslåing av Finnmark og Troms. Det er verd å merke seg hvilke partier som overhodet ikke er villig til å ta finnmarkingene på alvor og gjennomfører en regionreform som er med på å forsterke den blå-blå regjeringas sentraliseringspolitikk.

Fylkestinget i Finnmark ba i vår folket om råd om regionreformen gjennom ei folkeavstemning og fikk et unisont og tydelig svar. Med dette klare mandat fra finnmarkingene har fylkeskommunen med vår fylkesordfører i spissen jobbet på alle mulige måter for å gjennomslag for at tvangen i regionreformen må oppheves, sist gjennom tydelige budskap i forbindelse med Stortingets høring i denne uka. Vi mener også det er viktig å merke seg at stilles store spørsmål ved lovligheten av det vedtaket som Stortinget har fattet. Finnmark Arbeiderparti krever at justisdepartementets lovavdeling gjør en vurdering av lovligheten av Stortingets tvangsammenslåingsvedtak av 08.06.17 i lys av Smiths redegjørelse i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vi vet at det foreligger forslag om å ta opp saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. 

Representantskapet i Finnmark Arbeiderparti registrerer forøvrig at regjeringa har lagt fram ei oppgavemelding som overhodet ikke rettferdiggjør denne omfattende strukturendringa. Det er ingen av de foreslåtte oppgavene som Finnmark ikke kan løse med dagens organisering. Det er heller ikke kommet nye forslag til konkrete oppgaver for Finnmark eller sagt noe om flere arbeidsplasser som en følge av sammenslåinga.

Finnmark AP krever at regjeringspartiene og KrF gir finnmarkingene klare svar på følgende spørsmål:

1 Hva er hensikten med å tvangssammenslåingen Finnmark og Troms?

2 Hvor mye er tvangssammenslåingen beregnet å koste?

3 Hvilke konkrete oppgaver og hvor mange nye arbeidsplasser vil Finnmark få når tvangssammenslåingen etter planen skal tre i kraft 1 Jan 2020?

4 Hvilke vurderinger har regjeringen gjort av offentlig sivil tilstedeværelse i Øst-Finnmark i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen?

5 Hvordan skal regjeringen konkret sikre at finnmarkingene fortsatt skal styre Finnmarkseiendommen og forvalte rettighetene til land og vann i tråd med finnmarksloven?

6 Hvor mye vil Finnmark og Troms få i regionale utviklingsmidler sammenlignet med i dag når RUP-midlene skal legges inn i det kommunale inntektssystemet?

7 Hvordan vurderer regjeringen å ha fulgt opp regjeringsplattformens bestemmelser om å styrke lokaldemokratiet i lys av at man så langt har sett bort fra folkeavstemningen i Finnmark.

8 Hvordan skal regjeringen konkret gjennomføre tvangssammenslåingen på ett år?

Representantskapet i Finnmark Arbeiderparti gir styret nødvendige fullmakter til å drøfte eventuell utvikling i denne saken i forhold til behandling i fylkestinget i desember.