Regionreformen

Uttalelse fra representantskapet i Karasjok 21. og 22. oktober om regionreformen.

Finnmark Arbeiderparti har jobbet hardt for at Finnmark skal bestå som en egen region. Vi håper at Kristelig Folkeparti snur i Stortinget og støtter Aps forslag om å oppheve tvangssammenslåinga. Vi forbereder oss imidlertid på at vi ikke får gjennomslag for vårt primærstandpunkt.

Representantskapet i Finnmark Arbeiderparti vil gi fylkestingsgruppa noen viktige innspill i forkant av felles fylkesting med Troms i slutten av måneden:

• Vadsø må bli regionhovedstad med politisk og administrativ ledelse. Dette vil samsvare godt med vedtaket om at Vadsø skal være hovedsete for fylkesmannsembetet. Finnmark Ap vil spesielt peke på det regjeringa sa da sammenslåinga av embetene ble offentliggjort 16.juni om at det skal være”…god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen” og at man i det ”…videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse”. Det ble sagt at det skal tas spesielt hensyn til Vadsø. Regjeringa sier dermed også at Vadsø skal prioriteres ved fordeling av nye statlige eller regionale oppgaver.

• Fellesnemda for sammenslåinga må sammensettes med lik representasjon fra Finnmark og Troms. Finnmark Arbeiderparti mener det vil være en svært viktig start på en konstruktiv og fruktbar prosess at begge fylkeskommunene starter forhandlinger på like fot.

• Det bør så raskt som mulig besluttes at formannskapsmodellen brukes ved oppstart av en ny region. Finnmark Arbeiderparti mener dette vil være mest funksjonelt i den første perioden i en ny region.

• Det nye fylkestinget bør ha minst 57 medlemmer.

• Navnet på den nye regionen bør være Finnmarken.

• Gjennom både den overordnede prosessen og gjennom det partssammensatte utvalget må det legges vekt på ansattes trygghet for arbeidsplasser og arbeidsforhold.

• Åpenhet og transparens er helt nødvendig i prosessen. Finnmark Arbeiderparti oppfordrer både politisk og administrativ ledelse i Finnmark og Troms om å legge til rette – gjerne gjennom sosiale medier – for at befolkningen kan holde seg god orientert gjennom hele prosessen.

• For å sikre demokratiet i regionreform sammenhengen må partiet jobbe for en endring av valgloven slik at valget i fremtiden kan skje valgkretsvis. (til sammenligning Stortingsvalg og Sametingsvalg)