Regionreformen - sammenslåigen av Finnmark og Troms

Finnmark arbeiderpart sier nei til Gardemo-avtalen

Avtalen ivaretar ikke Finnmarks krav til balansert løsning i fordeling av ledelse og arbeidsplasser mellom Finnmark og Troms. Avtalen er ikke i tråd med regjeringens valgkampløfter og kommuneproposisjon 128 S (2016 - 2017).

Finnmark Arbeiderparti er imot sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark.

Tvangssammenslåingen ble vedtatt i juni 2017 av et knapt Stortingsflertall bestående av regjeringspartiene Høyre og FrP, samt Venstre og Kr.F. Arbeiderpartiets representanter fra Finnmark leverte i høst et forslag om å reversere tvangssammenslåingen, men ble nedstemt av de samme partier. Vedtaket om sammenslåing av Finnmark og Troms savner den nødvendige forankring i befolkningen og Gardemoen-avtalen møter derfor stor motstand i Finnmark.

Tvang er ikke et godt virkemiddel for å få et samarbeid til å fungere. Likeverd og respekt er grunnlaget for å kunne lykkes med etablering av det nye storfylket. Den vedtatte regionen er i tillegg lite funksjonell, og blir krevende å lede og utvikle.

Finnmark og Troms står langt fra hverandre når det gjelder synet på viktige prinsipielle spørsmål. Dette kommer til uttrykk ved at det fortsatt er motstridende holdninger til spørsmål om fordeling av beslutningsmyndighet, ledelse og politikkområder.

Finnmark Arbeiderparti vil rette kritikk mot storting og regjering for ikke å ha fremmet forslag til nye oppgaver før vedtaket om sammenslåing av Finnmark og Troms ble fattet. Sammenslåingsvedtaket fremstår derfor som forhastet og uferdig.

Dersom etableringen av et nytt stort fylke skal gjennomføres, krever Finnmark Arbeiderparti at følgende må legges til grunn for det videre arbeidet med sammenslåingsprosessen:

Finnmark arbeiderparti krever at fellesnemnda sammensetter etter et liketallsprinsipp.

Dersom kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland velger å nedsette ei fellesnemnd, krever årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti at statsråden sikrer at nemnda sammensettes etter liketallsprinsippet. Kun dette vil ivareta Finnmark og Troms som likeverdige parter i sammenslåingsprosessen.

Hvis man ikke legger dette prinsippet til grunn, så vil sammenslåingen være en ren overtakelse fra Troms av Finnmark. Tromsø by har alene nesten like mange innbyggere som hele Finnmark. I valgordningen til Stortinget har man en arealfaktor som skal veie opp for ulikheter i areal og befolkningstetthet. Det er naturlig at dette prinsippet også legges til grunn når Finnmark og Troms skal slås sammen jfr. § 26 i inndelingslova.

Finnmark Arbeiderparti stiller krav om at regjeringen legger følgende forutsetninger til grunn for en styrking av nordområdene og for en vellykket sammenslåing av Troms og Finnmark:

-          Det nye storfylkets geografiske størrelse og avstander må tas med i betraktningen i arbeidet med å fastsette arbeidsoppgaver, slik at tjenestenivå, service og utvikling ivaretas.

-          Beholde dagens valgkretser til både Fylkestingsvalg og Stortingsvalg

-          Fordelingen av arbeidsplasser skal sikre en balansert utvikling i den nye regionen. 

-          Det iverksettes tiltak som motvirker at sammenslåingen resulterer i ytterligere sentralisering og nedbygging av små samfunn.

-          Regionale oppgaver og økonomi knyttet til næringsutvikling og infrastruktur må økes vesentlig og gi en reell mulighet for å utvikle hele regionen.

-          Det nye fylket må få større styring og medbestemmelse over forvaltning og utnyttelse av naturressurser på hav og på land i våre områder. 

-          Regjeringen må sikre at fylkesmannsembetet reelt sett får hovedsete i Vadsø, slik regjeringen tidligere har slått fast.

-          Finnmarkseiendommen skal fortsatt styres av finnmarkingene, som sikrer at politikkutviklingen og forvaltningen av FEFO ikke føres ut av dagens Finnmark.

-          Det nye fylket skal ivareta samisk språk og kultur og være et regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet for samisk språk jfr sameloven § 3-1. nr. 4

 

Dersom Kommunal- og moderniseringsminister Mæland ikke kan sikre at liketalsprinsippet legges til grunn for sammensetningen av fellesnemnda samt gi garantier for en balansert løsning av makt- og oppgavefordeling mellom Finnmark og Troms, må hun gå til Stortinget med en beskjed om at sammenslåingen av Finnmark og Troms ikke kan realiseres.

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti ber fylkestingsgruppa å vurdere behandling av forslaget om folkeavstemning om fylkessammenslåing.