Pliktsystemet i hvitfisknæringa under lupen

- Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som i ekspressfart skal vurdere pliktsystemet i hvitfisknæringa. Den såkalte Pliktkommisjon har bedt alle interesserte komme med innspill og Finnmark Ap har i dag gitt sitt, sier fylkespartileder Ingalill Olsen.

original_1478638735_337467

Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrålkonsesjon av 12.09.2003, med endringer 2006, 2007, 2010 og 2013, har fortsatt følgende formålsparagraf:

Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

Opp mot 30 000 tonn torsk, 10 000 tonn hyse og 8 000 tonn sei er årlig underlagt forskriftens pliktsystemet i Finnmark. Trålrederier som Akeriede Havfisk (under salg til Lerøy), Nergaard AS, Roaldnes AS, Holmøy Holding og Rosund Holding har til sammen 21, 4 kvotefaktorer til disposisjon. En kvotefaktor på 1 utgjør i 2016 1 327 tonn torsk, 459 tonn hyse og 366 tonn sei. Kvotefaktoren endres ved de årlige kvotereguleringene og var for eksempel i 2014

1 658 tonn torsk, 368 tonn hyse og 344 tonn sei. Rederiene har gjennom de siste ti femten årene fått politisk gjennomslag for å uthule pliktsystemet slik at hoveddelen av denne fisken, som tas opp utenfor finnmarkskysten, ikke skaper de ringvirkninger på land som de kunne ha gjort.

Ser vi bort fra Akereide Havfisk har ingen av rederiene siden 2011 - 2012 levert fisk i Finnmark. Finnmark Ap vil hevde at de fire trålerne til disse rederiene eier bryter konsesjonsvilkårene. En konsekvens må bli at konsesjonene inndras, gjøres ikke-omsettelige, og refordeles til kystflåten for leveranse til lokalsamfunn som var tiltenkt disse. Finnmark Aps ufravikelig krav er at det kvantum fisk som ligger i den enkelte konsesjon skal leveres innenfor det område de i utgangspunktet er tildelt.

Også Aker-konsernet ble i sin tid tilgodesett med kvoter under den klare forutsetning at fisken skulle leveres til landanlegg i Finnmark. Målsettingen med konsesjonene var at det skulle opprettholde og styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien på kysten. Det har aldri vært meningen at konsesjonene ene og alene skulle overdras til det som nå er Havfisk AS for å sikre denne virksomheten store overskudd. Målsettingen også med disse kvotene var å bruke en fellesressurs på en slik måte at arbeidsplasser i fiskeindustrien på kysten i Finnmark fikk et langsiktig og forutsigbart grunnlag for sin drift.

Høyre/Frp regjeringa har gitt Akerkonsernet tillatelse til ikke å overholde sin leveringsplikt i Mehamn, til tross for at konsernet disponerer en trålerkvote som har leveringsplikt i Mehamn. Finnmark Arbeiderparti krever at trålerkvoten gitt til Mehamn fortsatt må ilandføres i Mehamn. På samme måte må andre fiskeriavhengige lokalsamfunn få tilgang til det kvantum fisk som de er tilgodesett med gjennom konsesjonsvilkårene.

Store deler av leveringsplikten til Akerkonsernet i Finnmark er knyttet til leveranser i Hammerfest. Trålerkonsesjonene med leveringsplikt i Finnmark utgjør store verdier for trålrederiene. Det er fellesskapets verdier som gjennom konsesjonene er gitt til Akerkonsernet og de øvrige rederier. Likevel unndrar de seg plikten til å skape aktivitet i landanleggene gjennom å levere kvotefanget fisk dit. At leveringsplikten og aktivitetsplikten ikke overholdes aksepterer ikke Finnmark Arbeiderparti. Fylkespartiet slår fast at også grunnlaget trålkonsesjonene til Akserkonsernet ble gitt på, er borte når fisken ikke leveres til landanlegg og skaper aktivitet der.

Fiskeressursene er en nasjonal ressurs og en verdifull del av naturgrunnlaget som det norske samfunnet bygger på. Vi mener samfunnskontrakten i tildelte konsesjoner dreier seg om å skape ringvirkninger, aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten, basert på råstoffet som blir hentet opp av havet. Finnmark Arbeiderpartiet er klar på at leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten knyttet til trålkonsesjoner i torskefiskeriene generelt må opprettholdes, samtidig som de må utformes mer treffsikkert, og de skal etterleves. Skjer ikke det krever Finnmark Arbeiderparti at konsesjonene inndras, gjøres ikke-omsettelige, og refordeles til kystflåten for leveranse til lokalsamfunn som var tiltenkt disse. Dette for å sikre forutsigbare og stabile leveranser til landanleggene i fylket.