Optimisme i hele landet

Arbeiderpartiet vil føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet. Et mer rettferdig Norge handler om mer enn arbeid til alle, inntektsutjevning og lik tilgang til helse og skole. Det handler også om makt og mulighet til å bygge en fremtid og gode lokalsamfunn der man kan delta og føle seg hjemme. Derfor er distriktspolitikken både et rettferdighetsprosjekt og et frihetsprosjekt.

De sentraliserende kreftene i økonomien og politikken er sterke. Lenge har det foregått en sektorvis sentralisering i staten, uten at det er tatt hensyn til helheten og konsekvensene for lokalsamfunn og regioner. Som en følge av sentraliseringen har statlige arbeidsplasser forsvunnet ut av stadig flere lokalsamfunn, og viktig kompetanse har blitt borte. Arbeiderpartiet vil snu sentraliseringen og fremme en helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene, der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen, og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

Sterke regioner er en viktig drivkraft i utviklingen av kunnskap og verdiskaping. Arbeiderpartiet vil styrke den strategiske samhandlingen mellom regionene og nasjonale myndigheter på viktige områder for samfunnsutviklingen, som utdanning, næringsutvikling, velferd, transport og bosetting. 

Arbeiderpartiets svar på den økende sentraliseringen er en sektorovergripende distriktspolitikk. Alle sektorer har et distriktspolitisk ansvar. Målrettede tiltak for en god distriktspolitikk finnes flere steder i dette programmet, og de fleste punktene med distriktspolitisk betydning er lagt til kapitlene der de hører hjemme.

Arbeiderpartiet er opptatt av at landet er inndelt på en hensiktsmessig måte, og vil ha en gjennomgang av konsekvensene av regionreformen, statens egen regioninndeling og hvordan flere oppgaver kan overføres til fylkene. Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte.

Arbeiderpartiet vil:

Innføre nærhetsprinsipper for statlig styring:

-statlige virksomheter skal organiseres slik at kompetansen ligger så nært innbyggerne som mulig. 

-nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land. 

-Bygge sterke kompetansemiljøer i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser. 

-ingen vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder skal gjøres i neste stortingsperiode med mindre det er avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser. 

-digitalisering skal tas i bruk for å sikre eksisterende arbeidsplasser og utvikle tilbudene der innbyggerne er. 

-At det skal innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer. 

-Utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd. -

-Etablere et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, med sikte på arbeid, velferd og utvikling. 

-Gjøre tilgang til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm og arbeide for nye teknologiske løsninger, som for eksempel 5G, til hele landet. 

-Etablere flere lokale nærtjenestesentre, der man får ordnet med pass, førerkort og sivile oppgaver som testament, og se på mulighetene for lokal rettshjelpsveiledning.

-Samle ulike offentlige tjenester slik at man får større fagmiljøer selv om hver enkelt etat har få ansatte. Flere statlige stillinger bør lyses ut med mulighet for kontorsted utenfor hovedkontoret. 

-Gi fylkeskommuner, kommuner og virkemiddelapparatet mer myndighet til å gjøre lokale og regionale vurderinger i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser. 

-Sikre innovasjon og et bedre tjenestetilbud gjennom virkemidler som tar hensyn ulike regionale utfordringer og behov, og samtidig legge til rette for at alle regioner får reell mulighet til å benytte seg av nasjonale ordninger.

-Videreføre og utvikle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

-At inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet