Oljen fra Barentshavet skal i land

Arbeiderpartiet har vært pådrivere for å sikre lokale ringvirkninger av Johan Castberg-feltet. For Finnmark og hele Nord-Norge er det viktig at vi vi holder fast ved at oljen fra Johan Castberg-feltet skal tas i land på Veidnes i Finnmark.

Det sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide etter at Stortinget mandag behandlet en sak om oljeutbygging, hvor også oljeomlasting på Veidnes i Finnmark var tema. Han viser til at Arbeiderpartiet tidligere har fått stortingsflertallet med på at det senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, skal bygges en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. 

- Dette stortingsvedtaket må fortsatt gjelde, og det minner vi regjeringen på i dag. Det er avgjørende at godene fra norsk energi skal fordeles og komme fellesskapet til gode. Derfor må oljeproduksjonen i Barenthavet føre til flere arbeidsplasser og vekst i Finnmark, sier Eide.

Eide viser til at forventningene til selskapene som driver på norsk sokkel, er økende. For å sikre fortsatt oppslutning rundt olje- og gassnæringen, må selskapene strekke seg mot bærekraft og lokale ringvirkninger, slik de også måtte i oppstarten av det norske oljeeventyret. Allerede i 1974 sa daværende Arbeiderpartiregjering og stortingsflertallet: «Ilandføring i Norge er viktig for en nasjonal styring av produksjon og markedsføring. Regjeringen holder derfor fast ved at olje og gass som hovedregel skal ilandføres i Norge.»

- Det samme må gjelde i dag. Arbeiderpartiet vil derfor fortsette å kreve at oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, understreker Espen Barth Eide.