Nye Finnmark fylkeskommune

Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti er tilfreds med at prosessen med oppdeling av Troms og Finnmark fylke er i gang. Dette synet deles også i stor grad av flertallet hos finnmarkingene. Finnmarksutvalget i Troms og Finnmark Fylkeskommune er nedsatt med Kristin Rajala som leder. Finnmarksutvalget skal jobbe med viktige saker i oppdelingsfasen for nye Finnmark, samt forberedelser for fylkestingsvalget høsten 2023. Utvalget skal danne grunnlaget for arbeidet som skal gjøres i nye Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti skal ha store ambisjoner for nye Finnmark og våre muligheter for å utvikle Finnmark fylke. Finnmark er det mest spennende fylket i Norge, med store ressurser i hav og på land. Finnmark er det geopolitiske sentrum i nordområdene, hvor øst møter vest. Derfor må det internasjonale arbeidet ledes fra Kirkenes.

Årsmøtet er svært positiv til et nordområdesenter i Sør-Varanger og ser at dette kan bygges på den allerede unike kompetansen som er i området gjennom bla. Barentssekretariatet og andre lignende fagmiljø.

Årsmøtet erkjenner samtidig at det nye fylket står overfor en utfordrende økonomisk situasjon. Dette vil utfordre måten vi jobber på for å fortsatt levere gode tjenester i oppdelingsfasen og i starten av en ny fylkestingsperiode.

Den nye fylkeskommunen må være en tilrettelegger for industri, vekst og arbeid. Finnmark har store utfordringer med befolkningsnedgang. De store utfordringene gir også muligheter. Den nye fylkeskommunen må få et spillerom til å ta samfunnsutviklerrollen.

Vi skal bidra til vekst og utvikling, men samtidig ivareta og bidra til sameksistens mellom primærnæringene og vekst og utvikling av nye arbeidsplasser.

Kommunene disponerer sitt areal gjennom arealplanene. De demokratiske prosessene må styrkes for å kunne realisere framtidige utviklingsprosjekt. Spesielt bør en se på løsninger for å forkorte disse prosessene.

Årsmøtet i FAP ønsker konstruktive debatter i arbeidet med oppdelingen og forberedelsen for det nye fylket. Gjennom dette arbeidet bør en diskutere hvordan det nye fylket skal organiseres for å ha best mulig utgangspunkt for politiske diskusjoner, utviklingsarbeid og sterk politisk tyngde i landets nordligste fylke. I diskusjonene bør en derfor også ha en konstruktiv debatt rundt styringsform for det nye fylket og drøfte hvordan vi best mulig kan benytte oss av kompetansen i hele fylket. Samtidig ligger det fast at Vadsø skal være hovedsete for sentraladministrasjonen i nye Finnmark.

Årsmøtet i Finnmark AP vil gi følgende innspill til arbeidet i Finnmarksutvalget for Nye Finnmark Fylkeskommune:

-Vadsø skal være den administrative hovedstaden i Nye Finnmark Fylkeskommune.

-Fylkeskommunen har tilstedeværelse i hele fylket gjennom en desentralisert struktur. Nye oppgaver til fylkeskommunen kan vurderes lagt til hele fylket.

-De gode erfaringene og samarbeidsformene i AP mellom Troms og Finnmark skal ivaretas i oppdelingsfasen og videreføres mellom de nye fylkeskommunene i Finnmark og Troms.

-Finnmarksutvalget som skal forberede oppdelingen bes om å vurdere organisering av Nye Finnmark Fylkeskommune og diskutere hvilken styringsform Nye Finnmark bør ha. Dette skal skje i nær kontakt med Finnmark Arbeiderparti. Før styringsform og antall representanter i det nye fylkestinget i 2024 innstilles på i Finnmarksutvalget, skal Finnmark Arbeiderparti behandle dette i representantskapsmøte. Om mulig skal andre forskriftssaker om det nye fylket også tas i dette møtet.

-Det internasjonale arbeidet i Nye Finnmark Fylkeskommune skal ha senter i Sør-Varanger, og det skal opprettes et internasjonalt utvalg.

TJB