Ny nordområdepolitikk: Større, nærmere, grønnere

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Arbeiderpartiet vil fornye og forsterke innsatsen og ha større ambisjoner for utviklingen i nord. Nordområdepolitikken må nærmere folk og bety noe for deres hverdag.

Ny nordområdepolitikk: større, nærmere, grønnere.

Arbeiderpartiet har fem ambisjoner for nordområdene.

-Vårt viktigste fredsprosjekt

En fredelig, regelstyrt utvikling der Norge tar lederskap sikrer rom for verdiskapning og trygghet både for folk her hjemme og i våre naboland.

-Attraktivt å bo i nord.

Gjennom å skape nye jobber og systematisk satsing på kunnskap skal nord være et attraktivt sted å jobbe og bo.

-En stat som er tilstede, ikke trekker seg unna.

Det offentlige skal være en medspiller i utviklingen. Sentralisering må snus til utvikling og vi trenger en kompetanseoppbygging i nord.

-Sentrum for grønn omstilling.

Klimaendringene merkes sterkest i Arktis, men i nord er vi også godt posisjonert til å levere klimaløsninger. Vårt mål er å utvikle nordområdene til verdens mest bærekraftige region.

-Skape mer fra våre felles ressurser.

Vi vil skape flere arbeidsplasser- på havet, ved kysten og på land. Fellesskapets ressurser skal gi mer verdiskapning lokalt.

Nord – Norge og nordområdene er en avgjørende del av den Norske økonomien.

Ressursene gir enorme muligheter innen fiskeri, havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Reindrift og arktisk landbruk produserer mat av høy kvalitet og har et stort utviklingspotensiale. Fiskerinæringa er svært viktig for Finnmark og det må legges til rette for videre utvikling både for fiskeflåten og landindustrien. For å få en positiv utvikling er det en forutsetning at fiskerihavner bygges ut.

-Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at mer av verdiskapningen fra våre felles ressurser skal skje lokalt.

-Vi må ha økt fokus og satsing på Barentshavet gjennom en egen industriplan for området.

-Det må stilles tydelige krav om lokal verdiskapning, arbeidsplasser og oppbygging av lokal leverandørindustri.

-Mineralnæringen kan videreutvikles til å bli verdensledende innen teknologi og bærekraft.

-Det må etableres et investeringsfond for nye marine næringer i nord.

-Store anbud må deles opp slik at regionale bedrifter kan konkurrere om prosjekter.

-Skattesystemet må innrettes slik at bruk av naturresursene bidrar til inntekter til kommunene.

-Det må utvikles egen strategi for reiselivsnæringen i nord.

-Det må utdannes og forskes bredt i nord.

-Kompetansemiljøene må tilby desentraliserte utdanningstilbud.

-Kommuneøkonomien må styrkes.

-Det må legges til rette for en industriutvikling og produksjon av grønn Hydrogen og ammoniakk i Berlevåg.

-Porsanger kommune er i en særstilling knyttet til at om lag 70% av kommunens areal er båndlagt til forsvaret, skytefelt, nasjonalpark og naturreservat. Dette hindrer nyskaping og næringsutvikling. Det er statlige vedtak som ligger til grunn for denne situasjonen og staten må kompensere kommunen for arealbinding.