Nasjonal transportplan fram til 2033

Nasjonal transportplan 2022-2033 ble behandlet i Stortinget 14.juni 2021. En NTP er en helhetlig og langsiktig plan som skal angi retning i samferdselspolitikken i Norge. Det er ikke en plan for enkeltprosjekter, men allikevel ble det levert 372 (!) forslag til nettopp enkeltprosjekter i tillegg til alle prosjektene som allerede ligger inne i planen. Det er heller ikke en finansieringsplan, men en stortingsmelding. Hvert enkelt prosjekt må finansieres over statsbudsjettet.

Regjeringa har lagt inn 1200 milliarder kr i NTPen og AP har i tillegg omdisponert og tilført nye midler, totalt 15 mrd. FRP har foreslått 400 mrd kr i tillegg.

I Arbeiderpartiets opplegg for Finnmark ligger det inne en oppgradering av korridoren fra Hammerfest og rv 94 og helt til E45 til finskegrensen, Kivilompolo. Det betyr oppgradering av Kløfta, utbedringer av rv 94 og forbedring av vinterregulariteten på E6 Sennalandet.

I tillegg skal vi rassikre utsatte veger og sørge for å minske etterslepet på vedlikehold på fylkesveger, samt sette av 1,8 milliarder kroner til en engangspott som fylkeskommunene kan bruke til å planlegge og utbygge i fiskerihavner

Både Kløfta og rv94 ville vært ferdig for lengst dersom Arbeiderpartiet hadde sittet i regjering de siste 8 år. Vi hadde disse prosjektene inne i inneværende NTP i 1.periode. Det er FRPs samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen og John Georg Dale som har sørget for at ingenting har skjedd på disse strekningene på 8 år.

Altapostens hylling av Bengt Rune Strifeldts (FRP) innsats er forunderlig hvis vi ser tilbake på hva som har skjedd de siste 8 årene:

-I 2017 måtte entreprenører i Altaområdet si opp ansatte fordi det var fullstendig oppdragstørke. Vi hadde kun ett prosjekt i gang i Finnmark; Tana bru.

-I 2021 er det fortsatt kun ett prosjekt i Finnmark; Skarvbergtunellen. I tillegg noen mindre forskuttering av mudring av Skarsvåg og Gamvik som kommunene etter hvert må betale selv.

Jeg viser til mitt følgende innlegg fra juni 2019:

«Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget var på komitereise i Finnmark i september 2018 og var på befaring i Kløfta med Statens Vegvesen.

Komiteen fikk presentert ferdige planer for utbedringen. Det som trengs nå er bevilgning, så kan prosjektet startes opp.

Jeg stilte følgende skriftlige stilte spørsmål til samferdselsminister John Georg Dale: «Vil samferdselsministeren sørge for at Kløfta får en snarlig oppstart, slik at denne trafikkfellen langs E 45 kan utbedres, og kan samferdselsministeren angi et tidsperspektiv?»

Svaret var meget kort, men tydelig: «Eg vil vise til at det i Nasjonal transportplan 2018-2029, jf. Meld.St.33 (2016-2017), er prioritert midlar til å starte opp prosjektet E45 Kløfta i Finnmark i siste seksårsperiode.»

Det betyr i klartekst at det ikke kan bli oppstart i Kløfta før tidligst 2023.

Arbeiderpartiet foreslo i behandling av Nasjonal transportplan (2018-2029): « …Arbeiderpartiet viser til at skredsikringsprosjektet rv 93 (nå E 45) Kløfta i Finnmark omfatter bygging av tunell for å sikre tre punkter i Alta kommune mot snø- og steinskred.»

«Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets forslag om å fremskynde skredsikringsprosjektet rv 93 Kløfta i Finnmark til første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2018-2029 og foreslår 400 mill. kroner til første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2018-2023.»

Dersom Arbeiderpartiets forslag til nasjonal transportplan hadde gått gjennom hadde arbeidet i Kløfta vært i gang for lengst!

Konklusjonen i dag er at perioden 2013 til 2021 er en samferdselsmessig katastrofe for Finnmark. Vi er på etterskudd med utbygging og må prioritere våre utsatt prosjekter, rv 94 og E45.

Dette er ingenting å slå seg på brystet for, verken for Høyre, FRP, Venstre eller KRF, som har hatt ansvaret i 8 år.

Dette er historien om de siste 8 år. Nå over til planene for de neste 10 år.

Ingen har så mye penger som FRP. De har 400 milliarder kroner mer enn vi andre har. Hvordan er det mulig? De gjør den enkle, men gjennomskuelige øvelsen, hvor de henter pengene fra Pensjonsfond Utland. Det er pengene som skal sørge for at våre barn og barnebarn skal få utbetalt en anstendig pensjon.

I tillegg er det ikke slik at noe enkeltparti kan forsyne seg av dette fondet. Det må være flertall for det i Stortinget. Det er det ikke, og det blir det ikke heller. Fordi FRP prøver seg med et stunt hvor absolutt hver vegstubb som trenger utbedring i dette landet foreslås oppgradert, sammen med havner og annen infrastruktur, så er og blir det en bløff! Det finnes ikke 400 milliarder kroner til absolutt alt vi trenger å bygge ut. Forresten så hadde FRP glemt et viktig forslag i Finnmark. De hadde ikke foreslått å bedre vinterregulariteten på Sennalandet, kun på Saltfjellet og Bjørnfjellet. Det er litt rart all den tid det har vært mye oppmerksomhet knyttet til dårlig vinterregularitet og store problem for gods, passasjerer og pasienter.

Perspektivmeldingen sier at handlingsrommet i norsk økonomi blir mindre, ikke høyere, i åra framover. Det betyr at ethvert parti må prioritere. FRP prioriterer ikke! FRP bløffer folk og later som ting er mulig som ikke er mulig!

Jeg trodde at i hvert fall media skulle kunne avsløre det fullstendig urealistiske i FRPs forslag til NTP.  

Ingalill