Aps landsmøte er svært viktig for folk i Finnmark

Leserinnlegg av: Wenche Pedersen Vadsø Ap, Marianne Sivertsen Næss Hammerfest Ap, Bernth Sjursen Måsøy Ap Monica Nielsen, Alta Ap Knut Store, Nesseby Ap Stein Thomassen, Loppa Ap Bjørn Johansen LO, Agnethe Masternes Hansen, AUF

Vi trenger en ny rødgrønn regjering som ser Finnmark, våre muligheter og våre utfordringer. Arbeiderpartiets landsmøte har gitt gode svar for ny politikk spesielt for distriktene. Vi skal jobbe mot sentralisering og ulikhet. Vi skal jobbe for fellesskap og trygghet. Det inspirerer Finnmark Arbeiderparti til å fortsette en kraftfull valgkamp med gode saker og engasjerte stortingskandidater. Finnmarksdelegasjonen på landsmøtet vil trekke fram noen viktige politikkområder.

Arbeid til alle er alltid vårt viktigste mål. Hovedoppgaven for en Ap-ledet regjering de neste fire årene er å skape flere jobber, hele faste jobber og grønnere jobber. Vi har store ambisjoner for en aktiv nærings- og industripolitikk som skaper arbeidsplasser i hele landet. Vi skal ut av en økonomisk krise etter pandemien der næringer som luftfart, reiseliv, uteliv, servering og kultur trenger særskilt oppfølging. Her skal fellesskapet stille opp med målrettede og langsiktige tiltak.

Samtidig skal vi gjennomføre en klimapolitikk som skaper nye arbeidsplasser og sikre verdiskaping fra naturressursene som kommer lokalsamfunn til gode. Dette krever en aktiv stat som er en langsiktig eier, som kan bidra med kapital i samarbeid med private og som legger til rette for høyhastighetsnett og et forsterka strømnett. Den statlige verktøykassen skal brukes sammen med gode regionavtaler og en storstilt satsing på å utvikle næringsapparatet i hele landet.

Aps nye program legger opp til det største løftet for distriktspolitikken siden 70-tallet. Det bygger på at det som virkelig skaper vekst og trygghet, er arbeidsplasser, og at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, vindkraften, oljen og gassen. Og det bygger på at folk i hele landet skal ha gode offentlige tjenester nært der de bor; følgetjeneste for fødende kvinner, ambulanse og politi som kommer når det haster. Arbeiderpartiet vil snu sentraliseringen og fremme en helhetlig strategi for statlig nærvær i regionene, der statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nær befolkningen, og der offentlige etater og institusjoner bidrar til lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer. Vi skal selvsagt dele opp fylkene når vi kommer i regjering.

Ap vil tette hullene i utdannings-Norge, og lansere en reform for et mer desentralisert utdanningstilbud med lokale utdanningssentre som skal gjøre livslang læring mulig der folk bor. Vi vil gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene. Dette vil vi gi fylkene ansvar for med statlig finansiering.

Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke lærlingeordningen, gi yrkesfagopplæringen bedre vilkår og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst. Vi vil innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass, gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og næringslivet.

For oss i Finnmark er fiskeripolitikken grunnleggende for god utvikling. Landsmøtet har vedtatt å utarbeide en ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringa som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs kysten. Vi skal videreutvikle ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg. Samtidig stimulere til innovasjon og bruk av by teknologi i fiskeindustrien og oppdrettsnæringa gjennom et maritimt verdiskapingsprogram. Finnmarksdelegasjoner er glad for at landsmøtet er klar på at sjølaksefisket skal beholdes med sine tradisjoner som en viktig kulturbærer og næring.

Arbeiderpartiets nye program er omfattende og vi kommer til å bruke hele valgkampen til å få fram vår politikk på alle områder. Følg oss gjerne på vår facebookside: https://bit.ly/32qPmZY Der finner du også innleggene som vi holdt på landsmøtet.

Har du lyst å bli medlem – se her: https://www.arbeiderpartiet.no/p/ap/bli-medlem?node=

Finnmark landsmøtedelegasjon