Landbruket trenger en ny regjering!

På Arbeiderpartiets landsmøte vedtok vi ny politikk som skal bidra til fortsatt aktivt landbruk i hele landet. Det er Finnmark Arbeiderparti fornøyd med!

Arbeiderpartiet vil ha et variert bruksmønster og har slått fast at vi trenger både store og små bruk som kan gi utkomme til ei anstendig lønn.

Arbeiderpartiet fastslår fortsatt bærebjelkene i landbruket; jordbruksavtalen, importvern, eiendomslovgiving og markedsordningen.

Arbeiderpartiet vil støtte opp om og ivareta landbrukssamvirkene som markedsregulator. Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde kvoteregionene for å opprettholde produksjon i hele landet.

Landsmøtet vedtok også å styrke jordvernet og videreføre konsesjonsloven med bo- og driveplikt for å sikre aktiv drift på landbrukseiendommene rundt om i landet.

Landbrukspolitikken gjennom de tre siste jordbruksoppgjørene er verken Høyre eller Fremskrittspartiets landbrukspolitikk. Vi har en mindretalls regjering som har måttet dandere jordbruksoppgjør som samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har kunnet godta.

Tilbudet til bøndene ved jordbruksoppgjøret 2014 endte med brudd, fikk ikke deres støtte. Omfattende aksjoner fra bønder over hele landet bidro til å presse fram et politisk forlik mellom regjeringspartiene og Venstre/Krf ved behandlingen i Stortinget. I forliket ble det plusset på 250 mill. kroner i budsjettstøtte på regjeringas kutt på 250 mill. kroner. V og KrF har presset regjeringa til å imøtekomme bøndenes krav såpass at Krf og Venstre kan stille seg bak. Landbrukspolitikken ført i disse 3 årene er et resultat av Stortingsflertallets landbrukspolitikk. Høyre og Fremskrittspartiet har måttet svelge kameler i landbrukspolitikken.