Landbruket i Finnmark må berges

Når situasjonen i hele norsk landbruk er kritisk vanskelig på grunn av skyhøye kostnader for gjødsel, drivstoff, såvarer, bygningsvarer og andre innsatsfaktorer, så er finnmarksjordbruket ekstra utsatt. Dette fordi kostnadsveksten vil bli enda større i Finnmark enn sørpå. Det skyldes spredt beliggende jordbruksarealer, lange med høyere fraktkostnader, høye priser på materialer, maskiner og redskaper.

Finnmark Arbeiderparti mener at bøndene nå må få kompensasjon for merkostnadene som har oppstått på grunn av den internasjonale situasjon med krig og energikrise. Dernest må det gis et tillegg både i produktpris og over statsbudsjettet som vil gi bøndene en inntekt på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet. Mat kan ikke produseres på dugnad.

Kravet fra landbrukets organisasjoner er høyt, men gir et bilde av den vanskelig situasjonen næringen brått har havnet i. Kravet har også en god distriktsprofil da den gir betydelig inntektsøkning til sauedrifta, storfekjøtt og melkeproduksjonen, dvs. landbruket som foregår i distriktene. Vi er glad for at bondelaget løfter Nord-Norge tilskuddet.

I tillegg kreves forbedringer i velferdsordninger som avløsning ved sykdom og svangerskap, ferie og fritid. Slike ordninger vil lette rekrutteringen til bondeyrket og gi næringen en fremtid. Økt oppmerksomhet om dyrevelferd og krav til løsdrift i melkeproduksjonen tilsier omlegging av drift for mange gårdsbruk. Det betyr ekstra behov for finansiering.

Finnmarksjordbruket bidrar til verdiskaping og bosetting i mange kommuner, og er viktige i sine små og store samfunn. Spesielt i en utrygg tid må matvaresikkerhet for våre innbyggere ha høyeste prioritet. Finnmark Arbeiderparti vil ha et aktivt, matproduserende landbruk i Finnmark. Vi har ingen gårdsbruk å miste.

Finnmark Arbeiderparti mener jordbruksorganisasjonenes krav er et solid utgangspunkt for forhandlingene med staten. 

sigurd